Förskjutning i den ekonomiska maktbalansen – Kina världens största ekonomi?

Enligt Världsbanken blir Kina i dagarna världens största ekonomi. Visserligen kan man konstatera att Välrdsbanken då mäter BNP på ett sätt som få andra än de riktigt insatta förstår i det att man korrigerar BNP-måttet utifrån olika länders prisnivår genom att sätta växelkurserna så att prisnivåerna bli de samma. Ett land med låga priser, får därmed en […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Nya tag behövs i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering

Den statliga utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering lämnade i somras sitt betänkande avseende hur diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder kan bli mer effektiva i arbetet för allas lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering. Unionen har lämnat sina synpunkter på utredningens förslag i ett yttrande till TCO som i sin tur har skickat sitt remissvar till regeringen i dagarna.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Ägarfrågor är fackliga frågor

Vi har pratat om att det är arbetsgivaren och den anställde som har olika intressen och det är i den relationen vi som facklig organisation agerar. Det förutsätter att ägare och företagsledningen har samma intresse, men det underskattar också ägandets och ägarnas betydelse för hur företaget agerar och hur ägandet är avgörande för fackliga mål som trygghet, sysselsättning, utveckling, löneutveckling, bra arbetsvillkor och arbetsmiljö. Ägarna och ägandet är av avgörande betydelse för långsiktigt framgångsrika företag, som ju är ett medel för att nå våra fackliga mål.

Läs mer · Kommentarer { 2 }

Ägarfrågan åter i fokus

I Dagens Nyheter idag lyfter Anders Lindberg, grundare till JKL, frågan om långsiktigt ägande och pekar på att de stora försäkringsbolagen och även andra institutioner kan vara en lösning. Att det finns en problembild där stora bolag köps upp och helt eller delvis försvinner till utlandet, inte minst är risken stor att huvudkontor och forskning […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Ny kunskap om uttag av föräldrapenning skapar förändringskraft

I den nysläppta forskningsantologin ”Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser” visar Delegationen för jämställdhet i arbetslivet hur ansvar för obetalt omsorgs- och hushållsarbete får konsekvenser för kvinnors och mäns löneutveckling och möjlighet att göra karriär samt för jämställdheten på arbetsmarknaden i stort.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Fortsatt tvångsarbete i reseföretagens leverantörskedja

Nätverket Schyst resande, presenterar idag en uppföljning av hur Ving och Fritidsresor hanterat kränkningarna av mänskliga rättigheter vid ett tvätteri i Thailand, något som uppdagades i rapporten ”Ingen solskenshistoria” 2012. Den svåra situationen för migrantarbetare har sedan dess inte förbättrats.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Almega har en alldeles (sär)egen verklighetsbild

Inom Svenskt Näringsliv är det endast Almega som tycker att deltidspension är en dålig idé. Med andra ord är det 4 av 5 sektorer – industri, bygg, transport och handeln – som inte ser deltidspension som en konkurrensnackdel. Varför skulle deltidspension fungera inom de sektorerna men inte inom tjänstsektorn? För att Almega har bestämt sig för det. ”Vi […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Stressen på apoteken skadar anställda och kunder

I dag rapporterar DN om hur dålig arbetsmiljö, personalbrist och stress skapar problem för personalen på apoteken. Sedan omregleringen av apotekssektorn har Unionen (tidigare Farmaciförbundet) varje år kartlagt arbetsmiljön genom en enkät bland medlemmarna. Resultaten i Arbetsmiljöbarometern 2013 pekar ut en rad allvarliga problem i arbetsmiljön inom apotekssektorn.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Bättre kan ni Almega

I dagens Svenska Dagbladet (2014-09-17) skriver två företrädare för Almega en debattartikel om att Sverige behöver en mer effektiv invandringspolitik. De två Li Jansson, som är arbetsmarknadsekonom, och Ulf Lindberg, Almegas näringspolitiske chef, skriver en delvis intressant artikel med en del fakta som de skulle kunna ha kommit ut med före valet om de hade […]

Läs mer · Kommentarer { 1 }