Arbetskraftsinvandring
– en förutsättning för Sveriges konkurrenskraft
Vår Politik 5 Maj, 2017

Arbetskraftsinvandring – en förutsättning för Sveriges konkurrenskraft

Av: Catharina Nordlund

Checklista:

Så kan företag slippa utvisningar

Att flera nyckelpersoner på Spotify hotas av utvisning är något de flesta läst om i media. I dag finns en obalans eftersom den anställda utan egen förskyllan drabbas hårdast när arbetsgivaren brister i sitt ansvar. Spotifyfallet har satt fokus på hur en seriös arbetsgivare ska agera för att arbetstillstånd inte ska dras in och arbetstagaren riskera att utvisas. Men det finns en enkel lösning för att företag som Spotify ska slippa problem i framtiden. Nämligen kollektivavtal! Här är en checklista på hur kollektivavtal skulle hjälpa.

 

  • Tydligt vad som gäller. Genom kollektivavtal förenklas till att börja med hanteringen hos Migrationsverket och riskerna att oklarheter kring vad regler innebär och hur rapportering ska göras minskar.
  • Lätt att göra rätt. Skyldighet att teckna pensioneringsavtal följer av kollektivavtalet. Det uppstår ett gemensamt intresse hos arbetsgivaren att göra rätt och hos den fackliga parten att bevaka att arbetsgivaren gör rätt, för att säkerställa att medlemmar och presumtiva medlemmar tillförsäkras de rättigheter som följer av kollektivavtalet.
    “I det konkreta exemplet hade då till exempel missen med pensionsinbetalningar inte behövt uppstå. Om så ändå skett hade den sannolikt uppdagats och kunnat rättas till på eget initiativ, så att fråga om återkallelse av arbetstillstånd aldrig hade aktualiserats”, säger Martin Wästfelt som är chefsjurist på Unionen.
  • Sjysta villkor. Arbetskraftsinvandring är bra när företag inte hittar nödvändig kompetens i Sverige. Men villkoren måste vara sjysta. Det betyder att de är i nivå med villkoren i svenska kollektivavtal.
  • Gästmedlemskap. För Unionen är det också viktigt att personer som i egenskap av arbetskraftsinvandrare är tillfälligt i Sverige har en möjlighet att omfattas av vårt svenska sätt att reglera frågor på arbetsmarknaden och bevaka sina intressen. Av det skälet har Unionen sedan många år tillbaka ett gästmedlemskap för denna grupp.

 

Det är självfallet viktigt att de personer som kommer till Sverige och arbetar inte ska behöva drabbas av en arbetsgivares misstag och bli utvisade.

“Det bästa sättet att undvika att sådana situationer uppstår är att personerna också har en möjlighet att bevaka sina rättigheter och bli en del i vår arbetsmarknad så att frågan om utvisning aldrig uppstår”, säger Martin Wästfelt.

 

Läs mer om gästmedlemsskapet nedan.

Arbetskraftsinvandring

Även arbetskraftsinvandrade tjänstemän med tillfälligt arbetstillstånd ska ha sjysta villkor.  Därför erbjuder Unionen en smart lösning.

Att kompetens kommer hit från andra länder är ett viktigt redskap för att det svenska näringslivet ska klara kompetensförsörjningen. Men det är inte alltid som allt fungerar som det ska.

Unionen arbetar aktivt för att förhindra att arbetsgivare missbrukar sin rätt att anställa utländsk arbetskraft. Förbundet har tillsammans med många andra fackförbund länge påpekat att det i regelverket finns luckor som gör det möjligt för oseriösa arbetsgivare att utnyttja arbetstagare från tredje land och därmed missbruka systemet. Ett led i att stävja detta är att välkomna arbetskraftsinvandrare med ett gästmedlemskap i Unionen. Gästmedlemskap erbjuds till personer som kommer från ett icke EU/ESS-land och har ett tillfälligt arbetstillstånd i Sverige.

– Erbjudandet gäller nya yrkesverksamma medlemmar som beviljats arbetstillstånd för att utföra arbete i Sverige. Medlemskapet i sig är som ett vanligt yrkesverksamt medlemskap med samma tjänster och förmåner som för andra medlemmar, berättar Malin Wulkan som är biträdande chefsjurist och arbetar med arbetsrättsliga frågor hos Unionen.

Hon lyfter även fram att det finns några skillnader mellan gästmedlemskapet och ett ”vanligt” medlemskap:

  1. Medlemskapet upphör att gälla när arbetstillståndet tar slut, dock som längst efter ett år.
  2. Priset är 200 kr för hela året eller perioden. Gästmedlemskapet kan inte kombineras med introduktionsmedlemskapets tre avgiftsfria månader.

En gästmedlem kan inte heller få rättshjälp i arbetstillståndsfrågor. Däremot har gästmedlemmen rätt till rådgivning på en gång och efter tre månader finns möjlighet att bli företrädd vid förhandling och vidare i tvist i frågor som rör anställningen.

– Tanken är att de ska beredas en möjlighet att bli delaktiga i den svenska modellen och kunna bli företrädda och bevaka sina intressen på arbetsplatsen med förbundets hjälp, summerar Malin Wulkan.

Comments are closed.