6.3. Hur handeln påverkas av automatiseringen
Rapport 6 September, 2020

6.3. Hur handeln påverkas av automatiseringen

Av: Unionen Opinion

500 000 personer arbetar inom handelsbranschen, varav cirka 45 procent är tjänstemän. En majoritet av tjänstemännen finns inom partihandeln och i storstadsregionerna.

Antalet tjänstemän växer snabbare än antalet arbetare i branschen. Utvecklingen drivs främst av handelns snabba digitaliseringstakt. Ingenjörsyrken och yrken som har att göra med e-handel växer snabbt inom handelns alla delbranscher.

De vanligaste yrken för handelns tjänstemän är företagsförsäljare. Hela 25 procent av tjänstemännen inom handeln har detta yrke. Andra vanliga tjänstemannayrken är olika chefstjänster, ordersamordnare och ekonomiassistenter.

Efterfrågan på olika yrken inom handeln kommer att förändras under de kommande fem åren. Hur mycket ett yrke påverkas beror bland annat på i vilken utsträckning arbetsuppgifterna kan automatiseras.

Motsvarande 18 700 heltidstjänster för tjänstemän inom handeln kan automatiseras inom fem år

Inom fem år kommer automatisering av olika arbetsuppgifter att motsvara 18 700 heltidstjänster för tjänstemän inom handeln, vilket motsvarar 11 procent av samtliga anställda tjänstemän. Det är viktigt att understryka att det inte innebär att 18 700 heltidstjänster kommer att försvinna. Om exempelvis efterfrågan på anställda i branschen ökar generellt kan ändå det totala antalet anställda öka.

Antalet heltidstjänster är alltså mer en prognos på vad implementering av ny teknik inom en viss tidshorisont får för påverkan baserat på de rådande förhållandena i branschen. Det skapas också nya jobb när ny teknik införs. Bland annat behövs det mjukvaruutvecklare och dataanalytiker för att implementera den nya tekniken.

Inom handeln är det största yrket för män företagssäljare/inköpare följt av försäljnings- och marknadschefer. För kvinnor är det också företagssäljare/inköpare, följt av ekonomiassistenter, assistenter och sekreterare. De senare yrkena innehåller en hög andel arbetsuppgifter som kan automatiseras, medan chefsyrken generellt har en låg automatiseringsgrad.

Risken för att arbetsuppgifter automatiseras är med andra ord större för kvinnor inom handeln, jämfört med män. Enligt scenariomodellen riskerar 15 procent av arbetsuppgifterna som finns i tjänstemannayrken där kvinnor inom handeln arbetar i dag att automatiseras, jämfört med 9 procent av männens.

Exempel på karriärbyten för drabbade yrken inom handeln

Försäljare är en av de största yrkeskategorierna för tjänstemän inom handeln. Yrket har en automatiseringsgrad på 9 procent. Att så många personer arbetar som försäljare gör att yrket är ett av de mest påverkade av automatiseringens effekter. Försäljare har dessutom många arbetsuppgifter som kan förstärkas med ny teknik, som därmed kan genomföras mer effektivt. Cirka 15 procent av en försäljares arbetsuppgifter beräknas kunna förstärkas inom fem år.

Siffran under jobbförslagen avser matchningspoäng, som är ett mått på hur väl kompetenserna för ett visst yrke överlappar med ett annat. Fördjupning finns här.

Försäljaryrket inom handeln är brett och kan dessutom heta olika i olika delbranscher. Account manager och kundansvarig är några av titlar som finns inom yrkeskategorin. De delar som automatiseras är framförallt orderhantering och administration. Försäljare kan också få en bättre bild av kunders behov via algoritmer och kunddata.

Givet att försäljaryrket är ett av de mest påverkade yrkena av automatisering omräknat till antal heltidstjänster, kommer det att behövas stora kompetensutvecklingsinsatser för att möta framtida omställningsbehov. Två exempel på yrken som en försäljare kan vidareutbilda sig utifrån yrken som kräver närliggande kompetenser är fastighetsmäklare och marknadsföringsspecialist. Det bör betonas att dessa yrken inte efterfrågas i lika stor utsträckning som det finns försäljare med förväntat omställningsbehov och att det finns andra exempel på yrken med kompetenskrav som överlappar med kraven som ställs för säljare.

Nästa sida >

Comments are closed.