From Ekonomi

Här finner du lite mer omfattande inlägg som berör ekonomiska frågor, allt från globaliseringens effekter på arbetsmarknaden till prognoser för svensk industri.

Industriföretagens syn på svensk konkurrenskraft

Lagom till jul står så ännu en avtalsrörelse för dörren, idag har facken och arbetsgivarna inom industrin traditionsenligt utväxlat sina krav. Lika traditionsenligt under intyganden från båda sidor om att 1) den egna kravlistan bottnar i omsorgen om industrins internationella konkurrenskraft, och att 2) motpartens lista – om den förverkligades – skulle driva industrin några …

Läs mer

En ljusare konjunkturbild men kompetensfrågan allt viktigare

Svensk ekonomi må ha passerat sin tillväxttopp i slutet av förra året, men tillväxten är fortsatt hög och under den senaste veckan har det kommit flera fortsatt positiva konjunktursignaler. Positiva småföretag Först ut var LRF Konsults genomgång av lönsamheten i svenska småföretag med 0-15 anställda. Totalt sett väntas 2016 bli det bästa året lönsamhetsmässigt sedan …

Läs mer

Unionen bakom resolution för socialt hållbar utveckling av plattformsekonomin

Efter fyra års verksamhet med olika uppdrag och inriktning presenterade idag Digitaliseringskommissionen sitt slutbetänkande. I och med den förändrade samhällsdebatten har kommissionens uppdrag gått från att handla om mer handfasta myndighetsfrågor, till den idag dominerande diskussionen om digitaliseringens samhällsomvälvande kraft. Denna digitala strukturomvandling, som vi är mitt inne i, väntas påverka näringslivet, det offentliga, våra …

Läs mer

Fler företag behöver öppna dörren för nyanlända

På grund av de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket är det först under nästa år som de asylsökande som beviljas uppehållstillstånd 2015 skrivs in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Det innebär att antalet inskrivna nyanlända successivt kommer att öka från dagens cirka 50 000 till nästan 90 000 under 2018. Företags möjligheter och vilja att ta emot nyanlända på praktik …

Läs mer

Toppen bakom oss, men fortsatt god tillväxt

Den svenska tillväxten under 2015 blev högre än förväntat, med en topp sista kvartalet då BNP-tillväxten (kalenderkorrigerat) nådde 4,7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Totalt för året blev tillväxten 4,1 procent (kalenderkorrigerat 3,9 procent), vilket var den högsta takten sedan rekylåret 2010. Den höga tillväxten 2015 förklaras av en kraftig investeringsuppgång, en fortsatt …

Läs mer

Pensionsålder långt ifrån allt som avgör om arbetslivet kan förlängas

Göran Hägglund och Göran Johnsson har under det senaste halvåret träffat arbetsmarknadens parter i sitt arbete med att ta fram ett förslag på hur arbetslivet kan förlängas. De har gjort det på uppdrag av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Nu presenterar de sitt förslag, och frågan som har hamnat i fokus är den om pensionsålder. Vi anser att det behövs fler åtgärder …

Läs mer

Mer pension för pengarna med kollektivavtalad tjänstepension

Dagens Industri har under den senaste veckan skrivit om problemen med ”pensionssvinnet”, där höga avgifter riskerar att försämra pensionen. Betydelsen av kollektivavtal för den enskilde är för pensionen väldigt stor. Tjänstepensionen som är en av de viktigaste förmånerna i kollektivavtalen, är idag helt avgörande för den framtida pensionen för de allra flesta. Skillnaden på ett arbetsliv …

Läs mer

The dawn of the platform based labour market

Digital platforms can be seen as tools that help us do more and better things on the Internet. Whether it be search engines, social media platforms or media streaming services, most of us use various platforms more and more. In recent years, the taxi and accommodations  industries have seen the rapid rise of a new …

Läs mer

Hur ser läget ut efter avtalsrörelsen 2016 och inför avtalsrörelsen 2017?

Unionens ekonomiska seminarium i Almedalen fokuserar i år på Sveriges tillväxt och konkurrenskraft i ett kortare avtalsperspektiv men också och mer avgörande på längre sikt? Hur ser det ekonomiska läget och konjunkturen ut inför avtal 2017, och hur väl anpassad är den svenska modellen till den strukturomvandling som nu sker? Vilka är de största styrkorna och …

Läs mer

5 frågor till Gunther Mårder inför Almedalsveckan

Gunther Mårder, VD Företagarna medverkar i Unionens ekonomiska seminarium: Tillväxt och konkurrenskraft – Hur ser läget ut efter avtal 2016 och inför avtal 2017 Hur ser du på resultatet av avtalsrörelsen 2016? Det är tråkigt att parterna även denna avtalsrörelse missade att se ta tag i deras grundutmaning. Allt färre efterfrågar den produkt som vi kallar …

Läs mer

mars 2017

Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar!   Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Läs mer

Bra med kompetenslyft på apotek men mer behövs

Apoteksmarknadsutredningen har idag lagt fram sitt betänkande. Utredningen ger i sin helhet bra förslag på hur apoteken kan fortsätta utvecklas, erbjuda hög kompetens men också öka tillgängligheten. En viktig fråga för Unionen är kvalitén på den kompetens som apoteken behöver erbjuda för att undvika risktagande med patientsäkerheten. Här föreslår utredningen att kompetensen hos den som …

Läs mer

Framtidens företag är föräldravänliga, eller?

Familjen gör comeback bland de yngre generationerna på arbetsmarknaden. Utöver att få ett bra jobb, så handlar drömmen för många unga om att skaffa barn och hitta den rätte att dela livet med. För Unionen är det självklart, att graviditet, föräldraledighet och ett aktivt föräldraskap är positiva inslag i arbetslivet. Dock visar Unionens senaste undersökning …

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig

Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga lönekartläggningar är på plats. Men det räcker inte. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. När lönegapet mellan män och kvinnor diskuteras, finns det inte sällan med en underton av trött förvåning. …

Läs mer

Unionens politik för apoteken och miljön

Miljöfrågorna blir allt viktigare för alla; patienter, kunder, personal, näringslivet och samhället. Unionen har i dagarna tagit beslut om vilken politik vi ska driva för apoteken som är en del av farmaci- och hälsobranschen. Miljöfrågorna har en självklar del i politiken då de blir alltmer aktuella för apoteksaktörerna. Unionen anser bland annat att miljöhänsyn ska …

Läs mer


februari 2017

Oacceptabelt att föräldraskap ger sämre karriär

Av den undersökning som ligger till grund för Unionens nysläppta rapport Föräldravänligt arbetsliv 2017 framgår att en oroväckande hög andel av de privatanställda tjänstemännen upplever att föräldraledigheten varit en bromskloss i karriären. Föräldralediga riskerar också att hamna på efterkälken i lönehänseende. Risken att drabbas av negativa effekter ökar i takt med längden på föräldraledigheten. Sedan år …

Läs mer