4. Hur tjänstemän i privat sektor påverkas av kommande teknikskiften
Rapport 6 September, 2020

4. Hur tjänstemän i privat sektor påverkas av kommande teknikskiften

Av: Unionen Opinion

I detta avsnitt används scenariomodellen för att ur olika vinklar undersöka hur tjänstemän i privat sektor i våra fyra studerade branscher påverkas av nya tekniska lösningar. Ett exempel på en ny teknik kan vara processautomation, genom vilken ett helt fakturahanteringssystem kan automatiseras, eller automatiska rapporter skapas. En annan teknik är prediktiv analys, där olika prognosverktyg kan användas för att förutsäga när maskindelar i en fabrik riskerar att skadas, eller för att underlätta och automatisera lagerhantering, med mera. I scenariomodellen modelleras hur 17 olika specifika teknikskiften kommer att påverka arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifter automatiseras i högre grad

Forskning visar att en av de viktigaste förklaringarna till den förändrade jobbsammansättningen på svensk arbetsmarknad under 1990-talet och 2000-talet är innehållet i arbetsuppgifterna. Yrken som har ett stort inslag av rutinmässiga arbetsuppgifter, med regler eller fasta rutiner, är relativt enkla att ersätta med teknik, jämfört med yrkesuppgifter som kräver social interaktion eller kognitiv förmåga (Adermon & Gustavsson, 2015). Det är alltså en process som pågått på arbetsmarknaden under en längre tid. Med hjälp av scenariomodellen kan vi sätta en siffra på hur stor teknikens effekt blir för olika yrkesgrupper när vi blickar framåt.

Men arbetsuppgifter förstärks och kan leda till bättre jobb

Den tekniska utvecklingen leder inte enbart till att arbetsuppgifter automatiseras, utan även till att arbetsuppgifter förstärks och att nya arbetsuppgifter och jobb skapas. Dessa aspekter ingår också i analysen, liksom en analys av teknikskiftens inverkan på enskilda yrken. Genom funktionen ”jobbkorridor” kan vi hitta överlappande kompetenser mellan yrken och möjliga karriärvägar för utsatta yrkesgrupper. Analysen kan också göras på branschnivå. Om något annat inte anges är den studerade tidshorisonten fem år.

Nästa sida >

Comments are closed.