1700 fler företag missar osakliga löneskillnader

Idag presenterade Unionen rapporten Lönekartläggning lönar sig. Där kan man bland annat läsa att 36 procent av de tillfrågade Unionenklubbarna uppger att det genomförs årliga lönekartläggningar på deras arbetsplats. År 2008 var motsvarande siffra 53 procent. Det är tydligt att den lagändring som genomfördes 2008 har fört med sig att färre arbetsplatser nu genomför årliga lönekartläggningar. Vad innebär detta för arbetet med att komma till rätta med ojämställda löner?

Av de klubbar som genomfört lönekartläggningar under de senaste tre åren uppger en dryg fjärdedel att man upptäckt osakliga löneskillnader vid den senaste kartläggningen. Skillnader som sedan kunnat åtgärdas. När det genomförs färre lönekartläggningar kommer också färre osakliga löneskillnader att upptäckas. Hur många osakliga löneskillnader som nu inte upptäcks på grund av de mindre striktare reglerna vet vi inte exakt men jag ska här försöka göra en uppskattning utifrån resultaten i vår undersökning.

Enligt SCB:s Företagsregister fanns det 2013 cirka 43 000 företag med fler än 10 anställda i Sverige, 2008 fanns det cirka 40 000. Enligt de gamla reglerna var arbetsgivare med fler än 10 anställda tvungna att göra årliga lönekartläggningar. Hade vi haft kvar de reglerna skulle alltså alla dessa företag genomföra årliga kartläggningar. För att så enkelt som möjligt kunna jämföra åren 2008 och 2013 antar vi att det vid båda tillfällena fanns 40 000 företag. Om vi sedan antar att det i alla företag genomförs årliga lönekartläggningar i samma omfattning som i våra undersökningar 2008 respektive 2013, skulle antalet företag som genomför årliga lönekartläggningar ha sjunkit från 21 000 till 14 500. Om vi vidare antar att det under båda åren upptäcks osakliga löneskillnader i en dryg fjärdedel av de kartläggningar som genomförs har antalet osakliga löneskillnader som genom lönekartläggning upptäcks minskat från knappt 5 500 till knappt 3 800. Enligt denna beräkning är det alltså 1700 företag färre som nu upptäcker och kan åtgärda osakliga löneskillnader än fallet var innan de nya reglerna infördes.

Lonekartlaggning2014

Beräkningarna ovan innehåller naturligtvis en rad antaganden och osäkerheter och ska bara ses som en uppskattning. Lönekartläggningar ska till exempel inte bara göras på företag utan även i organisationer och andra arbetsgivare. Klubbarna som svarat i vår undersökning är heller inte representativa för hela arbetsmarknaden. På arbetsplatser där Unionen har en klubb är förmodligen arbetet med lönekartläggning bättre än där det saknas lokal facklig representation.

Resultaten från vår undersökning är dock väldigt tydliga. Andelen arbetsplatser som regelbundet genomför lönekartläggningar har minskat drastiskt och det är oroväckande. Lönekartläggning är ett effektivt verktyg för att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män så att lönen baseras på kompetens och tjänstens innehåll, inte på individens kön. Regeringen bör snarast återkomma till Riksdagen med ett lagförslag om att återgå till de tidigare reglerna där alla företag med fler än 10 anställda ska genomföra årliga lönekartläggningar.

Media: SvD

Kommentera