Unionen värnar respekten för alla människors lika värde och rättigheter
Likabehandling 28 September, 2016

Unionen värnar respekten för alla människors lika värde och rättigheter

Av: Martin Linder

Som Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet har Unionen ett stort ansvar att vara pådrivande i utvecklingen mot ett arbetsliv där alla har möjlighet att nå och använda sin fulla potential och där ingen diskriminering förekommer.

Det är ett ansvar som Unionen tar på stort allvar och som jag som förbundsordförande känner både ödmjukhet och stolthet inför.

Eftersom det saknas en vedertagen definition av mångfaldsbegreppet vill jag först slå fast vad Unionen menar när vi pratar om mångfald:

”Mångfald för Unionen innebär att alla har samma rättigheter och möjligheter och ska behandlas likvärdigt oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund.

Arbetet för mångfald innebär att all diskriminering ska motverkas och att lika rättigheter och möjligheter ska främjas. Mångfald uppnås när faktiska och inte förväntade olikheter ses som en tillgång.”

Mångfald innebär med andra ord att alla former av diskriminering ska förebyggas och förhindras och att lika rättigheter och möjligheter ska främjas aktivt. Mångfald uppnås när individuella olikheter respekteras och den mänskliga mångfalden ses som en möjlighet, inte ett hinder.

Det handlar dock inte om att ta för givet att människor med exempelvis en viss sexuell läggning eller en viss etnisk tillhörighet är, eller beter sig, på ett visst sätt.

Mångfaldsarbetet handlar nämligen inte om att söka olikheter där inga sådana finns. Istället handlar det om att ge människor en chans att vara sig själva och ta tillvara de möjligheter, i form av arbetsglädje, effektivitet och kreativitet, som uppstår när medarbetare inte behöver begränsa sitt eget handlingsutrymme för att passa in i begränsande och exkluderande normer på arbetsplatsen.

För att bidra till att vidga normen på jobbet har Unionen tagit fram checklistor som innehåller konkreta tips om hur man kan bidra till en inkluderande arbetsmiljö. Checklistorna omfattar diskrimineringslagens samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Förra året släppte Unionen rapporten Öka inkluderingen. Unionens mångfaldsrapport 2015.

Av rapporten framgår bland annat att det finns ett tydligt positivt samband mellan förekomsten av en policy och handlingsplan för mångfaldsarbetet och en inkluderande arbetsmiljö, tron på nyttan av mångfald för företaget och den egna inställningen till mångfald på arbetsplatsen.

Samma positiva samband finns mellan chefers eller ledningsrepresentanters ansvarstagande för mångfaldsfrågorna och upplevelsen av och inställningen till mångfald på arbetsplatsen.

Tyvärr var det bara en tredjedel som uppgav att det fanns en policy och handlingsplan för mångfaldsarbetet på deras arbetsplats.

Och det var bara hälften av de svarande som uppgav att någon chef eller ledningsrepresentant hade pratat om mångfaldsfrågor i deras företag.

Unionens inställning är att alla arbetsgivare, i samverkan med fackliga representanter, bör bedriva ett systematiskt och målinriktat mångfaldsarbete.

Arbetet bör dokumenteras årligen och utgå från de faktiska förutsättningar och behov som råder på arbetsplatsen.

Unionen kan därför med glädje konstatera att riksdagen tidigare i år antog bestämmelser om aktiva åtgärder som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och som utgår från ett arbetssätt som uppvisar flera likheter med det som redan föreskrivs inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förändringarna i diskrimineringslagen träder i kraft den 1 januari 2017.

Alla arbetsgivare, i samverkan med fackliga representanter, bör bedriva ett systematiskt och målinriktat mångfaldsarbete.

Både forskning och Unionens egna rapporter visar att mångfald  bland annat kan leda till bättre trivsel, effektivitet, innovationskraft och i förlängningen även till ökad lönsamhet. Det är möjligheter som inte får missas.

En strategi för vårt arbete för lika rättigheter och möjligheter är därför att lyfta fram goda och lärande exempel. Unionen delar årligen ut jämställdhetspriset Guldnappen till en arbetsplats som på ett föredömligt sätt arbetar för att underlätta för småbarnsföräldrar att förena arbete och föräldraskap.

Vi delar också ut Unionens hbtq-pris till en arbetsplats som aktivt verkar för lika rättigheter och möjligheter oavsett könsidenititet, könsuttryck och sexuell läggning. Unionen har även tagit fram exempelsamlingen ”Allt att vinna. Från ord till handling för jämställda arbetsplatser”.

Både forskning och Unionens egna rapporter visar att mångfald kan leda till bättre trivsel, effektivitet, innovationskraft och i förlängningen även till ökad lönsamhet.

För att fortsätta det positiva och framåtsyftande samtalet om den lönsamma mångfaldens möjligheter har Unionen under året blivit medlem i Diversity Charter Sweden.

Syftet med föreningen är bland annat att synliggöra och sprida exempel på konkret och framgångsrikt mångfaldsarbete.

Diversity Charter Swedens medlemmar är företag och organisationer som alla arbetar aktivt med mångfaldsfrågor och som tillämpar ett inkluderande förhållningssätt i sina egna organisationer.

Arbetslivet är i ständig utveckling och förändring. Unionens politik och strategier för att uppnå mångfald i arbetslivet behöver därför uppdateras för att möta framtidens behov och utmaningar.

Som ett viktigt led i detta arbete har två diskussionsseminarier om ett inkluderande och ett jämställt arbetsliv genomförts med samtliga ombud på Unionens kongress 2015 och vår extra kongress tidigare i år.

Som alltid är det av största vikt att Unionens politik bygger på erfarenheter och exempel från våra medlemmars och förtroendevaldas vardag. Därför pågår just nu ett lokalt och regionalt utvecklings- och förankringsarbete.

Detta arbete kommer att så småningom mynna ut i ett politiskt strategidokument där det ska framgå hur Unionen framöver ska gå i bräschen för ett jämställt arbetsliv som genomsyras av respekten för alla människors lika värde och rättigheter.

Unionen vill se en arbetsmarknad utan onödiga trösklar och hinder, vare sig fysiska eller värderingsmässiga.

Comments are closed.