5.1. Hur ekonomiassistenter påverkas av automatiseringen
Rapport 6 September, 2020

5.1. Hur ekonomiassistenter påverkas av automatiseringen

Av: Unionen Opinion

Det talas ofta om ekonomiassistenter i diskussioner om vilka tjänstemannajobb som har stor risk att automatiseras. Fler och fler arbetsuppgifter som ekonomiassistenterna utför kan utföras av datorsystem. I viss mån har automatiseringen av yrket redan påbörjats, men den kommer att intensifieras de kommande fem åren. Bland annat finns det redan nu molnbaserade AI-tjänster som kan ta över hanteringen av leverantörsfakturor. Ny mjukvara utvecklas konstant för att underlätta redovisning och bokföring.

Scenariommodellen räknar med att 31 procent av ekonomiassistenternas arbetsuppgifter kommer att ha automatiserats inom en femårsperiod.

En ekonomiassistent som vill omskola sig har mycket kompetens som är överförbar till andra yrken. I scenariomodellens analysmodul “jobbkorridor” föreslås ekonomiassistenter till exempel röra sig mot pedagogiska yrken, som olika läraryrken. För att kunna överbrygga det kompetensgap som finns mellan yrkena krävs dock ny kompetens, inte minst inom pedagogik men också inom kommunikation. Vissa läraryrken kräver dessutom särskild legitimation för full behörighet att utöva yrket.

Stort behov av fungerande studiefinansieringssystem, validering och modulbaserade utbildningar för att underlätta förflyttningar mellan yrken

Även om det finns kunskapsmässiga överlappningar kan det vara en utmaning att få till stånd ett yrkesbyte för den enskilda individen, särskilt om validering av kompetens och mer ”mjuka” förmågor inte fungerar på ett bra sätt. Det pekar på behovet av både fungerande studiefinansieringssystem, validering och modulbaserade utbildningar för att underlätta förflyttningar mellan yrken.

Några exempel på yrken där flera av ekonomiassistenters kompetenser kan tillvaratas

Siffran under jobbförslagen avser matchningspoäng, som är ett mått på hur väl kompetenserna för ett visst yrke överlappar med ett annat. Fördjupning finns här.

Nästa sida >

Comments are closed.