Mammapuckeln i sjukfrånvaron
Balans i arbetslivet 6 December, 2016

Mammapuckeln i sjukfrånvaron

Av: Stina Jakobsson

Med nya unika siffror kan Unionen visa hur mönstren för sjukfrånvaro skiljer sig åt mellan män och kvinnor i den privata sektorn. Det är bland kvinnorna mitt i livet som sjukfrånvaron är som högst. Vi kallar fenomenet för mammapuckeln.

År 2008 stod kvinnorna för omkring 62 procent av det totala antalet långtidssjukskrivningar (90 dagar och längre) bland privatanställda tjänstemän. Sedan dess har andelen ökat något varje år och år 2015 stod kvinnorna för 68 procent av sjukfallen. Detta trots att kvinnorna utgör 47 procent av antalet sysselsatta.

Mammapuckeln

Bland kvinnor finns en puckel i antalet sjukfall mellan ungefär 30 och 50 års ålder – då är antalet sjukfall som flest bland kvinnorna. I 45-årsåldern minskar antalet sjukfall något för att sedan ligga på aningen lägre nivåer mellan 50 och 60 års ålder.

Flest sjukfall i de åldrar då många kvinnor har hemmavarande barn

Kvinnor blir med andra ord framförallt långtidssjukskrivna ”mitt i livet” – i de åldrar då många har hemmavarande barn.

Antal sjukfall längre än 90 dagar för kvinnor. (Tjänstemän privat sektor 2008-2015)<br />

Antal sjukfall längre än 90 dagar för kvinnor. (Tjänstemän privat sektor 2008-2015)

På Unionen brukar vi ibland tala om mammapuckeln. Med det menar vi det faktum att kvinnors – men inte mäns – förvärvsarbetsmönster förändras när de får barn. Med vår nya rapport om sjukfrånvaro ser vi nu tydligt att “mammapuckeln” syns även i kvinnors sjukfrånvaromönster.

Mäns sjukfrånvaro ökar med ökad ålder

Bland män ser mönstret för sjukfrånvaro helt annorlunda ut.

Antal sjukfall längre än 90 dagar för män. (Tjänstemän privat sektor 2008-2015)<br />

Antal sjukfall längre än 90 dagar för män. (Tjänstemän privat sektor 2008-2015)

Istället för en puckel i medelåldern, ser männens kurva ut som en uppåtgående backe, där antalet sjukfall blir fler och fler med ökad ålder. För männen mitt i livet är antalet långa sjukfall relativt lågt.

Få sjukfall bland män “mitt i livet

Bland männen ökar sjukskrivningarna framförallt efter cirka 55 års ålder, det vill säga tvärtom mot hur mönstret ser ut bland kvinnor.

Varför blir så många kvinnor mitt i livet sjukskrivna?

Vad är det som gör att så många kvinnliga tjänstemän mitt i livet hamnar i långa sjukskrivningar? I den registerdata som Unionens rapport bygger på, saknas det uppgifter om vilka diagnoser som ligger till grund för sjukskrivningarna.

Psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken

Vi vet dock att psykisk ohälsa idag är den vanligaste sjukskrivningsorsaken, bland kvinnor såväl som bland män.  Sjukfall med psykiska diagnoser är dock ännu vanligare bland kvinnor, vanligare i åldrarna 30-39 år, samt vanligare bland långa sjukfall.

Familjeliv + arbetsliv = risk för sjukskrivning bland kvinnor

Att olika former av psykisk ohälsa ligger till grund för en stor del av sjukfallen i “mammapuckeln” är med andra ord en väl kvalificerad gissning. Att kombinationen av familjelivets och arbetslivets krav påverkar kvinnors hälsa och välmående negativt, i mycket större utsträckning än det påverkar mäns, är ytterligare en.

Studier visar att mammor som tar det största ansvaret i hemmet, samtidigt som de har en likvärdig ställning i arbetslivet som pappan, löper större risk att bli sjukskrivna.

Den samlade arbetsbördan påverkar risken för sjukskrivning.

Vad ska vi göra?

Det är inte rimligt att så många kvinnor hamnar i långa sjukskrivningar, i den tid i livet då de egentligen borde ha alla förutsättningar till hälsa och ett gott arbetsliv! Skillnaderna i sjukfrånvaro mellan könen är ett tydligt tecken på bristande jämställdhet – i privatlivet liksom i arbetslivet.

Unionen vill göra vad vi kan för att motverka sjukfrånvaron, genom olika förbättringar i arbetslivet. Vi vill se ett hållbart arbetsliv där tjänstemännen kan ta tillvara på sin arbetsförmåga, oavsett fas i livet.

Hållbart arbetsliv – för alla

En del i detta är att verka för ett mer föräldravänligt arbetsliv, så att det går att kombinera föräldraskap och arbetsliv utan att bli sjuk. Självklart behövs också ett systematiskt arbetsmiljöarbete – som utgår från de risker som tjänstemännen möter i sitt arbetsliv.

Rapporten “Hur sjuka är tjänstemännen

Blogginlägg om rapporten: “Kvinnliga tjänstemän sjukare än manliga arbetare

Comments are closed.