Svenskt Näringsliv skyller på konjunkturen – fast svensk industri står stark
Arbetsmarknad 17 September, 2019

Svenskt Näringsliv skyller på konjunkturen – fast svensk industri står stark

Av: Unionen Opinion

Nu har Svenskt Näringsliv presenterat sin syn på de ekonomiska förutsättningarna för avtalsrörelsen. Det är en dyster läsning om att konkurrenskraften utvecklats svagt och att framtiden är fylld av risker. Vi håller inte med: svensk industri står i de flesta avseenden stark.

De senaste åren har produktionen ökat, lönsamheten förbättrats och produktiviteten ökat mer än i viktiga konkurrentländer. Nu ser vi att konjunkturen börjar mattas av. Men det finns stora vinster med att lönerna inte åker jo-jo så att konjunktursvängningarna förstärks.

2011–2014 genomgick svensk industri en tuff period, med sjunkande industriproduktion och ansträngt kostnadsläge. Vi på den fackliga sidan tog då ansvar. Parterna växlade därför ner löneökningstakten från 2013 och framåt.

Sedan 2013 har det vänt för svensk industri, med ökad produktion, lönsamhet och sysselsättning. Svensk industri har gått särskilt starkt från 2017.

När konjunkturen och orderingången nu försvagas, är det från ett starkt utgångläge. Hjulen snurrar för fullt. Många industriföretag lärde sig av finanskrisen och har idag god lönsamhet och starka finansiella positioner. De är ofta mer diversifierade och har skaffat sig större flexibilitet att hantera efterfrågesvängningar.

Så vilken inverkan bör då signalerna om en avmattad konjunktur få på den stundande avtalsrörelsen?

Visst kommer konjunkturläget att spela roll i avtalsrörelsen, men den bör inte få för stor betydelse. Konjunkturen kan snabbt svänga både upp och ner.

Det bör istället vara utvecklingen över en lite längre tidshorisont som bildar utgångspunkt för löneökningstakten. Det är de längre trenderna när det gäller produktivitet och investeringar som i slutändan avgör hur höga löneökningar som företagen kan bära.

Det finns också en poäng med att lönebildningen fungerar som en stabiliserande faktor för svensk ekonomi, och inte förstärka konjunktursvängningarna genom att variera i takt med den.

Det är en lika viktig insikt för dem som nu kräver höga löneökningar efter goda tider på många företag, och för dem som nu använder konjunkturen som skäl för att växla ner en redan återhållsam löneökningstakt.

Klicka här för att se seminariet i efterhand.

 

 

Comments are closed.