Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform
Arbetsmiljö 10 April, 2018

Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform

Av: Unionen Opinion

För att arbetslivet ska vara hållbart och utvecklande måste det finnas en bra balans mellan arbete, fritid och återhämtning. Balans handlar inte bara om tid, utan också om att det måste finnas engagemang och ork åt att utvecklas både på jobbet och i privatlivet. Det krävs att arbetsveckan har en rimlig längd, att övertid undviks, att det finns en hög grad av inflytande över arbetstidens förläggning samt att arbetsbelastningen och kraven inte är för höga. Det måste vara självklart att kunna släppa tankarna på jobbet och inte vara nåbar för arbetet under sin fritid.

Alla har rätt till en hälsosam förläggning av sin arbetstid, de som har en arbetstidsförläggning som medför risker ska kompenseras med tid för återhämtning. Vad som är en bra balans mellan arbete och fritid varierar över livet och mellan människor. För att hitta förutsättningarna att nå en bra balans mellan arbete och fritid och finna arbetsglädje över livets olika skeden krävs att den enskildes behov tillåts stå i centrum.

Det är viktigt att medarbetarna har möjlighet att påverka hur arbetsuppgifterna ska utformas, slutföras och i vilken ordning arbetsuppgifterna ska utföras. Inflytandet över arbetet skapar arbetsglädje och kontroll över den egna situationen. Unionen vill se ett arbetsliv som låter människorna växa både personligt och professionellt. Det krävs att det finns tid för paus, reflektion och möjlighet att pröva nytt i arbetet.

Alla har olika förutsättningar men samma rätt att må bra på jobbet och få vara behövda. Många gånger kan mindre anpassningar i arbetssituationen, temporärt eller permanent, göra att människor som annars inte hade kunnat förvärvsarbeta istället får möjligheten att göra det. Alla kan också drabbas av plötsliga eller dramatiska händelser i privatlivet som påverkar förutsättningarna för jobbet.

Arbetsplatsen är mer än en plats där man utför arbete, för de flesta är arbetsplatsen en viktig social mötesplats där det ska finnas utrymme för glädje och arbetsgemenskap. Unionen vill att alla som arbetar ska få känna sig delaktiga i arbetsgemenskapen. Därför är det viktigt att den präglas av jämlikhet, jämställdhet, respekt för allas rätt att vara sig själva, inkludering, tillit mellan medarbetare och ledning samt delaktighet i gemensamma angelägenheter. När alla möts med respekt kan alla också bidra till arbetsplatsens utveckling. Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska alltid tas på största allvar och kontinuerligt förebyggas och förhindras. Arbetsförhållanden med lite eller ingen kontakt med kollegor ska också undvikas.

Att alla som deltar i arbetslivet har rätt till en god och riskfri psykosocial och fysisk arbetsmiljö där den egna hälsan inte sätts på spel ska alltid vara en självklarhet. Oavsett om risken handlar om kontorsmiljön, som exempelvis kvalitet på luft, ljus, ljud och ergonomi, eller produktionens mer omedelbara olycksfallsrisker som kemikaliehantering, fall- eller klämrisk så ska det finnas väl kända och efterlevda säkerhetsrutiner som minimerar eller helt eliminerar riskerna. Alla arbetsplatser ska också ha tydliga säkerhetsrutiner för att kunna hantera akuta risker av mer psykosocial karaktär. Att ha rätt och välfungerande tekniska hjälpmedel är en viktig arbetsmiljöfråga som alla anställda ska ha ett inflytande över. I en alltmer digitala vardag blir det lättare än tidigare att kränka den enskildes integritet. Därför måste möjligheter till övervakning i och utanför arbetet begränsas samt privatlivet respekteras

Läs mer ur Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform här.