4.1. Yrken som påverkas mest av automatisering och förstärkning
Rapport 6 September, 2020

4.1. Yrken som påverkas mest av automatisering och förstärkning

Av: Unionen Opinion

Om företagen i våra studerade fyra branscher implementerar de olika teknikerna i den takt som uppskattas i scenariomodellen, kan nära 10 procent av alla arbetsuppgifter som tjänstemännen utför i dag vara automatiserade inom fem år. Om tio år kan dubbelt så många arbetsuppgifter vara automatiserade. Samtidigt kan arbetsuppgifter förstärkas genom ny teknik och därmed utföras mer effektivt. Scenariomodellen uppskattar en sammanlagd kapacitetsökning på cirka 7 procent på fem års sikt på grund av förstärkning. Dessutom leder ny teknik till att nya arbetsuppgifter och jobb tillkommer.

Andelen automatiserade arbetsuppgifter samt kapacitetsökning på grund av förstärkning på 5 respektive 10 års sikt

Rutinartade arbetsuppgifter automatiseras

De yrken som löper störst risk för automatisering består till stor del av rutinartade arbetsuppgifter. En stor del av dessa arbetsuppgifter är förhållandevis enkla att få utförda med hjälp av teknik. Det blir då lönsamt för företagen att automatisera dessa arbetsuppgifter i stället för att ha anställda som utför dem.

Ekonomiassistenter, redovisningsekonomer samt företagssäljare är några av de yrken som påverkas mest av automatisering inom fem år. Till exempel riskerar 31 procent av ekonomiassistenters arbetsuppgifter att bli automatiserade. Det motsvarar cirka 5 500 heltidstjänster inom de fyra branscher vi studerat, om den totala arbetstiden summeras. Motsvarande siffror för redovisningsekonomer och företagssäljare är 34 procent respektive 9 procent, vilket motsvarar cirka 5 900 heltidstjänster för redovisningsekonomer, respektive cirka 7 200 för företagssäljare.

Som framgår av grafen nedan är företagssäljare det yrke som påverkas mest omräknat till heltidstjänster, trots att endast 9 procent av arbetsuppgifterna är möjliga att automatisera. Det beror på att det är fler personer som arbetar inom detta yrke i dag än till exempel redovisningsekonomer.

Det är viktigt att betona att det inte nödvändigtvis innebär att dessa heltidstjänster kommer att försvinna. Om efterfrågan på arbetskraft i en bransch ökar generellt kan ändå efterfrågan på antalet anställda inom ett visst yrke öka. Dessutom är det oftast mer troligt att automatisering leder till att arbetsuppgifterna inom ett visst jobb ändras, snarare än att jobben försvinner helt (Acemoglu och Autor, 2011). Scenariomodellen gör alltså en prognos på vad automatisering inom en viss tidshorisont får för påverkan baserat på de rådande förhållandena.

Yrken som påverkas mest av automatisering

Arbetsuppgifter kan också förstärkas genom ny teknik

Med hjälp av ny teknik kan arbetsuppgifter utföras mer effektivt, vilket bidrar till ökad produktivitet och att andra, mer värdeskapande arbetsuppgifter, kan prioriteras.

De yrken som påverkas mest av förstärkning i de fyra studerade branscherna är lednings- och organisationsutvecklare samt marknadsanalytiker och marknadsförare, där 29 respektive 28 procent av arbetsuppgifterna kan förstärkas inom fem år. Exempel på andra yrken med högre grad förstärkning är apotekare, olika typer av ingenjörer och yrken inom it samt personal- och HR-specialister.

Några av dessa yrken är bristyrken i dag och det går även att se ett ökande behov av vissa av yrkena i framtiden. Ökad effektivitet genom teknikens hjälp kan till en viss del bidra till att minska kompetensbristen, även om behovet kommer vara mycket större än så.

Exempel på yrken som påverkas av förstärkning

(andel arbetsuppgifter som går att förstärka med ny teknik i procent)

Nästa sida >

Comments are closed.