4.5. Införandet av ny teknik skapar jobb
Rapport 6 September, 2020

4.5. Införandet av ny teknik skapar jobb

Av: Unionen Opinion

I scenariomodellen genomförs analyser utifrån hur 17 tekniska applikationer påverkar möjligheten att automatisera och förstärka arbetsuppgifter. Då det rör sig om en transformation av arbetsmarknaden kommer vissa yrken därmed att behöva fler personer, medan andra kommer att behöva färre.

It-relaterad kompetens behövs i alla branscher

Antalet nya jobb som skapas i och med de nya tekniska möjligheterna påverkas av den nuvarande arbetsstyrkans sammansättning och i vilken utsträckning den kan automatiseras eller förstärkas. Branscher med stor potential för automatisering och/eller förstärkning kommer exempelvis att behöva fler anställda i it-relaterade yrken. De nya jobben kan också skapas utanför det aktuella företaget, till exempel på konsultföretag eller i företag som tillhandahåller affärstjänster av olika slag. Tekniken bidrar utöver det också till att helt nya yrken tillkommer.

För att utveckla och implementera de nya tekniska applikationerna i de fyra undersökta branscherna kommer det att behövas 30 600 nya heltidstjänster inom fem år. Det motsvarar en ökning på 4 procent av den undersökta arbetskraften. Av dessa beräknas cirka 40 procent av heltidstjänsterna tillfalla kvinnor. Det förutsätter dock att det finns kvinnor att rekrytera till dessa jobb. Givet könsfördelningen i ingenjörs- och it-utbildningar i dag finns det risk att andelen kvinnor blir lägre.

Kvinnor är underrepresenterade inom it

Totalt är det 63 olika yrken som behövs för att kunna implementera de nya teknikerna. Utöver renodlade it-jobb påverkas även yrken inom rekrytering och HR, kommunikation och projektledning av olika slag. Skillnaden i antalet jobb som tillkommer mellan kvinnor och män beror på att kvinnor är underrepresenterade i de berörda yrkena, där de utgör 34 procent av arbetsstyrkan som lägst (ingenjörer inom tillverkning) och 40 procent som högst (processanalytiker).

Det mest efterfrågade yrket kommer att vara mjukvaru- och systemutvecklare, där det inom fem år kommer att behövas cirka 1 900 nya heltidstjänster för att implementera de nya tekniska applikationerna i de aktuella branscherna. Fler exempel på yrkesgrupper som kommer vara efterfrågade för att företagen ska kunna ta sig an teknikskiftena är processanalytiker och dataanalytiker.

Antalet heltidstjänster som tillkommer baserat på yrken

Grafen nedan visar ett positivt samband mellan utbildningsnivå och de nya jobben som skapas i samband med att ny teknik införs i företagen. Flest antal nya tjänster kommer att skapas inom yrken som kräver hög utbildning.

Antal nya heltidstjänster per utbildningsnivå

Bilden som scenariomodellen ger stämmer överens med Arbetsförmedlingens årliga prognos över framtidens jobb. Arbetsförmedlingen gör i sin rapport ”Var finns jobben” prognoser över framtidsutsikterna för nästan 200 yrken. Antalet personer i yrket ställs mot den förväntade efterfrågan på dessa yrken på fem års sikt. Yrkena klassificeras på en femgradig skala efter hur stor konkurrens det kommer råda om de jobb som finns om fem år, från mycket liten konkurrens till mycket hård konkurrens. Den senaste prognosen, från februari 2020, visar att yrken som kräver högre utbildning kommer att efterfrågas i större utsträckning än andra.

Här är de mest efterfrågade tjänstemannajobben

Bland de mest efterfrågade tjänstemannajobben i privat sektor enligt Arbetsförmedlingens prognos återfinns yrken som civilingenjör, mjukvaruutvecklare, systemutvecklare, systemanalytiker och it-arkitekter. Utöver de yrken som förväntas öka mest i antal personer finns det också många yrken som fortfarande är relativt små men som ökar snabbt. Exempel på sådana tjänstemannayrken i privat sektor är designer inom spel och digitala medier, industridesigner, specialister inom miljöskydd och miljöteknik, samt it-säkerhetsspecialister. Även scenariomodellen visar att it-säkerhetsspecialister kommer att vara starkt efterfrågade på fem års sikt.

I de yrken där Arbetsförmedlingen spår att det kommer råda hård konkurrens om jobben om fem år är 70 procent kvinnor, och i vissa av yrkesgrupperna är kvinnodominansen ännu högre.

It-kompetens behövs överallt – är mansdominerat

Unionens egen analys har tidigare visat att högutbildade tjänstemän har stått för en stor del av den totala jobbtillväxten det senaste decenniet. Det är en trend som vi är övertygade om kommer att fortsätta. Behovet av att anställa personer med till exempel avancerad it-kompetens kommer att öka i princip i alla branscher och sektorer samtidigt, inte bara i de fyra som vi särskilt har analyserat här.

Samtidigt är mansdominansen bland framtidsyrkena på tjänstemannasidan tydlig. Det är svårt att få till snabba förändringar av könssammansättningen i stora yrkesgrupper, men utvecklingen till dags dato är slående. Risken är överhängande att förändringen av könssammansättningen inom framtidsyrkena fortsatt kommer att gå trögt. Det beror bland annat på att betydligt färre kvinnor än män, av olika anledningar, söker sig till tekniska högskoleutbildningar.

Det är ett oroväckande samhällsproblem, inte minst eftersom just dessa yrkesgrupper kommer vara centrala i att utforma framtidens tekniska lösningar och därmed framtidens samhälle. Siffrorna visar också att det på tjänstemannasidan är kvinnorna som riskerar att bli särskilt utsatta framöver.

Nästa sida >

Comments are closed.