Anpassa de digitala målen till medborgarnas verklighet

Pendlingen i Sverige mellan hem och arbete ökar i accelererande takt. Orsaken är att det blir allt svårare att få en arbetsplats i närheten av sin bostad, eller tvärtom om vi föredrar bostaden som startpunkt. Urbaniseringen fortsätter genom att arbetsgivarna och därigenom arbetsplatserna lokaliseras nära befolkningscentra med goda kommunikationer. En utbyggnad av den digitala infrastrukturen kommer att minska trycket bostadsmässigt i befolkningscentra och begränsa avfolkning.

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Arbeta förebyggande för långtidsfriskhet

En aktuell prognos från Försäkringskassan visar att man förväntar sig ett ökande antal sjukskrivningar de närmaste åren. Likaså visar statistik från Arbetsmiljöverket att en flerårig positiv trend där arbetsorsakade besvär minskade mellan åren 2003 och 2010 har brutits. Idag går trenden åt fel håll. Unionen argumenterar för preventiva konkreta åtgärder, vilka riktas mot främjande av friskfaktorer som definieras av forskare.

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Avindustrialisering eller Nyindustrialisering

Unionens chefsekonom Lars Jagrén kommenterar en debattartikel i DN av Stefan Fölster, Chef på Reforminstitutet, där han lyfte diskussionen om svensk industris svaga utveckling under de senaste åren, och hotet om en fortsatt avindustrialisering. Fölster pekar bl a på att industrins svaga utveckling i den internationella krisens spår i hög grad dolts av att den privata konsumtionen och därmed den inhemska tjänstesektorn i Sverige utvecklats starkt. Unionen ser faror med bristen på investeringar i kompetens inom industrin.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Sjukskrivningarna ökar – företagshälsovård och föreskrift behövs

Jan Rydh diskuterade det ökande sjuktalet på Dagens Nyheters debattsida i lördags. Som Rydh påpekar ökade sjuktalet kraftigt fram till 2003, för att sedan minska till 2010 och sedan 2010 åter öka stadigt. När sjuktalet ökade fram till 2003 var det främst inom kommuner och landsting som sjukfrånvaron ökade, och där särskilt bland kvinnor över […]

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Unionen startar mentorprogram för egenföretagare

Unionens undersökning visar att huvudskälen till att anställda inte är egna företagare beror på rädsla för otrygghet och brist på tid och kunskap. Unionen driver på en förändring av reglerna för att det ska bli tryggare att starta företag men kan också presentera egna lösningar för att stödja den som startar företag – ett mentorprogram!

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Ökningen av jämställdhet mellan könen har stagnerat – en höjd ambitionsnivå behövs

I rapporten The Global Gender Gap Report 2014 som World Economic Forum släppte igår hamnar Sverige på fjärde plats i en internationell jämförelse av könsgapet mellan 142 länder. De faktorer som vägs i bedömningen omfattar ekonomiskt deltagande och möjligheter (härunder bl.a. arbetskraftsdeltagande, jämställda löner och beslutsfattande positioner), utbildning, hälsa och politisk representation. Ur Unionens synvinkel är det snarare det faktum att könsgapet inte har stängts helt och hållet och att utvecklingen i stort sett har stagnerat som är en tydlig indikation om att jämställdhetpolitiken och de reformer och satsningar som syftar till att stänga igen könsgapet behöver ses över och att ambitionsnivån bör höjas för att möta de förbättringsbehov som identifieras i en sådan översyn.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Villkor med hårt arbete och liten lön vanligt för unga #minavillkor

SVTs satsning #minavillkor visar på många av de problem som möter unga på arbetsmarknaden. De flesta säljarjobben på platsbanken och andra jobbsajter har inga krav på utbildning eller erfarenhet, bara på körkort och tillgång till egen bil. De flesta av dessa jobb har ingen fast lön utan bara provision. Det är vanligt att milersättningen ingår […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Sänkt reporänta bra – men effekterna för företagen blir mindre än väntat

Dagens besked från Riksbanksdirektionen om att sänka reporäntan till noll procent innebär att ett viktigt verktyg för Riksbanken att stimulera ekonomin nått vad som kan beskrivas som vägs ände. Förutom att det nu kan bli nödvändigt att använda alternativa penningpolitiska stimulansåtgärder, kan det även finnas skäl att titta närmre på hur reporäntans verkningsgrad som konjunkturstimulerande och […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

BP 2015: Unionen hjälper regeringen anpassa kunskapslyftet till de yrkesverksamma tjänstemännen

I budgetpropositionen görs flera viktiga och välkomna satsningar på skolan, läraryrkets attraktivitet och på fler utbildningsplatser i både vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning. Det hela paketeras som det första steget i ett så kallat kunskapsklyft. Men det som kallas ett kunskapslyft verkar främst bestå av fler utbildningsplatser. Det saknas flera avgörande ingredienser för att det ska kunna bli ett kunskapslyft för redan yrkesverksamma tjänstemän som utgör en nyckelgrupp för näringslivets konkurrenskraft.

Läs mer · Kommentarer { 1 }