Att (över)leva i Europa

Enligt Yougovs undersökning ”Att leva i Europa” är förtroendet för EU:s ledare katastrofalt. Det måste EU:s ledare hantera. Samtidigt säger undersökningen att gemene man är övertygad om att EU-medlemskapet är bra. Det är oerhört glädjande eftersom det visar på någon slags insikt där Europas medborgare verkligen verkar kunna skilja mellan EU:s utveckling och den krishjälp som vissa EMU-länder behövt och fortfarande behöver. Enligt Yougovs undersökning påvisas att var tredje svensk tycker att EU är dåligt men samtidigt att lika många tycker att samarbetet är bra. Det ger ändå en förhoppning om att Europas medborgare ser en framtid med EU-projektet.

Behovet av samarbete inom EU har aldrig varit större. Den finansiella krisen visar hur starkt integrerade våra ekonomier är och hur få arbetsmarknader som är helt skyddade från omvärlden. Mer än en fjärdedel av svenska företag har idag utländska ägare. Förtroendevalda på dessa företag är tydliga i sina signaler – det fackliga inflytande har urholkats och det behöver utvecklas nya gränsöverskridande inflytandekanaler och investeras för framtiden.

Europas utmaning är att överleva och tillsammans bygga välstånd och ta tillvara mångfalden och olikheter mellan länder. Europa behöver, precis som Sverige, betydande investeringar för framtiden. Vi på Unionen menade därför att det för svensk del också fanns argument för att öka EUs budget 2012. EU behöver investera för tillväxt och utveckling. Vi menar att det måste investeras mer inom områden som innovationer och utbildning. Det finns ett stort behov av utbildningssatsningar även på Europanivån. Detta är särskilt viktigt för Unionens medlemmar som befinner sig i ett globalt sammanhang i gränsöverskridande samarbeten. Därför är det också glädjande med satsningar som Erasmus för alla och Horizon2020. Satsningar vi hoppas den svenska regeringen stöttar. De behövs för att fler ska (över)leva i Europa.

Samtidigt finns inget politiskt stöd på hemmaplan för mer Europeisk samordning i nuläget. Så politikerna står inför en stor utmaning. De demokratiska framstegen Europaprojektet gjort under de senaste åren är grundläggande. Det är ur facklig synvinkel viktigt att slå vakt om det väl förankrade lagstiftningspaket som Lissabonfördraget är. Ett fördrag där arbetstagarnas rättigheter explicit uttalas och den sociala dimensionen är tydlig är bra för Unionens medlemmar och för Europas utveckling. EU måste respektera olika arbetsmarknads- och välfärdsmodeller men samtidigt ta sitt ansvar för Europas utveckling och konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. Då är investeringar i komptensutveckling, utbildning och innovation grundläggande.

Bloggat: Utredarbloggen

Kommentera