Tjänstemäns IT-miljö har inte förbättrats, men verktyg finns
Arbetsmiljö 11 Maj, 2016

Tjänstemäns IT-miljö har inte förbättrats, men verktyg finns

Av: Anette Andersson

Tjänstemäns IT-miljö är fortsatt dålig 2015. Det är inte rimligt att människor år efter år måste jobba i system som skapar en dålig arbetsmiljö, och som drabbar företagets effektivitet och ekonomi på ett negativt sätt.

Liksom tidigare år genomförde Unionen en undersökning av tjänstemännens IT-miljö år 2015. Eftersom alla berörda är förlorare när IT inte fungerar som önskat kan man utgå från att det finns en enighet i viljan att utveckla väl fungerande och användbara IT-system. Ändå går utvecklingen åt fel håll.

I undersökningen 2014 ansåg endast en av tio tjänstemän att IT fungerar som önskat. År 2015 hade siffran sjunkit ytterligare, till sex procent.

6% anser att IT-miljön fungerar som önskat

Dåligt fungerande IT kostar både tid och pengar. Nästan en halvtimmes arbetstid om dagen, per tjänsteman, gick förlorad 2015 på grund av att IT inte fungerar som det ska. Arbetsgivares kostnad för detta uppgick till 14.5 miljarder.

30 minuters arbetstid om dagen, per tjänsteman, gick förlorad 2015

Det är viktigt att tjänstemän som förväntas använda nya IT-system får information och utbildning om dessa. Resultaten i Unionens undersökning visar att hälften inte får tillgång till detta. Det framkommer också att bara fyra av tio får nödvändiga instruktioner vid uppgradering av IT.

En viktig faktor för god användbarhet är att IT-systemen speglar idéerna i företaget och verksamheten. Detta måste vara tydligt för användarna. Färre än fyra tjänstemän av tio anser att detta har fungerat.

Ett annat perspektiv som är viktigt är att användaren kan lita på att systemet fungerar. Om hen, som exempel, är rädd att förlora genomfört arbete på grund av teknikproblem så är risken stor att personen använder sitt eget minne istället för datorns, eller att man lägger stor möda, många klick och mycket tid på att spara, spara och spara.

Om man inte kan lita på systemet ökar belastningen på användaren. Nästan fyra av tio tjänstemän känner inte den tilliten.

Om man inte kan lita på systemet ökar belastningen på användaren.

Den internationella organisationen för standardisering (ISOdefinierar användbarhet som: “Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredställande sätt i ett givet sammanhang”.

Hur roliga och engagerande systemen är att använda kan rymmas inom den här definitionen. Tyvärr är det bara fyra av tio tjänstemän som instämmer i påståendet att IT-system är roliga och engagerande att använda.

Att skapa en god användbarhet innebär inte bara att bygga bra system. Användaren och sammanhanget är en väsentlig del av användbarheten.

Användaren och sammanhanget är en väsentlig del av användbarheten

Det finns dock ljusglimtar i den rätt så dystra bilden av tjänstemännens IT-miljö. En sådan är att nästan åtta av tio tjänstemän anser att IT underlättar deras arbete. En annan är att sju av tio anser att IT underlättar deras möjlighet att jobba hemma och på distans.

Ökade möjligheter till distansarbete underlättar många tjänstemäns vardagsliv. Man kan pussla och få allt ifrån barnhämtning till läkarbesök att fungera. Det är bra, men det är viktigt att se upp med balansen i arbetslivet.

Sammantaget ser Unionen att många tjänstemän har fortsatt att arbeta i undermåliga IT-miljöer under 2015. Istället för att utvecklas positivt sker försämringar. Det är naturligtvis både oönskat och oacceptabelt. Unionen anser att det är dags att åstadkomma konkreta förbättringar, och verktyg finns.

Det är dags att åstadkomma konkreta förbättringar, och verktyg finns

Det är tjänstemännen, användarna, som är experter i sin egen arbetsmiljö. Det är de som har kunskap om vad som funderar bra, och vad som inte fungerar.

Slutligen lägger Unionen stor vikt vid beställarens roll i IT-utveckling. Även detta perspektiv lyfts i förbundets nya rapport, och det sker med förankring i samarbete med forskare på KTH. Genom att synliggöra och lära av goda exempel, och genom att fokusera beställarens viktiga roll, vill Unionen bidra till konkreta förbättringar.

Comments are closed.