Fler företag behöver öppna dörren för nyanlända
Arbetsmarknad 24 Oktober, 2016

Fler företag behöver öppna dörren för nyanlända

Av: Annakarin Wall

På grund av de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket är det först under nästa år som de asylsökande som beviljas uppehållstillstånd 2015 skrivs in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Det innebär att antalet inskrivna nyanlända successivt kommer att öka från dagens cirka 50 000 till nästan 90 000 under 2018.

Företags möjligheter och vilja att ta emot nyanlända på praktik eller med subventionerad anställning spelar en central roll för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vi frågade förtroendevalda på de företag där Unionen har klubbar i vilken omfattning de tar emot nyanlända.

13% av företagen svarade att de har nyanlända på praktik eller med subventionerad anställning

541 klubbar svarade på enkäten. 13 procent, eller 69 klubbar, svarade att företag har nyanlända på praktik eller med subventionerad anställning. 69 procent, eller 371 klubbar, svarade att de inte har det. Resterande antal klubbar visste inte, eller ville inte svara.

Tar ert företag emot nyanlända på arbetsplatsen?

 Källa: Unionens branschbarometer

Strax över hälften av de arbetsplatserna där klubbarna svarat att de har insatser för nyanlända erbjuder praktikplatser. Ungefär en tredjedel har nyanlända med subventionerade anställningar.

Var tionde klubb svarar att de erbjuder andra insatser som exempelvis Äntligen jobb som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och företag där nyanlända akademiker erbjuds praktik.

Av de klubbar som svarat att de erbjuder nyanlända insatser på arbetsplatsen skrev nästan hälften av klubbarna att det var i tjänstemannaarbeten.

Klubbarna fick också frågan om företagets benägenhet att erbjuda nyanlända någon insats har förändrats under de senaste åren. 10 procent av klubbarna svarade att den ökat, 22 procent att den varit oförändrad. Cirka 35 procent svarade den typen av insatser inte erbjuds. 30 procent visste inte eller ville inte svara.

Åtta procent av klubbarna bedömde att möjligheten att ta emot nyanlända inom ramen för etableringsuppdraget kommer att öka under det kommande året, och ungefär hälften gjorde bedömningen den kommer att vara oförändrat. Det framgår av figur 2.

Ökar företagets ambitioner att ta emot nyanlända kommande året?

Källa: Unionens branschbarometer

En av anledningarna till att företagen inte öppnar upp arbetsplatserna, menar några klubbar, beror på nyanländas brist på kunskaper i svenska. Det är ett problem dels för att arbetsspråket på många företag är svenska, dels för att de som arbetar behöver förstå säkerhetsföreskrifter.

Arbetsspråket på många företag är svenska

Några klubbar skriver att det krävs svenskt medborgarskap för att kunna arbeta på deras företag, vilket försvårar möjligheten för nyanlända. Ett par klubbar nämner att frågan har varit upp, men att det exempelvis är svårt att hitta områden där nyanlända kan tas emot eller att det saknas resurser att handleda.

Aktiva försökt att få nyanlända till praktikplatser har misslyckats på grund av tröghet hos Arbetsförmedlingen

En klubb skriver att de aktivt försökt få nyanlända till praktikplatser men att det hittills har misslyckats på grund av stor tröghet hos Arbetsförmedlingen. Flera nämner också att det är svårt att ta emot nyanlända eftersom de redan befinner sig i en slimmad organisation eller att ekonomin i företaget är dålig.

Några klubbar nämner också att deras arbetsuppgifter kräver relativt hög utbildning och de människor från andra länder som jobbar på arbetsplatsen har fått sitt jobb på samma meriter som inrikes födda.

Flera klubbar lyfter också att, som framgår av figur 2, att de kommer att ta emot nyanlända framöver, särskilt på kollektivsidan men också på tjänstemannasidan.

En viktig del i nyanländas etablering på arbetsmarknaden är möjligt att snabbt komma i kontakt med svenska arbetsplatser. Det kan självklart finnas hinder som bristande språkkunskaper hos de nyanlända, eller svårigheter att handleda nyanlända när organisationen redan är slimmad.

Därför är det oerhört positivt att en rad företag och arbetsplatser öppnat dörren för nyanlända in på arbetsmarknaden i Sverige. Förhoppningsvis kommer fler företag och arbetsplatser göra samma sak framöver.

Comments are closed.