Synen på ålder är föråldrad
Nyhet 13 Juni, 2019

Synen på ålder är föråldrad

Av: Unionen Opinion

Livet börjar vid 40, brukar det sägas. Dessvärre är det också då som åldersdiskrimineringen sätter in på arbetsmarknaden. Ja, redan vid 40 peakar karriären samtidigt som möjligheterna att avancera, få fortbildning och nytt jobb minskar.
En studie undersökning från IFAU, där man skickade ut 6000 jobbansökningar från fiktiva personer i åldrarna 35-70 (åldern skiftade, men de var meritmässigt identiska), visade att kring 40 ökar risken för att bli ratad av arbetsgivare.

– Vi var själva förvånade över resultatet, att man började sortera bort folk redan då var överraskande, säger Stefan Eriksson, docent vid Uppsala universitet och en av rapportförfattarna.

Ändå är det sedan 2009 olagligt att diskriminera någon på grund av ålder, på samma sätt som man inte får göra det på grund av exempelvis kön, religion eller sexuell läggning. Du får alltså inte särbehandla en person för att hen är för ung, för gammal – eller för medelålders! Men ålderism sägs vara den mest accepterade formen av fördom, och den form av diskriminering man tar lättast på.

– Det finns en stor omedvetenhet om i hur hög grad man har fördomar om ålder, säger Stefan Eriksson.

– Jag tror att den här typen av särbehandling är svårare att sätta fingret på än vid diskriminering på grund av etnicitet eller kön. De flesta av oss har bara en genusposition i sitt liv, men åldern förändras hela tiden, så vi identifierar oss inte lika starkt med ålder som med genus, säger Clary Krekula, professor i sociologi, som forskat mycket kring synen på ålder och äldres roll i arbetslivet.

Även unga drabbas, men då heter det ofta ungdomsarbetslöshet, menar Clara Krekula. Och kvinnor verkar drabbas värre än män, enligt IFAU-studien.

– Ibland sägs det att gapet mellan att vara för ung och för gammal är minimal för kvinnor, det finns ingen lucka däremellan, säger Clary Krekula.

Så varför sorteras man då bort med ålder? Enligt Stefan Eriksson trodde många arbetsgivare att dessa tre egenskaper går ner med åldern: 1. Förmågan att lära sig nya saker 2. Att vara anpassningsbar och flexibel 3. Att vara driven att initiativrik.

– Det är svårt att mäta hur förmågor utvecklas med åldern, men det finns inga tydliga belägg för att produktiviteten skulle minska med åren, säger Stefan Eriksson.

Visst kan forskare se att fluid intelligence, alltså förmågan att var flexibel i tanken och snabbt ta till sig ny information, minskar i vuxen ålder. Men samtidigt förbättras ens crystallized intelligence, alltså att tidigare erfarenheter och inlärt beteende gör att man snabbare ser mönster och sammanhang. Det gör att vi når samma mål, men på lite olika sätt.

Andra gånger hävdas det att man inte vill satsa på en äldre person, på grund av att hen kanske inte blir kvar så länge.

– Vi har fortfarande en föreställning om att det är pensionsavgång vid 65, och en person som är 60 år skulle man då bara få behålla i fem år. Men statistik från SCB visar att vi har en stor rörlighet på arbetsmarknaden, framförallt bland yngre, så inget säger att du får behålla en 35-åring i mer än fem år heller, säger Clary Krekula.

Parallellt med ålderismen har vi ett skriande behov av kompetens i Sverige just nu. Här finns alltså en uppenbar motsättning. Hur ska vi kunna jobba längre om ingen vill anställa äldre?

– Vi behöver värdesätta erfarenhet mer, det kan bli väldigt snett om man har en för snäv bild av vilka som kan anställas – tänk bara på vilka nätverk de över 50 besitter, säger Stefan Eriksson.

Ibland hävdas det att äldre har fel kompetens, men:

– Sverige ligger bra till vad gäller kompetensutveckling, men inte till äldre. Och det säger sig självt att om du får sämre tillgång till fortbildning så får du sämre kompetens. Det sitter alltså inte i individen, utan handlar framförallt om hur resurserna fördelas, säger Clary Krekula.

Hon påpekar att det finns mycket att vinna på att syna ålderismen och ha ett stort åldersspann på arbetsplatsen. Forskning pekar nämligen på att engagemanget, viljan att stanna kvar och hälsa och välbefinnande minskar med ålderism.

– Det visar hur oerhört viktig frågan är, men framförallt handlar det om demokrati och rättvisa, säger Clary Krekula.