Unionens yttrande över SOU 2018:44 – Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål
Arbetsmarknad 5 Februari, 2019

Unionens yttrande över SOU 2018:44 – Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål

Av: Unionen Opinion

 

 

Unionen organiserar tjänstemän inom privat sektor. Det är i många fall Unionens medlemmar som utför tjänster enligt offentligt upphandlade kontrakt. Sådana medlemmar påverkas därför av de villkor som gäller för upphandlingen. Det är viktigt för Unionen att upphandlande myndigheter utnyttjar de möjligheter som finns att beakta arbetsrättsliga hänsyn i upphandlingen.

Den övergripande viktigaste frågan för Unionen är att upphandlande myndigheter i ökad grad ska ställa krav på arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar och att de villkor de ställer ska vara krav på normalvillkor och inte bara enligt lägsta nivåer. Det är också viktigt att fackförbunden blir mer involverade genom hela upphandlingsförfarandet.

För Unionen är det en självklarhet att det allmänna ska verka för en sund konkurrens mellan företag och för sunda arbetsvillkor för tjänster som utförs enligt offentligt upphandlade kontrakt. Unionen har identifierat följande branscher inom sitt organisationsområde för vilka Unionen anser att upphandlande myndigheter bör ta ökad arbetsrättsliga hänsyn: IT-branschen, bygg- och installationsbranschen, flyg-branschen och branscherna med säkerhetsföretag, serviceentreprenad- och special-serviceföretag.

Unionen är positiv till ett flexibelt och användarvänligt upphandlingsregelverk. Det måste dock vara tydligt för upphandlande myndigheter vilka möjligheter och skyldigheter de har att ta arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling. Unionen vill se att utrymmet vid icke direktivstyrda upphandlingar att ta arbetsrättsliga hänsyn, inklusive i de fall det är möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid kontraktets utförande, bättre tas till vara.

Det borde kunna göras genom att de grundläggande EU-rättsliga principerna för upphandling bara görs gällande när det finns ett bestämt gränsöverskridande intresse samt med förtydliganden i förarbetena och stöd-material från Upphandlingsmyndigheten.
Unionen anser att den fackliga vetorätten i MBL avseende offentlig upphandling inte blivit tillräckligt utredd vid implementeringen av de upphandlingsrättsliga direktiven från 2014.

För Unionen är det särskilt angeläget med ytterligare vägledning kring tillämpningen av den nya möjligheten att utesluta en leverantör som den upphandlande myndigheten kan visa har åsidosatt tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter. Vidare behöver myndighetens respektive fackets ansvar vid uteslutning belysas ytterligare. Det kan inte vara fackens ansvar att agera när det föreligger obligatoriska skäl enligt LOU för myndigheten att utesluta en leverantör.

Toppbild föreställer Sofia Tot, förbundsjurist. Fotograf Patrik Nygren
Unionens referens till artikeln: Sofia Tot, förbundsjurist
Sofia.tot(@)unionen.se

Comments are closed.