Ordlista
Rapport 6 September, 2020

Ordlista

Av: Unionen Opinion

  • AI/Artificiell intelligens. AI kan beskrivas som ett begrepp som innefattar en rad tekniker inom vilka datorsystem i olika grader av autonomi utför uppgifter, samtidigt som datorsystemens kapacitet att utföra uppgifterna förbättras över tid. AI är dock så pass brett att det saknas en universellt accepterad och kortfattad definition. Det ska påpekas att den artificiella intelligens som finns i dessa datorsystem inte ska förväxlas med mänsklig intelligens, som är långt mer komplex. Däremot kan AI-system vara avsevärt bättre på att utföra vissa enskilda uppgifter, jämfört människor. För en kortfattad men utmärkt introduktion till AI, besök gärna Elements of AI.
  • Automatisering. Scenariomodellen kan kvantifiera hur stor andel av arbetsuppgifterna i ett yrke som kan automatiseras genom införandet av olika tekniker inom en viss tidsperiod. Med automatisering avses teknikens kapacitet att helt utföra arbetsuppgifter som tidigare utförts av mänsklig arbetskraft. Det är viktigt att notera att det ofta inte är ett helt yrke som automatiseras utan en viss andel av arbetsuppgifterna i ett yrke.
  • Augmentation/Förstärkning. Process där arbetsuppgifter som tidigare utfördes manuellt delvis utförs med hjälp av digitala verktyg som effektiviserar arbetet som utförs av en person.
  • Continuity essential jobs/Framtidsviktiga jobb. Jobb som bidrar med kvalificerade kompetenser och kunskap som möjliggör strategiska beslut om verksamhetens framtid. Man har bland annat titta på sådan man definierat som värdeskapande färdigheter som målfokusering, social kompetens och problemlösning för att ta fram dessa yrken.
  • HelårsekvivalenterMätenhet som utgår från arbetad arbetstid omräknad till motsvarande heltidstjänster. Ej att förväxla med faktiskt antal anställda eller tjänster.
  • JobbkorridorenVerktyg som bland annat visar hur nära ett yrkes arbetsuppgifter ligger ett annat genom pivot score och därmed hur stora kompetensutvecklingsinsatser som skulle krävas för omskolning.
  • Pivot score/Matchningspoäng. Hur nära ett yrkes arbetsuppgifter ligger ett annat.
  • Recessionsrisk. Mått för jobb som är under risk att drabbas av negativ tillväxt under en ekonomisk kris. Bedömningen bygger på siffror hämtade efter den finanskrisen 2008 i USA. Siffrorna är hämtade ur Current Population Survey som publiceras av The US Bureau of Labour.

Comments are closed.