Vi vet hur det är att vara engagerad anställd i civilsamhället
Organisationer & föreningar 13 December, 2018

Vi vet hur det är att vara engagerad anställd i civilsamhället

Av: Unionen Opinion

Här följer Unionens text från boken “Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle“. Det är en bok som många organisationer i civilsamhället givit ut tillsammans och som riktar sig till alla politiker.

………………………

Unionen är en viktig aktör i civilsamhället. Vi är en idéburen organisation med 650 000 medlemmar och organiserar fler än 20 000 anställda i civilsamhället. Som civilsamhällets fackförbund har vi i Unionen en särställning när det gäller insyn i organisationernas vardag. Vi vet att de anställda bidrar till att förverkliga organisationers visioner.

Civilsamhället består främst av mindre arbetsplatser med 1–4 anställda. I dessa organisationer är arbetsgivaren ofta förtroendevald i en ideell styrelse. De har allt som oftast blivit valda för vad de vill åstadkomma för organisationen i form av sakfrågor och verksamhet.

Att de samtidigt bär arbetsgivaransvaret är det få av de förtroendevalda som tänker på, eller ens känner till. Ibland arbetar dessa arbetsgivare på andra arbetsplatser långtifrån organisationerna som de bär arbetsgivaransvaret för. Det är med andra ord vanligt med frånvarande chefer i den här sektorn.

I tider då den ideella sektorn utvecklas och professionaliseras är det viktigt att även arbetsgivarna får rätt verktyg för att bli mer närvarande och ansvarstagande som arbetsgivare. Anställda som mår bra på och av jobbet är grunden för att en arbetsplats ska fungera bra och leverera bra verksamhet – så även inom civilsamhället.

Civilsamhällets innovationskraft

Civilsamhället får ofta statens och myndigheternas förtroende att hjälpa till vid kris och katastrofer. Det är bra! Men vi vill också se större förtroende för civilsamhällets innovationskraft. När civilsamhället själv får identifiera utmaningar och bestämma inriktning på sin verksamhet finns större möjligheter till utveckling och nya idéer.

Det senaste exemplet på innovation inom civilsamhället är organisationer som jobbar med att förändra snedfördelning av kön inom it och programmering – två seglivade samhällsutmaningar som civilsamhällets organisationer lyckats komma ganska långt med.

Tyvärr finns alltför lite medel till teknisk utrustning och utveckling samt kompetensutveckling inom civilsamhällets organisationer. Det skulle exempelvis gå att bli en mer närvarande arbetsgivare med relevanta digitala lösningar som är anpassade efter organisationens behov.

Med anpassade tekniska och digitala lösningar skulle civilsamhället kunna vara mer tillgängligt för fler – anställda, förtroendevalda och arbetsgivare. Vi vill se fler statliga bidrag som uppmuntrar till att civilsamhället kan vara med och delta i den digitala utvecklingen.

Offentliga medel och dess möjligheter

En stor del av ekonomin i civilsamhället består av offentliga medel. Det innebär att det också finns möjlighet att ta sig an civilsamhällets utmaningar genom riktat stöd, riktlinjer och beslut som också erkänner de anställdas behov.

Lyckas man komma till rätta med dessa utmaningar blir civilsamhällets organisationer mer attraktiva som arbetsplatser. När det sker kan civilsamhället lyckas än bättre med sitt demokratibärande uppdrag och bidra till att fler lär sig hur demokratiska processer fungerar.

Ett kall men också ett vanligt kneg

Unionen jobbar aktivt med att bredda bilden av civilsamhället så att den även omfattar de anställda – de engagerade medarbetare som tillsammans med medlemmar och förtroendevalda driver verksamheten framåt.

Vi står enade med resten av civilsamhället i frågan om vikten av långsiktig finansiering eftersom vi kan se att finansieringsformerna påverkar de anställda negativt.

Kortsiktig finansiering innebär ofta otrygga anställningar i organisationerna och det är en riskfaktor för de anställdas hälsa. Finansieringsformerna påverkar också ledarskapet, den psykosociala arbetsmiljön liksom civilsamhällets möjligheter att utvecklas.

Många organisationer utan anställda drömmer om den kontinuitet och professionalism som anställda bidrar med i en organisation. Det är ibland ett kall för anställda att arbeta i civilsamhället men det är också ett vanligt kneg. De har samma behov som alla andra av att kunna kombinera sitt arbete med barnens skoltider och en meningsfull fritid.

Även inom civilsamhället har anställda rätt till ostörd fritid och möjlighet till återhämtning efter helg- och kvällsarbete. Det är ett kneg som ska ha samma förutsättningar som den övriga arbetsmarknaden.

Unionen vill se följande:

  • Att det inrättas en särskild innovationsfond för civilsamhället. Ur den ska organisationer och föreningar kunna söka medel för att utveckla digitala lösningar på samhällsutmaningar eller arbetsplatsrelaterade utmaningar.
  • Att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf) tillhandahåller information om varför civilsamhällets organisationer och föreningar som har anställda också ska vara med i en arbetsgivarorganisation.
  • Att den offentliga finansieringen är långsiktig och följer organisationernas budgetplanering.
  • Att statliga medel gör det möjligt för civilsamhällets arbetsgivare att kompetensutveckla sig i sin arbetsgivarroll.
  • Att kommuner bidrar med riktat och kontinuerligt stöd för att höja arbetsgivarkompetensen hos de mindre organisationerna, det vill säga organisationer med 1–4 anställda.