Arbetslöshetsförsäkringen måste få kosta mer!
Nyhet 10 November, 2020

Arbetslöshetsförsäkringen måste få kosta mer!

Av: Unionen Opinion

Hela samhället tjänar på en bra arbetslöshetsförsäkring. Därför är det bra att den nu ses över. Många av utredningens förslag, skriver Unionen under på. Andra delar borde tas ett varv till. Och framförallt: Låt oss satsa på den, det tjänar vi alla på.

Arbetslöshetsförsäkringen ligger Unionen varmt om hjärtat. Den som blir arbetslös ska ha möjlighet att ställa om till ett nytt jobb med lön och villkor i nivå med tidigare arbete – så att man inte tvingas att snabbt hoppa på ett jobb man överkvalificerad för. En bra arbetslöshetsförsäkring ger folk den chansen. Tyvärr har arbetslöshetsförsäkringen alldeles för länge styrts av kortsiktiga politiska intressen, och därför finns det idag vissa problem med den.

Arbetslöshetsförsäkringens 3 största problem:

  1. Den försäkrar inte tidigare inkomst
    Genom att inkomsttaket för försäkringen höjts så sällan har värdet av försäkringen urholkats. Ytterst få försäkringstagare fick innan den tillfälliga Coronahöjningen ut 80 % av sin tidigare lön.
  2. Den ställer höga krav på tidigare arbete
    Idag ställs det höga krav på hur mycket och länge man ska ha arbetat för att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Det gör att många som arbetar deltid, oregelbundet eller ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden har svårt att kvalificerar sig till försäkringen och står därför utan – trots att de är arbetssökande och söker jobb.
  3. Det är svårt att förstå vad man får ut
    Det är svårt att som försäkringstagare att veta vilken ersättning jag kommer få ut om jag blir arbetslös.

När det nu föreslås att arbetslöshetsförsäkringen görs om, är siktet inställt på att göra den enklare och minska tröskeln till att inkluderas i försäkringen. Det är bra! Men utredningen har också brister. Här är Unionens syn på utredningsförslaget.

Bra med förenkling
Genom att övergå till ett upplägg som försäkrar inkomst istället för arbetad tid (och inkomst) så hoppas utredaren på att det kommer att bli lättare för oss försäkringstagare att förstå hur mycket man faktiskt får ut per månad vid arbetslöshet. Det betyder att arbetssökande inte behöver leta upp gamla arbetsgivare och be dem lämna arbetsgivarintyg där det framgår hur många timmar de arbetat. Det underlättar för den som har flera arbetsgivare eller jobbar oregelbundet.


… men snålheten skapar nya problem

Utredaren tar inte ställning till hur stor ersättningen ska se ut och vilken nivå av inkomst som ska krävas för att omfattas av försäkringen – tvärtom föreslår utredningen en konstruktion där det politiska styret lätt kan ändra nivåerna i systemet. Men eftersom utredningen hade till uppgift att skapa ett kostnadsneutralt system, så är det en snål försäkring som skissas upp.

Genom ett lågt tak på högsta försäkringsgrundande inkomst finns det risk att personer med höga inkomster och relativt låg risk för arbetslöshet väljer att stå utanför försäkringen. De relativt höga kraven på tidigare inkomst för att tillgodogöra sig en full arbetslöshetsförsäkring gör också att vissa riskerar att få en sämre försäkring än vad de har idag. En bättre försäkring måste få kosta. Eftersom arbetslöshetsförsäkringen har överfinansierats under många år, så borde det finnas förutsättningar för det.

Nedtrappningen drabbar låginkomsttagare

Utredaren skulle också föreslå en tydlig nedtrappning av ersättningen, eftersom man menar att det leder till snabbare återgång i arbete. Men dels finns det inget empiriskt stöd för att en nedtrappning av ersättning leder till kortare arbetslöshetsperioder. Dels slår det här framförallt mot låginkomsttagare som får en betydligt kraftigare nedtrappning. Det är inte rimligt att personer som redan från början har en låg inkomst och drabbas av arbetslöshet får en så dålig försäkring. Risken är att det ger ökade kostnader för kommunernas försörjningsstöd istället.


Det råder nya tider. Har man tagit höjd för det?

Utredningen är skriven i en tid då arbetslösheten, framför allt långtidsarbetslösheten, har varit koncentrerad till grupper som aldrig etablerat sig på arbetsmarknaden. De som någon gång haft ett jobb har ofta haft kortare perioder av arbetslöshet. De har också generellt sett omfattats av försäkringen. Men nu råder det delvis nya tider, där arbetslösheten har ökat snabbt och LAS står inför en förändring – vilket kan komma att medföra förändringar både av vilka personer som blir arbetslösa och vilket stöd de kommer att ges av exempelvis parternas omställningsorganisationer. Samtidigt förändras både Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken, där det statliga åtagandet minskar till förmån för en ökad privatisering. Vad det innebär i praktiken för arbetssökande vet vi ännu inte. Men allt det här sammantaget spela roll för hur arbetslöshetsförsäkringen kommer att användas. Även om frågan om hur uppdragstagare utan egen firma omfattas av arbetslöshetsförsäkringen är svår och komplicerad, är det en fråga som vi inte kan bortse ifrån. Unionen hade hoppats att utredningen hade kommit längre i sina resonemang om hur denna, förmodligen växande, grupp ska omfattas av skydd.

Unionens hela remissvar till SOU 2020:37 En ny arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster finns att läsa här.

Comments are closed.