Vår Politik 15 Juni, 2018

Mångfald

Av: Unionen Opinion

För Unionen handlar arbetet för mångfald om att skapa ett attraktivt arbetsliv med inkluderande arbetsplatser där allas kompetens och potential tas tillvara. Mångfald för Unionen innebär att alla har samma rättigheter och möjligheter och ska behandlas likvärdigt oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund. Arbetet för mångfald innebär att all diskriminering ska motverkas och att lika rättigheter och möjligheter ska främjas. Mångfald uppnås när faktiska och inte förväntade olikheter ses som en tillgång. Här följer ett flertal övergripande och principiella utgångspunkter för Unionens arbete för jämställdhet och mångfald.

  • Unionen anser att jämställdhet och mångfald i grunden är viktiga demokrati- och rättvisefrågor, och även kan betraktas som en lönsamhetsfråga.
  • Unionen anser att ett systematiskt arbete för jämställdhet och mångfald ökar innovationskraften, produktiviteten och lönsamheten i ett företag och i förlängningen får positiva effekter för företagets konkurrenskraft.
  • Unionen vill bidra till att fler företag både ser den egna potentialen att bidra till ökad jämställdhet och mångfald samt inser affärsnyttan med ett systematiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete.
  • Unionen vill inom ramen för jämställdhets- och mångfaldsarbetet bidra till att lyfta goda och lärande exempel som kan inspirera andra aktörer.
  • Unionen ska bidra till att synliggöra och förändra de exkluderande och begränsande normer som leder till utanförskap, kränkningar och diskriminering i arbetslivet.

Comments are closed.