Så kommer vi framåt med jämställdheten!
Jämställdhet 9 Januari, 2018

Så kommer vi framåt med jämställdheten!

Av: Unionen Opinion

6 av 10 tycker att arbetslivet är jämställt. Det är långt ifrån sant och helt oacceptabelt! Vi måste öka jämställdhetstakten.

Under de senaste 20 åren har löneskillnaden mellan kvinnor och män bara minskat med 3,5 procentenheter. Det går ofantligt långsamt mot ett jämställt arbetsliv. För att jämföra skulle det ta 91 minuter att borsta tänderna om man gör det i jämställdhetstakt. En vanlig arbetsdag skulle pågå i 15 dygn. Med den takten kommer våra barns arbetsmarknad fortfarande inte vara jämställd.

Det ska inte straffa sig att vara kvinna. Men i dag leder bristen på jämställdhet i arbetslivet till ojämställda pensioner. Kvinnor och män blir inte chefer i lika hög grad, trots att de vill det lika mycket.

Att det inte ska förekomma osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön råder det i stort sett konsensus om i samhället. Politiker såväl som arbetsmarknadens parter ställer sig bakom målet att lönerna ska vara jämställda. Ändå leder det oförklarade lönegapet bland privatanställda tjänstemän till att exempelkvinnan tjänar 2 miljoner kronor mindre över ett arbetsliv än mannen.

Kvinnor och män blir inte chef i lika hög grad trots att de vill det i lika stor utsträckning.

Att kvinnor och män ska ha tillgång till makt och inflytande på alla nivåer i samhället, på lika villkor, är en grundläggande demokrati- och rättvisefråga. Ändå är fördelningen på beslutsfattande positioner ojämställd. Kvinnor återfinns genomgående på lägre befattningsnivåer än män inom alla sektorer.

Bristen på jämställdhet i arbetslivet leder till ojämställda pensioner. Alla löneinkomster – hela livet – påverkar pensionen. Lägre inkomster i arbetslivet ger också lägre pension. Kvinnor har i genomsnitt 67 procent av mäns pensioner enligt SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män 2016”. Män har högre genomsnittliga totala pensioner och förvärvsinkomster än kvinnor i alla åldrar, oavsett sektor. (ISF 2017:8).

Unionen anser att arbetsgivarna bör genomföra systematiskt jämställdhetsarbete med fokus på tre spår:

 1. Att arbetsgivarna varje år genomför lönekartläggningar och analyser.
 2. Att arbetsgivarna jobbar systematiskt för att uppnå ett föräldravänligt arbetsliv.
 3. Att arbetsgivarna eftersträvar aktivt en jämn könsfördelning bland chefer och i styrelser.

För att lyckas få arbetsgivarna att jobba med systematiskt jämställdhetsarbete arbetar Unionen mer och mer partsgemensamt, i samarbeten med arbetsgivarorganisationerna.

 • Unionen opinionsbildar och kunskapar för att förändra attityder.
 • Unionen kämpar för att arbetsgivare ska jobba med systematiskt jämställdhetsarbete.
 • Förtroendevalda driver på och deltar i jämställdhetsarbetet på arbetsplatsnivå.
 • Unionen ger lönerådgivning för att fler ska få chans till rätt lön.
 • Unionen jobbar för jämställda löner: Unionen genomför undersökningar och utarbetar rapporter om arbetet för jämställda löner.
 • Unionen tar fram vägledningar och checklistor för arbetet med jämställda löner.
 • Unionen företräder medlemmar som blivit utsatta för diskriminering eller trakasserier i arbetslivet.
 • Unionen har inom samtliga avtalsområden lyckats få till regler om s.k. föräldralön som innebär att arbetsgivaren betalar mellanskillnaden mellan den föräldrapenning som betalas ut av Försäkringskassan och 90 procent av den faktiska lönen i upp till sex månader till en arbetstagare som är föräldraledig.
 • Fackliga företrädare driver på arbetet med lönekartläggningar på arbetsplatserna – det är en styrka med Unionen att vi finns på arbetsplatserna på detta vis.

 

Du kan också göra skillnad! Ta ställning på ökajämställdhetstakten.nu så får du en digital verktygslåda med enkla insatser för att öka jämställdheten i arbetslivet.