Vår Politik 15 Juni, 2018

Integritet

Av: Unionen Opinion

Integritet i arbetslivet är ett sakområde som handlar om att individen måste kunna känna trygghet i arbetssituationen vilket förutsätter tydlighet angående integritetsfrågor på arbetsplatsen. Även om rätten till integritet är en mänsklig rättighet, så är det inte enkelt att upprätthålla denna inom ramen för arbetslivet. Det händer att rätten till arbetstagares integritet krockar med arbetsgivares rättigheter och skyldigheter. Unionen anser att regering och riksdag ska utforma en heltäckande lagstiftning kring integritet. Den lagstiftning som finns idag om integritet i arbetslivet är allt annat än heltäckande. Snarare ser den ut som ett lapptäcke. Lagstiftning som rör integritet finns bland annat i grundlagarna, brottsbalken, straffrättslig speciallagstiftning, personuppgiftslagen samt när det gäller medicinska undersökningar.

  • Kränkningar mot integriteten i arbetslivet är en realitet. Utöver att utforma heltäckande lagstiftning behöver vi öka den generella kunskapen om integritet i arbetslivet. I dagsläget har anställda inte tillräcklig kunskap om vilka potentiella integritetsrisker som faktiskt finns i arbetslivet.
  • Kränkningar av den enskildes integritet är även en arbetsmiljöfråga.. När data används på otillbörligt sätt finns det risk att den enskilde drabbas av oro, stress och frustrationer.

Läs mer: https://unionenopinion.se/blogg/uppforandekoder-ett-steg-pa-vagen-men-lagstiftning-behovs/

Comments are closed.