Regeringen reviderar ned prognoserna

Finansminister Magdalena Andersson presenterade i går regeringens nya prognos för den svenska ekonomin. Det blev en rätt rejäl nedskrivning av BNP-tillväxten samtidigt som prognosen för arbetslösheten skrevs upp. För 2015 räknar regeringen nu med en BNP-tillväxt på 2,4 procent jämfört med de 3,0 procent man räknade med i oktober. Arbetslösheten för året skrevs upp till 7,7 procent, från 7,3 i oktober.
Långsiktigt är det, precis som finansministern konstaterar, produktiviteten som är avgörande för välstånd och välfärd. Sverige måste som land kunna konkurrera med hög kunskap och innovationsförmåga, dvs med hög produktivitet och höga löner. I det avseendet är en helt avgörande faktor en kontinuerlig kompetensutveckling – och därmed produtivitetsutveckling – av dagens yrkesverksamma, som ju är den helt dominerande gruppen av alla i arbetsför ålder. Där spelar tjänstemännen en nyckelroll.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Inflationen fortsatt rekordlåg

Idag kom Statistiska Centralbyrån med siffror över konsumentpriserna för december månad. Därmed kan vi också göra en total utvärdering av prisutvecklingen för hela 2014.

För perioden december 2013 till december 2014 sjönk konsumentpriserna mätta som KPI med 0,3 procent.
För genomsnitten mellan åren innebär detta att inflationen i genomsnitt under 2014 minskade med 0,2 procent. (samma som Unionen prognosticerade i sin oktoberprognos). I ett något längre perspektiv är dessa siffror för prisutvecklingen oroande. Det ankare som finns för avtalsrörelserna, nämligen Riksbankens mål om en genomsnittlig prisutveckling kring 2 procent i årstakt, har fått sig en ordentlig törn.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Arbetslivet behöver bli mer föräldravänligt

Idag släpper Unionen rapporten Föräldravänligt arbetsliv 2014. En rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov. Av rapporten framgår att nio av tio medlemmar i Unionen med hemmavarande barn under 16 år anser att det är mycket viktigt att arbetslivet är föräldravänligt men att endast fyra av tio anser att så är fallet i dagsläget. Det finns alltså omfattande förbättringsbehov […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Konjunkturinstitutet överraskar med en kraftig nedrevidering av tillväxttakten

Konjunkturrapporter har sedan finanskrisen för fem år sedan kännetecknats av mantrat ”att det blir bättre om ett halvår”. Då vänder konjunkturen uppåt! Konjunkturinstitutets nedrevidering av tillväxten i år och nästa år motiveras i första hand med att det för Sverige så viktiga euroområdet utvecklas svagt. Det fallande oljepriset gynnar inte heller exporten till t ex […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Svårare att prata om den psykosociala arbetsmiljön

Årets upplaga av Arbetsmiljöbarometern visar på en försämrad psykosocial arbetsmiljö i Sverige. Därför är det mycket viktigt att medarbetare känner att man kan prata om de här frågorna på ett öppet sätt med sin chef, att man blir tagen på allvar och att chefen är öppen för en sådan kommunikation. Tyvärr visar resultaten att det här inte fungerar som det borde.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Många vill jobba längre – men på deltid

Allt fler kommer att behöva stanna kvar i arbetslivet även efter att de har fyllt 65 år för att tjäna ihop till en rimlig pensionsnivå. Men trots att det inte längre finns någon pensionsålder då man ”måste” gå i pension och betydelsen av att stanna kvar i arbetslivet även efter att man har fyllt 65 år har diskuterats flitigt i medier och i den politiska debatten väljer fortfarande de flesta att gå i pension när de fyller 65 år.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Växande inkomstspridning ger negativa effekter på tillväxten

ILO (International Labour Organisation) presenterade nyligen sin globala lönerapport, Global Wage Report, för 2014/15 och den 9 december, presenterade OECD en studie om effekterna av ökad ojämlikhet på den ekonomiska tillväxten. OECDs studie visar att en ökad ojämlikhet vad avser inkomsterna i samhället har negativa effekter på den ekonomiska tillväxten. I diskussionen kring åtgärder om hur en accelererande inkomstojämlikhet ska kunna motverkas finns först och främst den viktiga roll som kollektivavtalen har vad gäller att skapa en rättvis fördelning. Detta är det viktigaste instrumentet. Till del kan en väl avvägd skattepolitik och tillräckligt höga transfereringar bidra

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Stress och arbetsbelastning är den viktigaste arbetsmiljöfrågan

När Unionens arbetsmiljöombud får bedöma vilken som är den viktigaste arbetsmiljöfrågan att arbeta med på sin arbetsplats hamnar stress och arbetsbelastning högst upp. Det är också den fråga som växer mest i betydelse.

Stress och arbetsbelastning är den i särklass viktigaste frågan att arbeta med enligt arbetsmiljöombuden. Andra frågor som hamnar högt i arbetsmiljöombudens rangordning är chefs- och ledarskapsfrågor och den fysiska arbetsmiljön. Här följer att antal grafer som visar på utvecklingen för olika frågor inom arbetsmiljön.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Vi måste öka vårt internationella engagemang!

Unionen är medlem i UNI – Union Network International, som består av 900 fackförbund med 20 miljoner medlemmar i tjänstesektorn. Den 8-10 december höll UNI kongress i Kapstaden, Sydafrika. Ett fantastiskt möte med fackförbund från alla världens hörn, med olika förutsättningar – men med mycket gemensamt. Sydafrika är ett land som kämpar med sitt mörka förflutna och nu sina enorma sociala klyftor.

På kongressen blir det också tydligt att anställda i många länder fortfarande betraktas som nåt som katten släpat in. Att vissa stater behandlar medborgarna lika illa gör utmaningen än tuffare. Där kan vi från trygga Norden göra skillnad, och ge moraliskt och ekonomiskt stöd till fackförbund som håller på att byggas upp.

Läs mer · Kommentarer { 0 }