Diskriminering: Vad är arbetsgivarens ansvar?
HBTQ-priset 2019 23 Juli, 2018

Diskriminering: Vad är arbetsgivarens ansvar?

Av: Unionen Opinion

År 2017 förstärktes bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Förändringen innebär att arbetsgivare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för samtliga diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lagen reglerar hur arbetsgivarens arbete ska gå till samt inom vilka områden arbetet ska ske. 

Allt arbete med aktiva åtgärder ska bedrivas i samverkan med arbetstagare, vanligtvis genom de fackliga organisationerna. Arbetsgivare med 25 eller fler anställda är även skyldig att dokumentera samtliga delar av arbetet med aktiva åtgärder. Om du som arbetsgivare har mellan 10 och 24 anställda behöver endast arbetet med lönekartläggning och analys dokumenteras.

Arbetsgivaren ska undersöka om det i verksamheten finns risker för diskriminering eller andra hinder för arbetstagares lika rättigheter och möjligheter. Sen ska arbetsgivaren analysera resultatet och vidta de åtgärder som är skäliga mot bakgrund av det som framkommit. Därefter ska arbetsgivaren följa upp och utvärdera sitt arbete.


Diskrimineringslagen har pekat ut fem områden som arbetsgivaren fortlöpande ska arbeta med:

  • Arbetsförhållande
  • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
  • Rekrytering och befordran
  • Utbildning och övrig kompetensutveckling
  • Möjligheter att förena arbete och föräldraskap


Arbetsgivaren är även skyldig att:

  • Främja en jämn könsfördelning, även på ledande positioner
  • Ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
  • Genomföra lönekartläggning och analys varje år

 

Vill du veta mer?

Här hittar du en checklista för arbetsgivare: http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-checklista-fyrasteg-aktiva-atgarder.pdf

Här kan du läsa mer om arbetsgivarens ansvar: http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/