Video Livesändning – Är Sverige redo för den globala e-handelsrevolutionen?
Nyhet 3 Juli, 2018

Livesändning – Är Sverige redo för den globala e-handelsrevolutionen?

Av: Unionen Opinion


Handeln genomgår en snabb förändring där digitalisering och e-handel är centrala inslag. Handelsföretag, oavsett om det handlar om renodlade e-handelsföretag eller företag med både butiks- och distanshandel, kommer att behöva fler tjänstemän med specialistkompetens.
– Tillgång till välutbildade tjänstemän är den viktigaste konkurrensfördelen i branschen. Ska Sverige klara konkurrensen när handeln omstruktureras och digitaliseras måste vi bygga rätt kompetens och ge förutsättningar för relevant utveckling, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

Handeln är den bransch som i särklass störst omfattning går igenom ett systemskifte just nu. Att klara kompetensutvecklingen är en ödesfråga för branschen. Partsgemensamma krav finns på att det skapas fler högskole- och yrkeshögskoleutbildningar med fokus på handelsbranschen. Unionens specifika krav på politiken handlar om utbildning, finansiering, validering. 
– Handeln står i centrum för mycket av den utveckling som sker just nu. Mer går från konsumtion i butik till e-handel och från en inhemsk till en global marknad, säger Martin Linder.

Handeln är viktig för hela ekonomin
Handeln omsätter cirka11 procent av BNP och 32 procent av hushållens konsumtion. Omsättningen i detaljhandeln är cirka 725 miljarder, e-handeln 60 miljarder och partihandeln hela 1400 miljarder. Unionen har 85 000 medlemmar inom handeln, varav ca hälften inom detaljhandel och hälften i partihandeln. Och det är en bransch i förändring då nya kategorier yrken inom handeln är på intåg: dataanalytiker, e-commerce manager, online-marknadsförare och UX-designer.  

Nya investeringar behövs för att behålla konkurrenskraften
Handel behöver nu i ännu högre grad investera i teknik, forskning och kompetens för att fortsätta vara framgångsrika företag om fem till tio år. Handeln är global och branschen behöver aktivt följa den internationella utvecklingen för att stärka förutsättningarna att välja rätt strategier.
– Företag inom handeln måste arbeta med globala tillväxtstrategier och inte bara titta på den svenska hemmamarknaden. Och fokusera mer på e-handel, säger Jonas Arnberg,
VD Handelns Utredningsinstitut HUI.

– Det handlar om att omfamna nya möjligheter och utmaningar i branschen samtidigt som man håller fast vid företagets själ. Och förstå kundernas beteende och konsumtionsmönster. Ett företag som lyckas kombinera business on-line och off-line kommer att lyckas, säger Lotta Lyrå, vd Clas Ohlsson.

Kompetensutveckling en central fråga
Inom handeln pågår en kompetensomställning. Det visar sig genom att personal sägs upp samtidigt som nyanställningar sker av personer med annan och uppdaterad kompetens. Unionen menar att en växande e-handel kan komma att leda till färre butiker, men det behöver inte innebära färre arbetstillfällen sammanlagt. Däremot förändras arbetets innehåll och sammansättningen av jobben, med fler arbetstillfällen inom lager, logistik och partihandel. Dålig lönsamhet uppmuntrar till nya arbetssätt och ökad automatisering både i butiker och lager. Det ökar efterfrågan på kvalificerade tjänstemän som har kompetensen att designa och hantera de nya systemen.

– Unionen vill se ett flexibelt utbildningsutbud som till form och innehåll är anpassat efter yrkesverksammas behov. Vi vill också se fler karriärvägar inom handeln och höja handelns attraktionskraft på arbetsmarknaden. Ett systematiskt arbete med kompetensutveckling är helt nödvändigt för att skapa attraktiva arbetsgivare i en bransch med framtidstro, säger Martin Linder.

– Jag ser också tydliga behov av mer riktad forskning och utbildning gällande handeln. Annars riskerar branschen att halka efter, säger Martin Linder.

Medverkar i panelen gör:
Martin Linder, förbundsordförande, Unionen
Jonas Arnberg,
VD Handelns Utredningsinstitut HUI.
Anita Radon, forskare SIIR, Swedish Institute for Innovative Retailing, Högskolan i Borås.
Lotta Lyrå, vd Clas Ohlsson.
Karin Johansson, VD Svensk Handel.
Ida Drougge, Riksdagsledamot för Moderaterna, Utbildningsutskottet.
Anna-Caren Sätherberg, Riksdagsledamot Socialdemokraterna, Näringsutskottet.

Comments are closed.