Välfungerande IT-infrastruktur en förutsättning för möjligheten att jobba hemma

Unionen jobbar kontinuerligt med att ta tillvara de möjligheter som IT-utvecklingen ger för privatanställda tjänstemän. Vi vet att företagens arbete med IT-miljön har stort inflytande på tjänstemännens möjlighet att få balans i arbetslivet. Framgångsrika arbetsliv med plats för familj och vänner kräver en väl fungerande IT-infrastruktur. Samtidig inverkar företagens IT-lösningar på tjänstemännens möjligheter att styra sin egen arbetssituation. Som Unionens ordförande, Cecilia Fahlberg, konstaterade i dagens Gomorron Sverige: Rätt hanterat är det (att jobba hemma) en väldig positiv utveckling, därför att de ger väldigt många en flexibilitet, en möjlighet, att kombinera t.ex. arbete med familjeliv och framförallt att själva få styra lite över egna arbetstider

Vår senaste undersökning av tjänstemännens IT-miljö visar på en markant förbättringspotential med avseende på denna infrastruktur, som väldigt många tjänstemän är helt beroende av i sina arbetsliv. Nästan 30 procent i undersökningen svarar att IT-systemen inte underlättar möjligheterna att jobba hemma och på distans, medan 15 procent av de tillfrågade behöver komplettera med egen IT-utrustning för att utföra sitt arbete. Och en ny undersökning från TDC som presenterades idag bland IT-avdelningar i offentlig sektor och på företag med mer än 50 anställda visar att bara ett av tio företag har system som användarna kan arbeta i fullt ut effektivt, samt att hälften av de som jobbar på IT-avdelningen i företag känner att systemen man har inte är användarvänliga. Detta bidrar till oflexibla och ohållbara arbetssituationer för tjänstemännen, vilket i sin tur drabbar företagens produktivitet negativt.

Ur Unionens perspektiv är det helt avgörande att arbetet inte ska vara styrt och bundet av IT-miljö, utan IT-miljön ska vara anpassad efter arbetet. Ett först steg i riktning av en mer väl fungerande IT-infrastruktur är att skapa tydliga och välförankrade rutiner för användarmedverkan när nya IT-system introduceras och därmed säkerställa att medarbetarna är med under hela införande-, genomförande och uppföljningsprocessen.

Kommentera