Utsatt? Det här kan du göra
Jämställdhet 9 Januari, 2018

Utsatt? Det här kan du göra

Av: Unionen Opinion

Sexuella trakasserier är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som kan ge både fysiska och psykiska besvär för den som drabbas. Men som medlem i ett fackförbund står du aldrig ensam. Om du eller en kollega utsätts, följ den här checklistan.

Under hösten har vittnesmål om sexuella trakasserier samlade under taggen #metoo svept över sociala medier, världen över. Många har blivit överraskade av hur vanligt det uppenbarligen är med denna oerhört kränkande form av maktutövning både i arbetslivet och i privatlivet – också i Sverige.

Mer ovanligt med #metoo är att så många vågat berätta om sina upplevelser, mer eller mindre offentligt i sociala medier – för är det något alla som jobbar med den typen av frågor vet så är det att mörkertalet är stort. För stort.

Varje år hanterar Unionens fackliga rådgivning omkring 400 ärenden på ämnesområdet diskriminering, där diskriminering på grund av kön ingår. Förbundets fackliga företrädare lokalt kan lösa frågorna genom rådgivning, stöd och förhandling. Ett fåtal ärenden avslutas i oenighet efter förhandling. Då går frågan vidare.

Det har prövats några ärenden avseende sexuella trakasserier av AD på senare tid, men inga rörande medlemmar hos Unionen.

När det gäller sexuella trakasserier förutsätter diskrimineringslagen att det är arbetsgivaren eller någon som likställs med arbetsgivaren som utför trakasserierna. Skulle det istället vara en kollega blir frågan om arbetsgivaren fått kännedom om trakasserierna och i det fallet om arbetsgivaren utrett omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och vidtagit skäliga åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden.

Fackets roll är både att verka förebyggande genom det systematiska arbetsmiljöarbetet, att samverka med arbetsgivare i fråga om de aktiva åtgärder som diskrimineringslagen ålägger arbetsgivaren att arbeta med och att verka stödjande i det fall någon upplever att denne blivit utsatt.

En av fördelarna med att vara med i ett fackförbund är att du aldrig står ensam när något sådant inträffar.

Fackets roll är både att verka förebyggande genom det systematiska arbetsmiljöarbetet och stödjande i det fall någon upplever att denne blivit utsatt.

Om du eller en kollega utsätts för sexuella trakasserier på jobbet: Gör så här!

 1. Säg ifrån direkt när du känner dig kränkt. Vänta inte till nästa gång.
  Är det en kollega som utsätts? Kliv fram och säg ifrån. “Va, vad var det där? Det där är inte okej!” Tänk på att du inte skapar en jobbig stämning genom att säga ifrån, det är tvärt om den jobbiga stämningen som kräver en reaktion.
 2. Skriv ner allt som sägs och görs emot dig, skriv upp namn, tid och datum.
  Är det en kollega som utsätts, påminn om vikten av att dokumentera det som hänt.
 3. Finns det vittnen, någon som kan ha sett eller hört? Skriv upp namn på var och en.
 4. Berätta vad som hänt för den närmaste chefen eller en annan chef som du har förtroende för. Om den som trakasserat dig ärdin chef, kom ihåg att nästan alla chefer har sina chefer; bakom vd:n finns en styrelse. Får du inget gehör, gå till nästa instans.
 5. Du som kollega kan vara behjälplig genom att stötta och peppa den drabbade att orka gå vidare.
 6. Kräv att din arbetsgivare gör något åt saken! Det är hens lagstadgade skyldighet.
  Ofta är det lättare sagt än gjort att gå till chefen och ställa krav när man redan känner sig nedtryckt och kränkt – men det är inte desto mindre viktigt att du gör det!
 7. Kom ihåg, du måste inte göra allt själv – ta hjälp av ditt arbetsmiljöombud, ditt fackliga ombud, eller ring till dina medlemsrådgivare på Unionen om det inte finns någon facklig företrädare på din arbetsplats. Här når du dem.
 8. Din fackliga företrädare kan begära förhandling med arbetsgivaren och där kräva att något görs åt situationen. Vid det mötet behöver du inte nödvändigtvis själv närvara.
 9. Om det krävs ska din arbetsgivare göra en utredning av situationen, som tydligt ska visa vad som hänt och vad som ska göras åt saken. Be din fackliga företrädare om hjälp att kräva en sådan utredning från arbetsgivaren, om du inte orkar själv.
 10. Se till att det förs protokoll vid alla möten.

Vad är sexuella trakasserier:

Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet (Ur Diskrimineringslagen 1 kap 4§4 p.)

Avgörande för att en handling ska klassas som sexuella trakasserier är att den är:

·       Oönskad

·       Kränkande

·       Av sexuell natur

Sexuella trakasserier kan bestå i ord eller gester, som kommentarer, förslag och antydningar, eller fysiska handlingar som kramar eller strykningar mot kroppen. Grövre sexuella trakasserier som sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande eller våldtäkt är straffbara enligt brottsbalken. Men även händelser som var för sig kan anses harmlösa kan om de upprepas återkommande ses som sexuella trakasserier.

 

Kom ihåg!

Det är alltid du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är kränkande. Men den som utför kränkningen måste också förstå att hens beteende är kränkande, därför har du en så kallad upplysningsskyldighet gentemot den som kränker dig – på något sätt måste du föra fram att du blir kränkt av beteendet.

Du har dock ingen skyldighet att upplysa den som kränker dig om det handlar om en uppenbart kränkande och oönskad handling.

Ur: Bryt tystnaden, en handbok om sexuella trakasserier från TCO; som finns att ladda ner i pdf-format via länken.