Föräldraskap får inte bli en karriärbroms för kvinnor

Peter Tai Christensen

En majoritet av tjänstemännen i privat sektor med barn i åldersspannet 0-11 år upplever att arbetslivet är föräldravänligt. Föräldraskap får dock delvis olika konsekvenser för kvinnors och mäns karriär- och löneutveckling och många upplever stress när de är hemma med sjukt barn.

Ett jämställt arbetsliv förutsätter att alla oavsett kön har lika rättigheter och möjligheter. Vi vet att skillnaderna i förvärvsarbetsmönster och lön mellan kvinnor och män är avsevärt mindre innan barnen gör sitt intåg i många av våra liv. Då börjar konsekvenserna av att kvinnor tar ett större ansvar för vård av barn än män att visa sig. Det visar den könsuppdelade offentliga statistiken liksom Delegationen för jämställdhet i arbetslivets slutbetänkande Hela lönen, hela tiden – utmaningar för ett jämställt arbetsliv.

Unionens rapport Föräldravänligt arbetsliv 2016 som släpps idag bekräftar bilden att föräldraskap får delvis olika konsekvenser för mammor och pappor. Rapporten ger också nya insikter eftersom den bygger på en undersökning i vilken tjänstemän i privat sektor med barn i åldersspannet 0-11 år får ge uttryck för egna upplevelser, erfarenheter och syn på orsakssamband.

Kvinnor och män arbetar i genomsnitt lika många timmar per vecka. Kvinnor ägnar dock mer tid åt obetalt arbete än män, medan män lägger mer tid på lönearbete än kvinnor. Mammor tar ut en större andel av såväl föräldrapenningen som den tillfälliga föräldrapenningen och är i genomsnitt föräldralediga betydligt längre än pappor.

Mammor väljer dessutom i större utsträckning än pappor att gå ner i arbetstid för att kunna kombinera föräldraskap och jobb. Att dessa skillnader i tidsanvändning får konsekvenser i arbetslivet löper som en röd tråd genom Unionens undersökning.

Svårare för mammor med jobbyte

Fråga: Har du avstått från att söka ett nytt jobb för att du är förälder?

/ Kvinnor Män
% Ja 37 24

Undersökningen visar bland att drygt en fjärdedel av de svarande uppger att de har låtit bli söka ett nytt jobb av skäl som har samband med att de är föräldrar. En större andel kvinnor (37 procent) än män (24 procent) svarar detta.

22 procent av de svarande anser att deras föräldraledighet har påverkat de egna möjligheterna till karriärutveckling negativt. Mer än var tredje kvinna som ingick i undersökningen anser att de egna möjligheterna till karriärutveckling har påverkats negativt av föräldraledigheten, motsvarande andel av männen är 16 procent.

Karriärbromsen kraftigare för kvinnor

Fråga: Har föräldraledighet påverkat dina möjligheter till karriärutveckling negativt?

/ Kvinnor 35% Män 16%
% Ja 35 16

Föräldraskapet har med andra ord en viss karriärhämmande effekt, och den är betydligt större för kvinnor än för män.

Föräldraskapet har en viss karriärhämmande effekt, och den är betydligt större för kvinnor än för män.

12 procent av de svarande som varit föräldralediga inom den senaste treårsperioden, 23 procent av kvinnorna och 8 procent av männen, uppger att de inte ingick i lönerevisionen på samma villkor som övriga medarbetare på arbetsplatsen under den senaste föräldraledigheten.

Även om arbetsgivare inte får missgynna arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet förefaller det som att medarbetare som är föräldralediga riskerar att hamna på efterkälken i sin löneutveckling. Undersökningen visar att risken är större för kvinnor än för män. En bidragande orsak till detta kan vara att kvinnor i genomsnitt är föräldralediga i längre perioder än män.

Föräldralediga riskerar att hamna på efterkälken i sin löneutveckling och risken är större för kvinnor än för män.

Hur skapar vi ett mer föräldravänligt och jämställt arbetsliv? 

Det är Unionens övertygelse att det är arbetsmarknadens parter som har bäst förutsättningar för att hantera de utmaningar och genomföra de förändringar som krävs för att arbetslivet ska bli fullt ut föräldravänligt.

Ett konkret exempel på ett förbättringsbehov som Unionen vill att parterna ska ta ansvar för att tillgodose inom ramen för ett systematiskt jämställdhetsarbete är att utarbeta rutiner för hur tillfällig frånvaro från jobbet på grund av vård av sjukt barn ska hanteras.

Att det finns ett skriande behov av sådana rutiner framgår av Unionens undersökning. Den visar bland annat visar att de vanligaste skälen till att man vobbar (arbetar hemma med bibehållen lön från arbetsgivaren istället för att vabba med tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan när ett barn är sjukt) istället för att vabba är att hinna med sina arbetsuppgifter och att det inte finns någon att lämna över arbetet till. Fyra av tio känner sig otillräckliga gentemot sitt barn när de vobbar.

43% av de som vabbar känner att de måste jobba under vab för att slippa en hög arbetsbelastning efteråt och endast drygt en fjärdedel kan koppla av ifrån jobbet när de vabbar

Vi måste ta börja tala om det oftast outtalade tvånget att jobba när man är hemma med sjukt barn som många, men långt ifrån alla, upplever. Det är oacceptabelt när förväntningar – uttalade eller outtalade – från arbetsgivaren gör att föräldrar måste åsidosätta sina barns behov för att tillgodo jobbets dito.

Vi behöver säkerställa att det finns alternativ till att jobba när man är hemma med sjukt barn om arbetslivet ska vara föräldravänligt och den enskilde medarbetarens arbetssituation hållbar.

I den pågående avtalsrörelsen driver Unionen därför kravet att en partsgemensam modell för systematiskt jämställdhetsarbete ska införas. Unionen vill tillsammans med våra motparter på arbetsgivarsidan ta nästa, nödvändiga steg mot ett jämställt och föräldravänligt arbetsliv.

 

Fakta

Unionens undersökning om föräldravänligt arbetsliv har genomförts online av Novus Sverigepanel med ett slumpmässigt riksrepresentativt urval bland tjänstemän i privat sektor med barn upp till 11 år. Totalt gjordes 2 046 intervjuer med en deltagarfrekvens på 61 procent under perioden 20/11 – 4/12 2015.

 

Kommentera