Vår Politik 15 Juni, 2018

Likabehandling & diskriminering


Av: Unionen Opinion

Ingen ska behöva utstå diskriminering eller trakasserier i arbetslivet. Diskrimineringslagen innehåller bestämmelser om så kallade aktiva åtgärder. De innebär att arbetsgivare är skyldiga att i samverkan med representanter för arbetstagarna bedriva ett systematiskt och målinriktat arbete för att förebygga diskriminering och trakasserier och för att främja lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetsgivare är även skyldiga att genomföra en lönekartläggning och analys minst varje år.

  • När flera individer söker samma jobb måste kunskap och förmåga avgöra vem som erbjuds tjänsten – inte ovidkommande faktorer som kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Men Unionens mångfaldsundersökning ger en oroväckande bild. Nästan varannan privatanställd tjänsteman tror att någon av diskrimineringsgrunderna eller föräldraledighet vid likvärdiga meriter skulle missgynna jobbsökande på deras arbetsplats. Det är fullständigt oacceptabelt.
  • Den som har tagit sig igenom en anställningsprocess är dessvärre inte förskonad från orättvist bemötande. I Unionens undersökning uppger nästan en femtedel av tjänstemännen att de känt sig trakasserade eller diskriminerade på jobbet under det senaste året. Ingen ska behöva känna sig missgynnad eller kränkt på grund av sin identitet eller sin bakgrund.
  • I företag som aktivt arbetar för lika rättigheter och möjligheter minskar den upplevda risken för diskriminering, både av anställda och jobbsökande. Därför kräver Unionen att alla chefer i ord såväl som i handling tar ansvar för mångfalds- och jämställdhetsfrågor och tillsammans med facket skriver en policy som leder vägen. Alla som sysslar med anställningar bör även utbildas i kompetensbaserad rekrytering, som är fri från diskriminerande inslag.

Läs mer: https://unionenopinion.se/blogg/arbetsmarknaden-endast-for-vita-kristna-man/

Comments are closed.