OSA på en minut

Unionens expert Daniel Gullstrand reder ut begreppen kring OSA.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) är en viktig föreskrift från arbetsmiljöverket som utfärdats med stöd av arbetsmiljölagen och är lika bindande som en lag. Den 31 mars i år har OSA funnits i två år.

Chefer får en nyckelroll i arbetet med att leva upp till de nya kraven. Arbetsgivaren ska se till att man inte bryter mot föreskrifterna.

Föreskrifterna bygger på forskning och handlar om att man ska bygga vidare på det positiva i arbetsmiljön och skapa balans mellan krav och resurser.

Om arbetsgivaren inte följer OSA kan de få ett föreläggande eller förbud från arbetsmiljöverket.

Exempel på sådant man gör inom OSA är att ta fram en mail- och mobilpolicy, ha strukturerade medarbetarsamtal, sätta tydliga mål och klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras.

Läs om chefen Thomas Thorhuus arbete med osa här.

Checklista – det är enkelt att lägga handen vid OSA

Är du chef? Så här enkelt lyckas du med det psykosociala arbetsmiljöarbetet (OSA). (Är du inte chef? Ge det här till den som är.) 

  • Kartlägg. Vad gör ni idag? Kanske gör ni redan mycket för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i det befintliga systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Diskutera. Bjud in arbetsmiljöombudet till diskussion och bjud in medarbetarna i gruppen till möte. Arbetsmiljöarbete ska ske i samverkan.
  • Kompetens. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att du ges tillräcklig kompetens. Har du som chef den kunskap som OSA kräver? Eller vill du gå en utbildning? Prevent har ett gediget kursutbud när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö – ta med arbetsmiljöombudet och gå kursen tillsammans! På många ställen i landet erbjuder också Unionen särskilda kurser för chefer.
  • Resurser. Fundera över om du har tillräckliga resurser och befogenheter för att kunna leva upp till kraven. Arbetsgivaren ska se till att du har förutsättningar i din roll som chef.
  • Mål. Alla verksamheter ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen kan sättas antingen för hela organisationen eller på gruppnivå. Läs mer om mål här.
  • Balansera. OSA ställer krav på att ohälsosam belastning ska undvikas. Det betyder att kraven och resurserna ska balanseras. Arbetsgivaren är ansvarig för att du som chef har förutsättningar att uppfylla dessa krav. Om du inte har dessa möjligheter ska du påpeka detta för arbetsgivaren.
  • Tydlighet. OSA ställer krav på att alla medarbetare känner till vilka arbetsuppgifter som ska utföras och hur samt vad som ska prioriteras när tiden inte räcker till. Medarbetarna ska också känna till sina befogenheter och vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd. Som chef har du en central roll i att uppfylla detta! Avsätt tid för medarbetarsamtal, både formella och informella.
  • Återhämtning. Många tjänstemän kan utföra vissa arbetsuppgifter när som helst och var som helst. Flexibilitet är bra! Men ständig nåbarhet, tankar på jobbet och känslan av att aldrig vara riktigt ledig kan vara en baksida. Hjälp till att dra gränser så att det ges goda möjligheter till återhämtning. Formulera gemensamt regler för när man förväntas vara tillgänglig, och när man kan koppla av.
  • Nolltolerans. Sedan länge finns regler som säger att alla arbetsplatser ska ha nolltolerans mot, och arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling. Med OSA tydliggörs ditt ansvar som chef. De nya reglerna är ett lysande tillfälle att se över hur arbetsplatsens befintliga regler fungerar och lever upp till lagens krav.