4.3. Skillnad i hur män och kvinnor påverkas av kommande teknikskiften
Rapport 6 September, 2020

4.3. Skillnad i hur män och kvinnor påverkas av kommande teknikskiften

Av: Unionen Opinion

Den svenska arbetsmarknaden är i flera avseenden kraftigt segmenterad efter kön. Vissa yrken har en överrepresentation av kvinnor, andra yrken har en överrepresentation av män. I Unionens konjunkturprognos för 2019 kunde vi visa att när det gäller tjänstemannajobben så dominerar männen framtidsyrkena på ett tydligt sätt. Analysen utgår ifrån Arbetsförmedlingens bedömningar kring efterfrågan på olika yrkesgrupper på några års sikt. År 2017 var runt 70 procent av de anställda i tjänstemannayrken med goda framtidsutsikter män. Andelen har närapå legat still sedan 2014. Dessa yrken är bland andra ingenjörer och tekniker inom elektroteknik, civilingenjörsyrken inom elektronik och mjukvaru- och systemutvecklare.

Teknikutvecklingen påverkar kvinnliga tjänstemän mest

Siffrorna i rapporterna visar också att det på tjänstemannasidan är kvinnor som kommer att vara särskilt utsatta framöver och att kvinnor riskerar att förlora på den snabba teknikutvecklingen. I de yrken där Arbetsförmedlingen spår att det kommer råda hård konkurrens om jobben om fem år är 70 procent kvinnor. I vissa av yrkesgrupperna är kvinnodominansen ännu högre. Kvinnor är överrepresenterade i alla utom tre yrken med svaga framtidsutsikter (finansanalytiker, fotografer och musiker). I de två största yrkena med svaga framtidsutsikter enligt Arbetsförmedlingens rapport, kontorsassistenter/sekreterare och ekonomiassistenter, är andelen kvinnor 76 respektive 87 procent.

Kvinnornas utsatthet beror delvis på att arbetsuppgifterna i de kvinnodominerade yrkena är lättare att automatisera. Scenariomodellen visar att automatiseringsrisken i de branscher vi undersöker är 12 procent för kvinnor, och 8 procent för männen. Det är däremot inte någon större skillnad mellan män och kvinnor i vilken grad den nya tekniken förstärker arbetsuppgifterna (14 respektive 13 procent).

Risk för automatisering för män och kvinnor i tjänstemannayrken

Bland arbetaryrken är män mer utsatta

Bland arbetare är mönstret det motsatta. Där är mansdominerade yrken inom industrin mer utsatta för automatisering, även om könsskillnaden är mindre än bland tjänstemännen. Kvinnor med arbetaryrken återfinns främst inom serviceyrken, vars arbetsuppgifter inte påverkas av den tekniska utvecklingen i samma utsträckning. Det ska även påpekas att arbetaryrken generellt är mer utsatta för automatisering än tjänstemannayrken.

Andelen arbetsuppgifter som kan automatiseras bland arbetare och tjänstemän

Risken för automatisering är även kopplad till vilka utbildningskrav yrket har. På tjänstemannasidan dominerar männen ofta yrken som kräver högre utbildning och som har färre arbetsuppgifter som riskerar att automatiseras. Av de tjänstemän som har yrken som kräver en eftergymnasial utbildning som är längre tre år är 70 procent män och 30 procent kvinnor. Det kan jämföras med yrken som kräver gymnasieutbildning där 70 procent är kvinnor och 30 procent är män.

I yrken som kräver eftergymnasial utbildning kortare än tre år kan vi se att fler kvinnor riskerar att få sina arbetsuppgifter automatiserade än män. Det beror på att kvinnor i högre utsträckning har yrken vars arbetsuppgifter går att automatisera.

Automatiseringsrisk för kvinnor respektive män i mellankvalificerade jobb

Nästa sida >

 

 

 

Comments are closed.