Partsgemensam rättslig analys av minimilöner på EU-nivå
EU och minimilön 9 December, 2020

Partsgemensam rättslig analys av minimilöner på EU-nivå

Av: Unionen Opinion

Sveriges arbetsmarknadsmodell påverkas i mycket hög grad av förslaget till direktiv om tillräckliga minimilöner. Vi förväntar oss nu att regeringen och riksdagen mobiliserar alla resurser för att hindra att direktivet antas, skriver LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

För att bringa klarhet i vad förslaget får för konsekvenser har juristerna Hedvig Forsselius (PTK), Claes-Mikael Ståhl (LO) och John Wahlstedt (Svenskt Näringsliv) skrivit en partsgemensam rättslig analys av EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner. 
Rapporten publicerades i november 2020.

Inledningsvis görs en kortare presentation av den svenska kollektivavtalsmodellen. För den som har sin bakgrund i arbetsmarknadssystem med stark statlig inblandning kan det vara till nytta att belysa några grundläggande förhållanden. De centrala artiklarna i kommissionens förslag till direktiv presenteras kortfattat och kommenteras. Därefter följer en analys av fyra områden:

• För det första, är kommissionens förslag förenlighet med EU:s fördrag?

• För det andra, det har hävdats att Sverige är undantaget från direktivets tillämpningsområde; innebär förslaget ett undantag för kollektiva självregleringsmodeller som den danska och svenska?

• För det tredje, vilka är de viktigaste konsekvenserna för den svenska kollektivavtalsmodellen?

• För det fjärde, på vilket sätt aktualiseras subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i Fördraget om Europeiska unionen (FEU)?

 

Klicka här, så du läsa den rättsliga analysen. Den är gjord av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. 

 

Källa: PTK.se och Emilia Emtell, kommunikationschef PTK