3.1. Databas, grundantaganden och begränsningar
Rapport 6 September, 2020

3.1. Databas, grundantaganden och begränsningar

Av: Unionen Opinion

Databas

Faethm har samlat arbetsmarknadsdata från hela världen i en databas. Den bygger bland annat på data från O*Net och består av över 1 500 yrkesgrupper, med tillhörande över 60 000 yrkestitlar, som alla är nedbrutna i över 20 000 detaljerade arbetsuppgifter. Varje yrke bedöms och klassificeras utifrån en rad olika attribut rörande till exempel vilken kompetens, kunskap och färdighet som krävs för att utföra arbetsuppgifterna samt hur och i vilket sammanhang arbetsuppgifterna utförs.

Grundantaganden

Scenariomodellen ger stor möjlighet att anpassa den analys som görs, till exempel genom att använda olika tidshorisonter, titta på effekter från olika specifika tekniker, undersöka hur olika grupper av yrken påverkas av teknikskiften, etcetera. De analyser som presenteras här avser om inget annat anges hur utvecklingen kommer se ut på fem års sikt och avser utvecklingen för tjänstemän.

All analys avser också de fyra branscher i privat sektor i Sverige vår data täcker; industrin, handeln, it och kommunikation samt kunskapsintensiva företagstjänster. Alla uppgifter om antal personer avser omräkningar till helårsekvivalenter. Helårsekvivalent är en mätenhet som utgår från arbetad arbetstid omräknad till motsvarande heltidstjänster. Helårsekvivalenter ska inte förväxlas med faktiskt antal anställda eller faktiskt antal tjänster.

Begränsningar

Analysen i scenariomodellen visar hur teknikskiften påverkar efterfrågan på arbetskraft framöver och bygger på vissa antaganden om framtiden. Viktigt att notera är att verktyget inte tar hänsyn till exempelvis makroekonomiska trender eller institutionella förändringar på arbetsmarknaden. Dessutom är verktyget avsett för att analysera teknikutvecklingens påverkan på utvecklingen av dagens jobb och inte jobb som kan finnas i framtiden. Analysen utgår också från de fyra branscher i privat sektor som SCB-data har laddats upp för. Den ger därför inte en helhetsbild för hela den svenska arbetsmarknaden.

Nästa sida >

Comments are closed.