3.4. Analysverktyg för kriser
Rapport 6 September, 2020

3.4. Analysverktyg för kriser

Av: Unionen Opinion

I samband med covid-19-pandemin har Faethm utvecklat en modul för att kunna analysera företagens uthållighet (business recilience) vid en kris. Den kan också användas för att få en bild av hur företag agerar vid ekonomiska kriser. Vi har i vår analys använt oss av följande funktioner:

  1.  Recessionsrisk. Här identifieras vilka yrken som befinner sig i hög, medel eller låg risk inför en lågkonjunktur. Filtret bygger framför allt på amerikanska data under och efter finanskrisen 2008. Högriskjobb är de som hade negativ tillväxt mellan 2008 och 2010, medelrisk är de jobb som minskade något av åren och de med låg risk hade tillväxt i antalet jobb under perioden. Även om det finns lärdomar att dra ur detta så ska det påpekas att den amerikanska och svenska arbetsmarknaden ser annorlunda ut och att finanskrisen hade ett annat förlopp än den kris som har orsakats av covid-19-pandemin.
  2. Framtidsviktiga yrken. Filtret delar in jobben utifrån deras betydelse för företagens funktion och fortlevnad med de tre kategorierna framtidsviktiga (future-essential), verksamhetsviktiga (operational-essential) och övriga (non-essential). Framtidsviktiga jobb definieras som jobb som bidrar med kvalificerad kompetens och möjliggör strategiska beslut om verksamhetens framtid. Färdigheter som målfokusering, social kompetens och problemlösning är viktiga kompetenser i dessa yrken. Ytterligare en aspekt är hur pass specialiserade och unika jobben är samt vilka jobb det finns stor efterfrågan men liten tillgång till. Verksamhetsviktiga jobb definieras som jobb som håller verksamheten igång. Om dessa jobb försvinner leder det till kostnader och förluster. Detta kan antingen ske genom att produktionen stoppas eller att kvaliteten försämras. De övriga jobben är de där det finns god tillgång till arbetskraft och som verksamheten inte står och faller med under ett krisläge.

Nästa sida >

Comments are closed.