Arbetsmiljö handlar om jobbet
Arbetsmiljö 16 November, 2018

Arbetsmiljö handlar om jobbet

Arbetsmiljö handlar om jobbet – Annica Hedbrant

Av: Annica Hedbrant

Individ, företag och samhälle – alla tjänar på en bra arbetsmiljö. Men vad är egentligen arbetsmiljö och hur blir den bra? Till att börja med handlar arbetsmiljö om jobbet.

Ordet arbetsmiljö kan upplevas abstrakt. Att nödutgångar, brandsläckare och förbandslåda är en del av arbetsmiljön känns för de flesta arbetsgivare och anställda naturligt. Att sådana delar i arbetsmiljön regelbundet ska undersökas, åtgärdas och följas upp förefaller på de flesta arbetsplatser självklart. För att det är viktigt att de anställdas liv och hälsa inte äventyras.

Men hur är det med stress? Stress är precis som en blockerad nödutgång en påtaglig risk i arbetsmiljön. Stress är en risk som kan leda till ohälsa på arbetsplatsen och stress är en risk som går att åtgärda. För att kunna åtgärda risken behöver orsakerna till stressen först undersökas. Beror stressen på för hög arbetsbelastning, otydliga roller, mandat och befogenheter? På ohälsosam arbetstidsförläggning, otydligt ledarskap eller annat? Detta måste en arbetsgivare ta reda på för att sedan kunna riskbedöma, åtgärda och följa upp.

Jobb handlar om fördelning och samordning av arbetsuppgifter, men också om de strukturer som skapas av och mellan människor. Om relationer och kulturer, om vilka förutsättningar som finns för att skapa goda sådana. För att skapa en bra arbetsmiljö och en välfungerande organisation för arbetet – som genererar produktivitet, lönsamhet och utveckling – måste också de organisatoriska och sociala aspekterna vara en del av ett systematiskt och välfungerande arbetsmiljöarbete. För att ha ett välfungerande arbetsmiljöarbete måste arbetsgivare ha en öppen, nära och lyssnande dialog med sina anställda och deras företrädare i form av arbetsmiljöombud.

Det kan kännas svårt för en arbetsgivare att arbeta med något som upplevs abstrakt när dagen styrs av konkreta mål och budget, men arbetsmiljö blir konkret så fort den börjar arbetas med. Stöd finns i form av företagshälsovården, handgripliga verktyg och checklistor på exempelvis www.prevent.se, bra utbildningar finns för ledare och chefer.

Att arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, inkluderat organisatoriska och sociala aspekter, är ett lagkrav. Att varje investerad krona i arbetsmiljöarbetet ger två tillbaka, att ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är employer branding och skapar en process som ger förutsättningar för löpande utveckling och effektivisering, borde vara incitament nog för varenda arbetsgivare att prioritera ett sådant.

Förutsättningar för en bra arbetsmiljö är en arbetsgivare med kunskap om det regelverk som finns. Som löpande frågar, lyssnar och välkomnar sina anställdas röster. Som förstår att arbetsmiljöombud är arbetsgivarens bästa hjälp i arbetsmiljöarbetet och att ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan innebär ständiga förbättringar för verksamheten.

 

Comments are closed.