2. En utvecklad anställningstrygghet är en framtidsnyckel
Rapport 6 September, 2020

2. En utvecklad anställningstrygghet är en framtidsnyckel

Av: Unionen Opinion

Utvecklingen av digital teknik har transformerat och kommer fortsatt att transformera arbetsmarknaden i Sverige, såväl som i resten av världen. Förändringarna omfattar både vilka varor och tjänster vi producerar och hur vi producerar dem.

Traditionella arbetsverktyg har uppgraderats, ibland flera gånger om. Nya metoder har tillkommit i produktionen. Kommunikationen både inom företagen och i hela samhället har förändrats i grunden. Det stora flertalet yrken som fanns för ett par decennier sedan finns kvar, men de har förändrats.

För vissa yrkesgrupper har förändring till följd av teknologiska landvinningar varit en naturlig del av arbetslivet i årtionden, eller till och med i århundraden. För andra yrkesgrupper har den digitala transformationen inneburit en radikal förändring under de senaste decennierna.

Ytterligare andra yrkesgrupper har stora förändringar att vänta i en nära framtid. Det betyder att personer som kanske tidigare har tänkt att deras arbete kommer att se i stort sett likadant ut fram till pensionen behöver tänka om.

Sofistikerad teknik har kapacitet att ersätta människors arbete – men också att skapa nya jobb

Under 2010-talet har uppmärksamhet kring ny teknik, inte minst artificiell intelligens (AI), gett upphov till en oro för att ”robotar och datorsystem tar våra jobb”. Med det menas att allt mer sofistikerad teknik har kapacitet att ersätta människors arbete. Många frågar sig om vi står inför en massiv arbetslöshet, till följd av den fortsatta utvecklingen av digital teknik.

En oro för att robotar ska ersätta människor på arbetsmarknaden har återkommit i vågor i debatten sedan andra hälften av 1900-talet. Samtidigt har arbetstillfällena blivit fler och uteslutande bättre, trots att automatiseringen har varit genomgripande. Även om ny teknik har potential att bidra till att maskiner och datorsystem kommer att hantera allt fler arbetsuppgifter, innebär det inte att vi står inför en ”digital arbetslöshet”.

Det är förvisso viktigt att inte ta en historisk utveckling som garant för vad som händer i framtiden. Men att den teknologiska utvecklingen har bidragit till en bättre arbetsmarknad historiskt ger oss insikten att vi inte behöver vara rädda för att tekniken i sig skjuter undan människorna.

En långsiktig och målveten strävan leder till att fler och bättre jobb skapas

Emellertid är skiftet till fler och bättre jobb ingenting som sker av sig självt när ny teknologi utvecklas. Förbättringar av arbetsmarknaden är tvärtom effekter av en långsiktigt och målmedveten strävan. I Sverige är det gemensamma ansvaret för arbetsmarknaden som tas av arbetsmarknadens parter, fackförbund och arbetsgivarorganisationer, tillsammans med staten, en avgörande faktor.

En utvecklad anställningstrygghet – med förbättrade utbildnings- och trygghetssystem är en framtidsnyckel

En annan lika viktig faktor är våra utbildnings- och trygghetssystem, som möjliggör för människor att ta sig vidare i arbetslivet. Möjligheterna för människor att återkommande i yrkeslivet lära sig nya saker är en förutsättning för att företagen ska kunna dra nytta av teknologisk utveckling. Tekniken kan bara implementeras av personer som kan hantera den, innovera med den och utveckla produktionen med hjälp av den. Följaktligen blir kompetensutveckling en metod för att säkra tryggheten för både människor och företag.

När arbetslivet förändras har den som lärt sig nya saker i takt med utvecklingen en trygghet i att det finns nya jobb att gå till, om det befintliga jobbet försvinner. Sverige är ett litet, exportberoende land. För att svenska företag ska kunna konkurrera krävs människor som kan realisera företagens fulla potential med hjälp av ny teknik. Med fungerande kompetensutveckling kan företagen vara trygga med att det går att rekrytera rätt personer till sin verksamhet.

Nästa sida >

Comments are closed.