Unionens yttrande till finansdepartementet angående avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
Arbetsmarknad 21 Januari, 2019

Unionens yttrande till finansdepartementet angående avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Av: Unionen Opinion

Förslaget i korthet

I december 2018 biföll Riksdagen Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation, vilket innebar att riksdagen antog ett tillkännagivande om att skattereduktionen för fackföreningsavgiften ska avskaffas från och med den 1 april 2019. Finansdepartementet föreslår i den aktuella skrivelsen de lagändringar som krävs för att genomföra ett sådant borttagande av rätten till skattereduktion för fackföreningsavgifter.

Under åren 2002-2006 fanns det en rätt till skattereduktion för fackföreningsavgiften. Den avskaffades i januari 2007. Från och med den 1 juli 2018 återinfördes rätten till skattereduktion för fackföreningsavgiften.


Unionens kommentarer

Unionen anser att det är olyckligt att skattereduktionen för fackföreningsavgiften återigen avskaffas och avstyrker därför förslaget i skrivelsen.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen har i många avseenden varit väldigt framgångsrik. Grundläggande för den svenska modellen är partsmodellen – att det är arbetsmarknadens parter som ansvarar för lönebildningen, bär huvudansvaret för regleringen av arbetslivet och för att lösa tvister som uppstår på arbetsplatserna. Det har gett stor flexibilitet och regler som är anpassade efter branschspecifika och lokala behov. Partsmodellen kombinerar också flexibilitet för företagen med trygghet och inflytande för arbetstagarna. Den ger tydliga spelregler och förutsägbarhet. Det är en modell som bidrar till Sveriges ekonomiska konkurrenskraft och som har levererat både reallöneökningar och viktig omställningsförmåga.

Partsmodellen bygger på starka fackföreningar och arbetsgivarorganisationer som gemensamt tar ansvar för att arbetsmarknaden fungerar. Det är detta som har gett Sverige och svenska företag en internationellt sett stor flexibilitet, med möjligheten till branschspecifika lösningar och satsningar på kompetens och omställning. Inte minst på dagens snabbföränderliga arbetsmarknad är partsmodellen och den flexibilitet som den ger ett framgångsrecept som Sverige behöver värna. För att modellen ska fortsätta vara stark är det viktigt att organisationsgraden fortsätter att vara hög. Att fackföreningsavgiften är avdragsgill är ett bra sätt att från statens sida stimulera och stötta en fortsatt hög organisationsgrad.

Ett annat viktigt skäl till varför avdragsrätten för fackföreningsavgiften bör finnas kvar är att det skapar symmetri i reglerna för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. I dag har arbetsgivarna möjlighet att göra avdrag för medlemsavgiften till sin arbetsgivarorganisation och här finns inga förslag till förändringar. Arbetstagarna bör också ha samma möjlighet. Det är dessutom olyckligt med de snabba kast när det gäller avdragsrätten för fackföreningsavgiften som nu kan komma att ske. Det skapar förvirring.

Mot bakgrund av detta så avstyrker alltså Unionen att avdragsrätten för fackföreningsavgiften återigen tas bort. De budgetförslag som en kommande regering lägger fram på riksdagens bord bör enligt Unionens mening se till att avdragsrätten för fackföreningsavgiften blir kvar (alternativt återinförs igen om den hunnit avskaffas).

 

Martin Linder, Förbundsordförande Unionen

Vid frågor kontakta chefsekonom Katarina Lundahl via e-post. katarina.lundahl(at)unionen.se

Comments are closed.