Inflation och produktivitet inför avtalsåret 2016

Det återstår ett drygt halvår till avtalsrörelsen tar fart på riktigt. Unionens konjunkturrapport, liksom det senaste kvartalets olika konjunktursignaler, pekar på bättre tillväxt framöver som medför gradvis stigande inflation och produktivitet. Förhoppningsvis kommer vi under de kommande månaderna att få betydligt mer statistik som stärker denna bild och därmed både bidrar till samsyn mellan parterna på arbetsmarknaden, och till ökad trovärdighet för Riksbanken.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Hur påverkas Sverige av den starka dollarkursen?

Den amerikanska dollarn har stärkts kraftigt mot den svenska kronan under det senaste året. I början av april 2014 kostade en dollar drygt 6,50 kronor. Ett år senare kostade dollarn drygt 8,60 kronor, en förstärkning med över 30 procent. Unionens analys av den starka dollarkursen ger en mer komplicerad bild.

Vi frågade ett urval av Unionens klubbföreträdare hur deras företag påverkas av dollarkursen.dollarpåverkan

Svaren visar att ungefär en fjärdedel av företagen påverkas positivt av den starkare dollarkursen men att något fler faktiskt påverkas negativt.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Unionens konjunkturprognos april 2015: Fördel Sverige – med hjälp av Europa

Återhämtningen i Sverige fortsätter och får förnyad fart under 2015 och 2016 i takt med att tillväxten i Europa ökar. BNP väntas öka med 2,9 procent 2015 och 3 procent 2016. Även hushållens konsumtion och stigande investeringar bidrar till uppgången. Jämfört med konjunkturrapporten i oktober har vi skrivit upp tillväxten i år med 0,2 procent.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Samtal är bra – men det behövs också en föreskrift och stärkta drivkrafter

Med anledning av allt ökande sjukskrivningskostnader – främst på grund av ökad psykisk ohälsa – bjuder socialförsäkringsminister Annika Strandhäll in fack och arbetsgivare till samtal om åtgärder för att hejda utvecklingen. Det är bra. Som Unionen har visat i rapporten Inte fullt frisk är psykisk ohälsa den främsta sjukskrivningsorsaken bland förbundets medlemmar, och psykisk ohälsa […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Dags att avfärda myten om att lönekartläggning och analys inte ger effekt

Unionens undersökning Lönekartläggning lönar sig 2015 visar att en tredjedel av företagen hittade löneskillnader som behövde rättas till i arbetet med lönekartläggning och analys. Fyra av tio kom fram att till att andra åtgärder än lönejusteringar behövdes. Av de företag som har genomfört en lönekartläggning och analys inom den senaste treårsperioden kom sex av tio fram till att lönejusteringar eller andra åtgärder behövdes. Detta är en klar och tydlig indikation på att bestämmelserna om lönekartläggning och analys är effektiva och bidrar till en positiv utveckling i arbetslivet i jämställdhetshänseende.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Lönekartläggning och analys är en effektiv metod som behöver användas oftare av flera

Idag släpper Unionen rapporten Lönekartläggning lönar sig 2015. Undersökningen som ligger till grund för rapporten visar att en tredjedel av företagen genomför arbetet med lönekartläggning och analys varje år. Två tredjedelar har genomfört arbetet inom den senaste treårsperioden. En tredjedel har däremot inte genomfört någon lönekartläggning och analys de senaste tre åren och bryter därmed mot […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Användaren i centrum

Unionens IT-undersökning 2014 har ett lösningsinriktat perspektiv. Utgångspunkten är att användarna är experterna i sitt yrkesliv. Materialet i undersökningen belyser hur viktigt det är att IT och IT-miljöer utformas på ett sätt som är bra för användarna, och därmed även bra för arbetsgivarna och för organisationerna. Det kan förverkligas genom så kallade `användarcentrerade utvecklingsprocesser´. Några forskare […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

5 förslag för en bättre IT-miljö

I Unionens undersökning ”Tjänstemännens IT-miljö 2014” ombads de svarande ge förslag på hur IT-miljön kan förbättras på deras arbetsplats. Utgångspunkten är att användarna är experterna i sitt arbete. Därför är det hos dem lösningar ska sökas. Det handlar om att ”lyssna på oss som ska använda det”, som en person skriver. 1. Höj den generella […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

April, april! Men seriöst, hur gör vi digitaliseringen till en god kraft?

Tyvärr är Unionen Ai bara ett aprilskämt.

Men frågan om maskinernas allt större roll i det moderna arbetslivet behöver tas på allvar. Inte minst i frågan om vad som händer när mjuk- och hårdvaruutvecklingen gör att det för varje år blir enklare att automatisera relativt komplexa arbetsuppgifter

Läs mer · Kommentarer { 0 }