Arbetsmarknad 15 Maj, 2019

Maskinen som chef – vad säger facket om det?

Av: Unionen Opinion

Maskinen som chef – vad säger facket om det?

Artificiell intelligens möjliggör bredare automatisering på arbetsmarknaden. En lång rad yrken kan därmed komma att omdefinieras. Ett sådant yrke är chefen, som med hjälp av datorsystem kan automatisera delar av arbetsledningen. Vad innebär detta ur ett fackligt perspektiv och hur relaterar det till den svenska modellen?

Den teknologi som finns inom begreppet artificiell intelligens (AI) är omgärdad av stor diskussion. Vad AI-system kan göra och kommer att kunna göra, och teknologins inverkan på samhället, är frågor som engagerar politiska beslutsfattare, forskare, näringsliv och intresseorganisationer. En sfär där effekterna spås bli långtgående är arbetsmarknaden.

Unionen välkomnar innovationer med potential att skapa fler och bättre jobb på svensk arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att inte omfamna nya fenomen utan en kritisk blick. Detsamma gäller AI. För svensk arbetsmarknad är det sannolikt att teknologin kommer att innebära en ökad automation, även av tjänstemäns arbetsuppgifter. Omställningsmöjligheter och kompetensutveckling är därmed förutsättningar för en fortsatt väl fungerande arbetsmarknad.

En typ av automation som förtjänar särskild uppmärksamhet är arbetsuppgifter som traditionellt utförs av mänskliga chefer. Så kallad ”algoritmisk arbetsledning” är ett fenomen som medför särskilda utmaningar. Algoritmisk arbetsledning står i fokus i Unionens nya rapport ”Maskinen som chef”. I rapporten diskuteras grundläggande begrepp rörande AI-system, teknologins inverkan på svensk arbetsmarknad, samt mötet mellan teknologin och den svenska arbetsmarknadsmodellen, med fokus vid algoritmiskt ledarskap.

Rapporten drar slutsatsen att det behövs en partsgemensam dialog kring reglering av algoritmiskt ledarskap, samt ett etablerande av principer för implementering av algoritmiskt ledarskap. Samtidigt framgår det att teknologin i många avseenden är i sin linda. Ett antal vägval är ännu inte gjorda. I det läget är det viktigt att inte närma sig frågorna med ingången att utvecklingen är oundviklig, utan tvärtom ställa frågor inte bara om hur teknologin ska användas, utan även om den ska användas. Det finns praktiska och etiska frågeställningar vars innehåll fortfarande definieras, i takt med att användningsområdena för teknologin utkristalliseras.

Klicka här för att beställa eller ladda ner rapporten, “Maskinen som chef”

Rapporten är skriven av Victor Bernhardtz, utredare och expert, digitala arbetsmarknader. Victor.bernhardtz(a)unionen.se

Comments are closed.