Hur sjuka är tjänstemännen? Nu vet vi!
Arbetsmiljö 7 December, 2016

Hur sjuka är tjänstemännen? Nu vet vi!

Av: Stina Jakobsson

Den ökande sjukfrånvaron har diskuterats flitigt på senare år. I vår nya rapport kan Unionen nu för första gången visa hur sjukfrånvarons utveckling sett ut bland tjänstemän i privat sektor. De privatanställda tjänstemännen – Unionens medlemmar – är nämligen en grupp som det tidigare saknats relevant statistik för.

IUnionens nya rapport “Hur sjuka är tjänstemännen?” redovisas tidigare opublicerade siffror över antalet långa sjukfall (90 dagar och längre) bland tjänstemän i den privata sektorn, som omfattas av kollektivavtal. Rapporten bygger på uppgifter från tjänstepensionsbolaget Alecta, som Unionen fått ta del av.

Vad har vi tittat på?

Det som studeras i rapporten är antalet långa sjukfall per 1000 sysselsatta tjänstemän. År 2015 var denna siffra 18,7. Detta ska tolkas som att av 1000 sysselsatta tjänstemän var det omkring 19 personer som under år 2015 befann sig i en sjukskrivning, som pågått i tre månader eller längre. Det motsvarar en ökning med 78 procent sedan 2008, då siffran var 10,5.

Tjänstemännen följer samma mönster som övriga samhället

Den stora ökningen av antalet sjukfall påbörjades omkring år 2011, vilket även stämmer väl överens med utvecklingen av sjukfrånvaron i samhället i stort. Generellt kan man säga om rapportens resultat, att de privata tjänstemännen tycks följa samma sjukfrånvaromönster som  övriga grupper i samhället.

Sjukfrånvaron har ökat

Antal sjukfall > 90 dagar, per 1000 sysselsatta tjänstemän

 

Stora skillnader mellan kvinnor och män

Sjukfrånvaron är betydligt högre bland kvinnor än bland män, och skillnaden mellan könen har dessutom ökat under den studerade perioden.

Sjukfallen ökade 2008-2015 med 85 % bland kvinnorna och 54 % bland männen

Mellan år 2008 och 2015 har sjukfallen ökat med 85 procent bland kvinnorna och 54 procent bland männen. Det är bland kvinnorna ”mitt i livet” – mellan 30 och 50 år – som sjukfallen är som allra flest.

Sjukfrånvaron har ökat i samtliga branscher

Unionen har gått igenom siffror för alla de branscher på den privata arbetsmarknaden där våra medlemmar finns. Rapporten visar att sjukfrånvaron ökat bland tjänstemännen i samtliga branscher på den privata arbetsmarknaden, under den period som har studerats (år 2008-2015). Inom några branscher har sjukfallen bland tjänstemännen mer än fördubblats under den studerade perioden:

  • Finans och försäkring
  • Transport och magasinering
  • Annan serviceverksamhet
  • Totell och restaurang.

89 procents ökning inom handeln

Handeln är en av de branscher som sysselsätter allra flest av Unionens medlemmar. Där har sjukfallen ökat med 89 procent under perioden. Inom tillverkningsindustrin – en annan stor bransch i Unionen – tycks läget vara bättre. Där är antalet sjukfall per 1000 näst lägst, bland alla de studerade branscherna. Endast inom byggverksamhet var antalet sjukfall per 1000 sysselsatta färre.

Branscherna med högst sjukfrånvaro, totalt sett, är vård och omsorg, annan serviceverksamhet, finans och försäkring, utbildning samt transport och magasinering.

Comments are closed.