Vår Politik 14 Juni, 2018

Arbetsmiljö

Av: Unionen Opinion

Unionens mål är att vi ska må bra på och av arbetet. Balans mellan arbete och fritid, inflytande över arbetsuppgifternas utformning, att kunna växa personligt och professionellt i arbetet samt delaktighet och arbetsgemenskap utgör grundläggande förutsättningar för ett gott arbetsliv. För att uppnå en god arbetsmiljö krävs ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare, anställda och de anställdas valda representanter – arbetsmiljöombuden. Det är av största vikt att såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  • Att alla som deltar i arbetslivet har rätt till en god och riskfri psykosocial och fysisk arbetsmiljö där den egna hälsan inte sätts på spel ska alltid vara en självklarhet. Oavsett om risken handlar om kontorsmiljön, som exempelvis kvalitet på luft, ljus, ljud och ergonomi, eller produktionens mer omedelbara olycksfallsrisker som kemikaliehantering, fall- eller klämrisk så ska det finnas väl kända och efterlevda säkerhetsrutiner som minimerar eller helt eliminerar riskerna. Alla arbetsplatser ska också ha tydliga säkerhetsrutiner för att kunna hantera akuta risker av mer psykosocial karaktär.
  • Alla har rätt till en hälsosam förläggning av sin arbetstid, de som har en arbetstidsförläggning som medför risker ska kompenseras med tid för återhämtning. Vad som är en bra balans mellan arbete och fritid varierar över livet och mellan människor. För att hitta förutsättningarna att nå en bra balans mellan arbete och fritid och finna arbetsglädje över livets olika skeden krävs att den enskildes behov tillåts stå i centrum.
  • Det är viktigt att medarbetarna har möjlighet att påverka hur arbetsuppgifterna ska utformas, slutföras och i vilken ordning arbetsuppgifterna ska utföras.
  • Chefer har en nyckelroll i arbetsmiljöarbetet. En förutsättning för ett välfungerande arbetsmiljöarbete är att chefer har den kunskap, kompetens och de resurser och befogenheter som krävs för uppgiften.

Läs mer ur Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform här. LÄNK https://unionenopinion.se/sa-funkar-osa/

Comments are closed.