Sverige behöver en nationell strategi för en hållbar och konkurrenskraftig fordonsindustri
Industri & Teknik 22 Oktober, 2019

Sverige behöver en nationell strategi för en hållbar och konkurrenskraftig fordonsindustri

Av: Martin Linder

Svensk fordonsindustri står inför stora förändringar. Tusentals jobb påverkas och stora kompetensinsatser behövs när branschen ställer om för att möta klimatkrav, snabb teknikutveckling och nya konkurrenter. För att säkerställa en fortsatt framgångsrik fordonsindustri i Sverige krävs strategiska och långsiktiga åtgärder. Unionen uppmanar därför regeringen att tillsätta en nationell strategi för en hållbar och konkurrenskraftig fordonsindustri.

Svensk fordonsindustri drabbades hårt av den globala konjunkturnedgången efter finanskrisen, men har under de senaste åren tagit rejäl revansch. Produktionen har nära fördubblats sedan 2013 och antalet anställda i fordonsförtagen har ökat med 25 procent. Även om Sverige är en betydligt mindre spelare i den globala fordonsindustrin än Tyskland så bedömer vi att branschen är lika viktig för svensk ekonomi som den är för den tyska.

Samtidigt är fordonsbranschen mitt uppe i en stor omställning globalt. Transportsektorns miljö- och klimateffekter sätter press på branschen samtidigt som digitaliseringen skapar förutsättningar för nya affärsmodeller, funktioner och tjänster i fordonen. Detta ger möjligheter för nya aktörer att utmana de traditionella fordonstillverkarna vilket skapar ett helt nytt konkurrenslandskap. Om de svenskbaserade fordonsföretagen inte hänger med är risken stor att de slås ut av både gamla och nya konkurrenter. Det skulle påverka långt fler än bara fordonsföretagen, såsom underleverantörer och forskningsmiljöer.

Unionen menar att det behövs större fokus på strategiska och långsiktiga åtgärder för att säkerställa en fortsatt framgångsrik fordonsindustri i Sverige. Uttalade långsiktiga ambitioner från politiskt håll spelar roll för hur företagen väljer att investera. Därför bör regeringen  ta fram en strategi för en fortsatt hållbar och konkurrenskraftig fordonsindustri i Sverige. Stat, regioner och kommuner, myndigheter, akademi, näringsliv och fackförbund bör delta i arbetet och åta sig att arbeta mot gemensamma mål.

Unionen anser att en sådan strategi bör innehålla följande områden:

Främja fordonsindustrins omställning mot fossilfrihet. Regelverk och incitament som styr mot fossilfria fordon och transporter måste vara långsiktiga, teknikneutrala och ta hänsyn till faktisk klimatpåverkan. I verkligheten har regelverken varit ryckiga och det finns fortsatt skäl till oro kring att regelverken inte styr tillräckligt mot klimatnytta. Det är också viktigt med ett helhetsgrepp kring åtgärder som minskar transportsektorns miljöpåverkan, så som ändringar i förarutbildning, samordning av transporter samt tillstånd och förutsättningar för vägtransporter.

För att elfordonsförsäljningen i Sverige ska slå igenom på allvar måste det till åtgärder för att säkra tillgången till el när och där den behövs. Det behövs en samlad analys och handlingsplan för att säkra tillgången till el och laddinfrastruktur. Regeringens föreslagna elektrifieringskommission är ett steg i rätt riktning.

Fortsatta strategiska investeringar i forskning och utveckling kring framtidens mobilitet. Den svenska fordonsindustrin är idag den bransch som investerar allra mest i forskning och utveckling. Fordonsforskningsprogrammet (FFI) har varit värdefullt och måste få fortsatt långsiktig finansiering samtidigt som kopplingarna till internationella forskningsprojekt behöver öka. Det behövs också bättre möjligheter till test, demonstration och marknadsintroduktion av ny teknik. Att svenska fordonsföretag kan ligga långt fram i teknikutvecklingen är helt centralt för fortsatt framgång.

Åtgärder för att hantera kompetensomställningen. Övergången från förbränningsmotorer till eldrift ändrar kompetensbehoven hos fordonsföretagen. Detta påverkar tusentals jobb eftersom elmotorer är enklare att tillverka och underhålla. Dessutom gör digitaliseringen och nya affärsmodeller att branschen behöver nya kompetenser. Dessa trender är redan här, men omställningstrycket kommer öka ytterligare framöver.

För att företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga är rätt kompetens helt centralt. Att endast förlita sig på nyrekryteringar och konsulter är ingen fungerande lösning. Företagen själva måste därför i större utsträckning än i dag ha en långsiktig kompetenstrategi och investera i den befintliga personalen för att ställa om mot nya kunskapskrav. Universitet, högskolor och yrkeshögskolor måste också i större utsträckning än i dag ha ett kursutbud som är anpassat till fordonsindustrin och till kompetenspåbyggnad under yrkeslivet.

Åtgärder för att små och medelstora leverantörer ska kunna ställa om och möta teknikskiftena i branschen. Många av de svenska leverantörsföretagen inom fordonsindustrin är små och saknar strategier för att möta utvecklingen mot ökad elektrifiering och självkörande fordon. De behöver hjälp att klara omställningen. Det regionala projektet TransMission är ett bra exempel, men fler insatser behövs.

Det här är några centrala frågor för branschen som Unionen har identifierat. Att Sverige fortsätter ha en konkurrenskraftig fordonsindustri spelar stor roll för svenskt välstånd och har även stor regional betydelse på många håll i landet.  Branschen har också en nyckelroll för att nå samhällsmål som minskade koldioxidutsläpp och ökad trafiksäkerhet. Genom att satsa på att bli ett föregångsland inom dessa områden får vi fler och bättre jobb i Sverige samtidigt som vi bidrar till att lösa globala utmaningar. För att det ska ske krävs en kraftsamling med en tydlig strategi.

Läs gärna mer i vår nya rapport “Stärk svensk fordonsindustri”