Nyhet 14 November, 2017

Så tas du emot när du kommer hem igen

Av: Unionen Opinion

Många svenskar drömmer om att jobba utomlands och de flesta menar att de helst skulle ha ett svenskt bolag som arbetsgivare. Men en undersökning från Unionen visar att svenska företag som har utsänd personal skulle kunna göra mycket mer för att ta tillvara på sin personals kompetens när de kommer hem igen.

Siffrorna bygger på en undersökning bland Unionens snabbpanel, där Unionenklubbar över hela landet har fått svara på frågor om hur deras företag hanterar utsänd personal.

44 procent av klubbarna säger att deras företag har eller har haft utsänd personal, men inte ens hälften svarar att företagen i hög grad förbereder sina anställda inför utlandsvistelsen. Det gynnar varken de anställda eller företagen. En annan utmaning är att ta tillvara på utsändas erfarenheter när de återvänder till Sverige.

“Att ta tillvara på kompetensen inom företaget är smart arbetsledning, men ändå säger var sjätte klubb att deras företag inte värdesätter de utsändas erfarenheter och kompetens när de kommer hem. Det är inget annat än resursslöseri”, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

En av sex klubbar anser att erfarenheten av utlandsarbete inte värdesätts och belönas av företaget. Där är andelen något högre i tjänstesektorn (19 procent) än inom industrin (15 procent). En sak som flera klubbar nämner är dessutom att den anställdes svenska tjänst ibland inte finns kvar när personen återvänder efter en utlandsvistelse.

“Utsända får en särskild kompetens om företagets verksamhet i och med att de ser andra delar av företaget. Det borde ligga i företagens absoluta intresse att ta tillvara på den kompetensen. Därför är det väldigt synd att så många företag inte verkar värdesätta de återvändandes nyvunna erfarenheter”, säger Henrik Ehrenberg.

Om snabbpanelen:
Unionens Snabbpanel består av representanter för Unionens klubbar på företag i stora delar av det privata näringslivet. Denna undersökning genomfördes i månadsskiftet oktober/november 2017 och besvarades av drygt 270 klubbar, varav ca en tredjedel på företag med fler än 1 000 anställda i Sverige. I undersökningen är klubbar på företag med sammantaget mer än 450 000 anställda i Sverige representerade. Deltagarfrekvensen var 52 procent.