Vår Politik 15 Juni, 2018

Socialförsäkring

Av: Unionen Opinion

Den svenska socialförsäkringen omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Försäkringen är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse, inte bara för enskilda, hushåll och företag, utan för hela samhällsekonomin.

Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pensionsmyndigheten har hand om pensioner och andra stöd till äldre och efterlevande.

  1. Taken i socialförsäkringarna har inte justerats upp i takt med reallöneökningarna. Detta har resulterat i att alltför få – inte minst bland tjänstemännen – numera har hela sin inkomst försäkrad vid sjukdom och arbetslöshet.
  • Värna principen om försäkring mot inkomstbortfall. Ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna måste vara på en sådan nivå att majoriteten av alla arbetstagare har hela sin inkomst försäkrad – inte bara de med lägre inkomster. Därför måste taken höjas!
  • Unionen anser att sjukpenningen alltid bör motsvara 80 procent av lönen, istället för att som idag sjunka efter en längre tids sjukskrivning.
  • En långsiktig förändring som Unionen vill se är att beräkningarna av sjukpenninggrundande inkomst förändras radikalt: från att vara uppskattning av framtida inkomst, till att bygga på vad individen faktiskt har tjänat. Det skulle öka förutsebarheten och stärka kopplingen mellan vad man har tjänat och vad man kan få i ersättning.

Comments are closed.