6.2. Hur it och kommunikation påverkas av automatiseringen
Rapport 6 September, 2020

6.2. Hur it och kommunikation påverkas av automatiseringen

Av: Unionen Opinion

It och kommunikation är en relativt stor och växande sektor på svensk arbetsmarknad. Enligt SCB fanns det 253 000 sysselsatta inom sektorn 2019. Vidare är det en betydande övervikt män som är anställda inom sektorn, där totalt 73 procent av antalet sysselsatta i sektorn utgörs av män.

Liksom inom alla branscher pågår det även en viss automatisering av arbetsuppgifterna inom it-sektorn. Bland annat pågår ett stort skifte när det gäller repetitiva arbetsuppgifter, inte minst kopplat till överföring av data från ett system till ett annat, så kallad datamigrering. Detta håller på att automatiseras via olika AI-system, maskininlärning och robotstyrd processautomation. Men även underhåll och utvärdering av it-system håller i allt större utsträckning på att ersättas av olika typer av mjukvara.

It-sektorn är drivande i automatiseringen

Samtidigt är det i mångt och mycket it-sektorn som är drivande i automatiseringen. Det är denna bransch som utvecklar den digitala drivkraften som leder till effektiviseringar och konkurrensfördelar. Att vara i framkant digitalt är numera en strävan både för företag och för länder i stort. Det gäller inte bara investeringar i mjukvara utan även större investeringar i infrastruktur (exempelvis 5G), och hårdvara.

Efterfrågan på olika yrken inom it- och kommunikationsbranschen kommer att se olika ut under de kommande fem åren. Hur mycket olika yrken påverkas kommer bland annat att bero på i vilken utsträckning de arbetsuppgifterna har möjlighet att automatiseras.

Motsvarande 17 300 heltidstjänster för tjänstemän inom it- och kommunikationsbranschen kan automatiseras inom fem år

Inom fem år kommer automatisering av olika arbetsuppgifter att motsvara 17 300 heltidstjänster för tjänstemän inom it- och kommunikationsbranschen, vilket motsvarar 8 procent av samtliga anställda tjänstemän där. Av dessa utgörs 12 100 av män, medan 5 200 är kvinnor. Det är dock viktigt att ha i åtanke att män är överrepresenterade i branschen. Totalt 8 procent av arbetsuppgifterna i de jobb som innehas av män väntas automatiseras inom fem år. Motsvarande andel för kvinnor är 10 procent.

Det är värt att nämna att det inte nödvändigtvis innebär att 17 300 heltidstjänster kommer att försvinna. Om exempelvis efterfrågan på anställda i branschen ökar generellt kan ändå antalet totala anställda att öka. Det är alltså mer en prognos på vad automatisering inom en viss tidshorisont får för påverkan baserat på de rådande förhållandena i branschen.

Exempel på karriärbyten för utsatta tjänstemannagrupper inom it och kommunikation

Olika yrken påverkas olika mycket av automatiseringen. Nedan listas hur några av de vanligare yrkena inom branschen påverkas, samt exempel på karriärvägar för anställda som eventuellt skulle drabbas av automatiseringen. Det värt att komma ihåg att många andra yrkesgrupper inom branschen väntas uppleva en kraftigt ökad efterfrågan.

Siffran under jobbförslagen avser matchningspoäng, som är ett mått på hur väl kompetenserna för ett visst yrke överlappar med ett annat. Fördjupning finns här.

En supporttekniker arbetar med att ge teknisk hjälp till kunder som har problem med sina it-system. En del av dessa arbetsuppgifter kan vara relativt repetitiva och förhållandevis lätta att göra genom automatiserade system. Samtidigt sitter supporttekniker på mycket kompetens som är användbar inom andra yrkesroller i it-sektorn. Enligt scenariomodellen är det främst med yrkesgrupperna drifttekniker och säkerhetsspecialister som det finns mycket överlappande kompetens och där det finns goda möjligheter till jobb framöver.

Siffran under jobbförslagen avser matchningspoäng, som är ett mått på hur väl kompetenserna för ett visst yrke överlappar med ett annat. Fördjupning finns här.

En nätverkstekniker arbetar bland annat med utvärdering och underhåll av nätverkssystem. För närvarande pågår det en automatiseringsprocess där det i stället är mjukvara som i större utsträckning automatiskt konfigurerar och testar nätverken. Detta gör att vissa arbetsuppgifter som genomförs av nätverk- och systemtekniker blir överflödiga.

Exempel på närliggande yrken en nätverks- och systemtekniker kan utbilda sig till är it-säkerhetsspecialist och systemanalytiker.

Nästa sida >

Comments are closed.