Stora kompetensskiften att vänta inom handeln
Nyhet 22 Mars, 2021

Stora kompetensskiften att vänta inom handeln

Av: Unionen Opinion

Ny teknik påverkar alla jobb på arbetsmarknaden, men företag i olika branscher implementerar den nya tekniken olika snabbt. Teknikutvecklingens effekter på en bransch beror på vilka yrken som är vanliga inom branschen och hur arbetsuppgifterna inom dessa yrken förändras av ny teknik.

Unionen har analyserat hur tjänstemannajobben påverkas av automatisering och artificiell intelligens (AI) den kommande femårsperioden i Unionens största branscher, med hjälp av scenariomodellen. Förändringstakten ser ut att bli snabbare inom handeln än i övriga branscher. I den här texten kommer vi titta närmare på orsakerna till detta och hur det kommer att påverka kompetensbehoven inom handeln.

Förutom teknikutvecklingens effekter är handeln just nu inne i en stor strukturomvandling kopplat till snabbt växande e-handel. Pandemin slår samtidigt hårt på branschen när den fysiska handeln begränsas. Sammantagen skapar det ett starkt förändringstryck på branschen som innebär stora kompetensutvecklings- och omställningsbehov under kommande år.

Var femte arbetsuppgift inom handeln automatiserad om fem år

I scenariomodellen baseras den framtida förändringstakten för en viss yrkesgrupp på unika bedömningar som har gjorts av hur fort teknikimplementeringen väntas gå i det aktuella landet och branschen som jobben finns i. Teknikmognaden skiljer sig åt mellan olika länder och branscher. I vår analys är alltså takten som ny teknik påverkar jobben anpassad efter svenska förhållanden. Förändringstakten uppdateras löpande och scenariomodellen tar därmed även hänsyn till effekter av pandemin.

Enligt scenariomodellen förväntas 14 procent av tjänstemännens arbetsuppgifter automatiseras inom fem år i de fyra analyserade branscherna. Inom handeln är andelen högre – en av fem arbetsuppgifter kan automatiseras inom fem år. Om vi istället gör en prognos för 15 år fram i tiden blir resultatet att var tredje arbetsuppgift kommer automatiseras inom handeln, dubbelt så hög andel som inom information- och kommunikationsbranschen. Beräkningen är baserad på nuvarande yrkessammansättning bland anställda och tar inte hänsyn till förändringar i personalstyrkan som beror på konjunktur eller strukturella förändringar. Den aspekten återkommer vi till längre ner i denna text.

Varför kommer en högre andel av arbetsuppgifterna inom handeln att automatiseras jämfört med övriga branscher? Svaret ligger i vilken teknik som bedöms implementeras i företagen under de kommande åren och hur den tekniken påverkar arbetsuppgifterna som utförs inom de olika branscherna.

Vanliga yrken inom handeln har stor automatiseringspotential

Många vanliga yrken inom handeln innehåller många arbetsuppgifter som kan automatiseras. Det handlar om yrken som företagssäljare, ordersamordnare, ekonomiassistenter, kundtjänstmedarbetare, kontorsassistenter, och inköpare/upphandlare. Dessa yrken består till relativt stor del av rutinartade arbetsuppgifter som kan ersättas med programvara. Inte minst införandet av processautomation, kommer att påverka dessa yrken stort.

I tabellen ovan återfinns även andelen arbetsuppgifter i yrkena som bedöms förstärkas under motsvarande period. Ny teknik innebär också att arbetsuppgifter förstärks, det vill säga kan utföras mer effektivt med teknikens hjälp, vilket bidrar till ökad produktivitet och att andra mer värdeskapande arbetsuppgifter kan prioriteras. Förstärkning påverkar därmed också ett yrkes innehåll och det krävs kompetensutveckling av de anställda för att den förväntade effekten ska uppnås.

Skillnader i hur olika yrkesgrupper påverkas

Med hjälp av scenariomodellen kan vi också förstå mer om hur olika specifika yrkesgrupper kommer påverkas av automatisering och AI-teknik.

Det överlägset största tjänstemannayrket i handeln är företagssäljare med motsvarande 41 000 heltidstjänster. Det stora antalet företagssäljare gör att antalet personer som påverkas av automatisering inom det yrket är stort, trots att andelen arbetsuppgifter som påverkas är lägre än för till exempel ekonomiassistenter (se tabellen ovan).

Scenariomodellen bryter ner yrket företagssäljare i 19 arbetsuppgifter som påverkas av ny teknik och av dessa bedöms åtta möjliga att automatisera. Det handlar bland annat om att svara på frågor om produkter, uppskatta priser eller leveransdatum, ge kunder varuprover eller kataloger och genomföra olika administrativa uppgifter.

Yrket företagssäljare är omväxlande med relativt komplexa och heterogena arbetsuppgifter varav många är svåra att automatisera helt. Det kommer därför finnas ett stort behov av företagssäljare även i framtiden, men arbetsinnehållet kommer att förändras. En del arbetsuppgifter kommer att försvinna när de automatiseras och andra kommer att gå snabbare att utföra med hjälp av ny teknik. Det förändrade arbetsinnehållet gör dock att insatser för kompetensutveckling, och viss kompetensomställning, kommer att behövas.

Ordersamordnare är också en stor yrkesgrupp inom handeln, med motsvarande nästan 7 900 heltidstjänster. Enligt scenariomodellen kan sju av tio arbetsuppgifter som ordersamordnare utför automatiseras inom 15 år. Det handlar bland annat om att sammanställa information för att kunna bedöma personal- och inköpsbehov, orderadministration och annan kommunikation med leverantörer.

Yrket ordersamordnare förutspås därmed nästan bli helt automatiserat på sikt. För den här yrkesgruppen kommer det därför att krävas större insatser för ren omskolning.

Detsamma gäller ekonomiassistenter, kundtjänstmedarbetare och kontorsassistenter – vanliga tjänstemannayrken inom handeln vars majoritet av arbetsuppgifter kommer att kunna automatiseras.

Även många arbetarjobb påverkas av automatiseringen

I våra analyser har vi främst tittat på hur tjänstemannajobben inom handeln påverkas av ny teknik. Om vi istället tittar på arbetayrken inom handeln är möjligheten att automatisera arbetsuppgifter ännu större. 30 procent av arbetsuppgifterna i arbetaryrken inom handeln bedöms automatiseras inom fem år. Automatiseringen inom stora yrken som säljare, kassa- och lagerpersonal påverkar utfallet mycket.

En omfattande strukturomvandling pågår sedan tidigare

Utöver de förändringar i olika yrken som hittills beskrivits, som är kopplade till implementeringen av ny teknik, kommer efterfrågan på olika yrkesgrupper inom handeln att påverkas av de strukturförändringar som sker i branschen.

Trycket mot ökad e-handel har ökat snabbt under senare år och har fått en extra skjuts av pandemin. De traditionella företagen inom handeln, som historiskt haft fokus på fysiska butiker, behöver anpassa sina affärsmodeller till nya förutsättningar och nya konkurrenter. Den här utvecklingen ger förändrade kompetensbehov i företagen.

Den pågående strukturomvandlingen har redan gett effekter i yrkessammansättningen inom handeln. I en studie av tjänstemannajobben inom handeln som Handelns utredningsinstitut genomfört för Unionens räkning, framkommer det att ingenjörsyrken och yrken kopplade till e-handel växte snabbt i handelsbranschen mellan 2014 och 2017.

Inom partihandeln, där tre av fyra tjänstemän inom handeln arbetar, var det främst ingenjörsyrken som ökade. Även chefsyrken, yrken inom marknadsföring och kommunikation, kundtjänstpersonal samt it-jobb som systemutvecklare, it-arkitekter och nätverkstekniker ökade. Inom dagligvaruhandeln var tillväxten av it-jobb mycket hög, även om andelen tjänstemän i denna delbransch är relativt låg. I sällanköpshandeln minskade antalet tjänstemannajobb under den här tidsperioden och den största minskningen skedde för grupperna säljare och inköpare. Störst tillväxt inom sällanköpshandeln på tjänstemannasidan skedde inom kundtjänst, chefsyrken och dekoratörer. Bland de renodlade e-handelsföretagen var tillväxten av jobb hög under den undersökta perioden. Sysselsättningen ökade totalt med 30 procent. Yrken inom it är en relativt stor yrkesgrupp i rena e-handelsbolag, och det var också denna yrkesgrupp som ökat mest tillsammans med kundtjänstpersonal.

Det här visar att ändrade kompetensbehov inte är något nytt för handelsbranschen. Det är en resa som redan påbörjats och där företagen inom branschen redan kommit en bra bit på vägen. Men förändringstakten ser ut att skruvas upp ytterligare framöver.

Fler kvalificerade tjänstemannajobb i framtiden

Ovan har vi beskrivit hur ny teknik kommer att leda till färre och förändrade arbetsuppgifter för många yrkesgrupper inom handeln. Den snabba strukturomvandlingen med ökad e-handel får också omvälvande konsekvenser för branschen. Hur ser då framtidens kompetensbehov ut för tjänstemännen inom handeln?

Växande e-handel kan komma att leda till färre butiker, men det behöver inte innebära färre arbetstillfällen sammanlagt inom handeln. Samtidigt som vissa jobb försvinner kommer nya jobb att skapas. Andelen tjänstemannajobb kommer troligtvis fortsätta öka inom handeln som helhet som en konsekvens av detta. De enklare tjänstemannajobben med rutinartade arbetsuppgifter kommer minska i omfattning. Samtidigt kommer kunskaper inom andra områden att efterfrågas i allt högre grad.

Scenariomodellen visar att om ny teknik införs i den takt som förutspås inom handeln kommer 27 000 nya jobb att skapas under de kommande fem åren. Det handlar till största delen av olika typer av it-jobb som exempelvis mjukvaruutvecklare och dataanalytiker. Det har, som beskrivits ovan, redan skett en ökning av ingenjörer och jobb inom it inom handeln. Den utvecklingen kommer att fortsätta och troligtvis förstärkas ytterligare.

Yrken inom marknadsföring, design och formgivning kommer troligtvis också att fortsätta öka som en konsekvens av ökad digitalisering och e-handel. Kompetensbehoven kommer även öka inom lager och logistik. Investeringar i automatisering och AI kommer att göra att vissa av dessa arbetsuppgifter inte kommer att kräva personal, men det kommer också att finnas arbetsuppgifter där mänsklig kompetens behövs.

Hållbarhetsansvariga och andra yrken inom hållbarhetsområdet är också en yrkesgrupp som ökar inom handeln.

Kompetensinsatser behövs på alla nivåer

Scenariomodellen visar att det finns stora möjligheter att automatisera arbetsuppgifter inom handeln. Tillsammans med den extraskjuts som e-handel och digitalisering fått i och med Covid 19-pandemin är det tydligt att behovet av kompetensutveckling och omställning inom handeln kommer vara enormt under kommande år. Samtidigt ser vi i våra egna undersökningar att tjänstemän inom handeln får mindre kompetensutveckling än tjänstemän i andra branscher.

Företagen inom handeln behöver bli mycket bättre på att kompetensutveckla den befintliga personalen, inte minst eftersom konkurrensen om de nya kompetenserna som behövs kommer att vara hård. Det är fler branscher än handeln som behöver anställa personal med exempelvis it- och ingenjörskompetens. Bristen på it-kompetens är stor samtidigt som det kommer vara en nyckelkompetens för företagen i den digitala omställningen. Fler kompetensförflyttningar måste göras internt i företagen för att behoven ska kunna mötas på ett effektivt sätt.

Men det räcker inte med att investera i ny teknik och specialister kopplat till den. För att företagen ska kunna dra nytta av tekniken krävs nya arbetssätt i hela organisationen. Det behövs inte bara kompetens inom nya områden utan även ett brett kompetenslyft bland alla anställda, såväl arbetare som tjänstemän. Det behövs också en bra dialog med de anställda så att de involveras i implementeringen av de nya tekniska lösningarna. De anställda har mycket kunskap som är viktig för att företagen ska kunna dra mesta möjliga nytta av den nya tekniken.

Vissa personer kommer också behöva ställa om till helt nya yrken i andra branscher. Då är det viktigt att det finns möjligheter att matcha befintliga kunskaper med nya yrken, en fungerande validering som kan förkorta utbildningstiden, tillgång till relevanta utbildningar och ett studiestöd som möjliggör en effektiv omställning.