Vår Politik 14 Juni, 2018

Arbetskraftsinvandring

Av: Unionen Opinion

Det land som aktivt skapar goda villkor kommer att ha en stor konkurrensfördel i jakten på kompetensen. Vart tionde företag har de senaste åren tvingats tacka nej till uppdrag på grund av arbetskraftsbrist, enligt en panelundersökning. Bristen på kompetent arbetskraft är ett allvarligt hot mot Sveriges konkurrenskraft. Risken är uppenbar: jobben flyttas ut från Sverige och tillväxten hämmas. Men för en fungerande arbetskraftsinvandring behövs förändring.

  • Utnyttjande av arbetskraftsinvandrare måste upphöra. Ingen arbetskraftsinvandrare ska utnyttjas på arbetsmarknaden. Dumpning av villkor ska inte medges och det måste finnas effektiva verktyg för att skydda löner och villkor för berörda arbetstagare.
  • Förhandskontroller av den presumtiva arbetsgivaren måste bli obligatoriska. Detta för att minska risken att arbetstillstånd ges för arbete hos oseriösa arbetsgivare. Prövningen bör innehålla en kontroll via offentliga register för kontroll att företaget existerar, att det bedriver verksamhet och inte har skatteskulder.
  • Arbetserbjudandets rättsliga ställning måste stärkas. Det arbetserbjudande som arbetsgivaren skickar till Migrationsverket och som den fackliga organisationen yttrar sig över är inte rättsligt bindande. Med andra ord kan en arbetsgivare lova erbjudande i tillståndsprocessen och sedan skriva något helt annat i anställningskontraktet. Det bör skrivas in en bestämmelse i utlänningslagen som säger att arbetstagaren har rätt till minst de villkor som anges i arbetserbjudandet.

Comments are closed.