Så utvecklas byggsektorn, basindustrin och handeln
Analyser 30 Oktober, 2017

Så utvecklas byggsektorn, basindustrin och handeln

Så utvecklas byggsektorn, basindustrin och handeln – Katarina Lundahl

Av: Katarina Lundahl

I förra veckan släppte jag och mina kolleger en ny makroekonomisk prognos, d.v.s. vår bedömning över hur vi tror att svensk ekonomi kommer utvecklas i år och nästa år. Unionens analys baseras till stor del på unikt material, främst från vår omfattande enkätundersökning branschbarometern.

I denna upplaga av branschbarometern fick vi svar från över 500 fackklubbar utspridda på 425 olika företag, som sammantaget hade över 500 000 anställda i Sverige. Svaren ger en intressant inblick i hur företagen upplever sin situation, hur det tycker att läget förändrats sedan i våras och vad det tror om utvecklingen det kommande halvåret. Jag har här valt ut tre branscher som jag tycker att denna upplaga av branschbarometern har särskilt intressanta saker att säga om – byggsektorn, basindustrin och handeln – och tittar lite närmare på svaren där.

Byggsektorn skruvar ner framtidsplanerna

Den senaste tiden har oron för utvecklingen på bostadsmarknaden och av bostadspriserna ökat. Det kan därför vara intressant att titta på hur byggsektorn själv upplever sin situation. Även om enkätsvaren inte täcker in de senaste veckornas utveckling ger de en del kött på benen kring utgångsläget för branschen och hur de själva upplever att utvecklingen sett ut det senaste halvåret.

Byggföretagen bedömer lönsamheten i byggsektorn som fortsatt stark. De har också planer på att anställa fler tjänstemän, och har de största ökningstalen (procentuellt) av antalet anställda tjänstemän det kommande halvåret av alla branscher.

Samtidigt ger enkätsvaren en tydlig fingervisning.

De höga tillväxttal som byggsektorn varit inne i de senaste åren är nu passé.

I vår undersökning finns det en övervikt av byggföretag som upplevt att försäljningen det senaste halvåret blev sämre än vad de väntade sig i början av året. Företagen har också justerat ner sina förväntningar gällande orderingång och försäljning det kommande halvåret påtagligt jämfört med resultaten i undersökningen under det senaste året, även om förväntningarna fortfarande är positiva.

Enkätsvaren visar också att förväntningarna om prisutvecklingen har skruvats ner betydligt, från att företagen i våras trodde på en 4-procentig prisökning under det kommande halvåret, till att företagen nu tror att priserna kommer att öka med endast en halv procentenhet under kommande halvår.

Det kraftiga bostadsbyggandet är i år en viktig motor bakom den svenska ekonomiska tillväxten. Enkätsvaren från byggföretagen pekar tydligt på att den motorn inte är att räkna med på samma vis framöver.

Basindustrin satsar på forskning och kompetensutveckling

Företagen inom basindustrin förväntar sig en stark utveckling det kommande halvåret. Konjunkturbilden har skruvats ner en aning jämfört med i våras, men då var å andra sidan konjunkturen urstark. Läget måste därför fortfarande beskrivas som mycket positiv.

Fackklubbarna bedömer att försäljning och orderingång såväl som priser kommer öka med över fem procent under de kommande sex månaderna. Lönsamheten bedöms som fortsatt stark inom basindustrin, särskilt inom stålbranschen men även inom gruv-, skog- och pappersindustrin, och vinsten väntas stiga påtagligt det kommande halvåret i basindustrin som helhet.

Det är glädjande att en del av de ökade vinsterna verkar användas för kunskapsinvesteringar.

Företagen planerar att utöka sina satsningar på forskning och utveckling och även öka satsningarna på kompetensutveckling jämfört med för ett halvår sedan. Däremot har bilden när det gäller sysselsättningen av tjänstemän försämrats något sedan i våras. Till exempel tror företagen inom skog och papper på neddragningar i antalet tjänstemän.

Basindustrin är viktig för svensk ekonomi av flera skäl. Ett arbetstillfälle inom basindustrin ger upphov till flera andra hos underleverantörer och omkringliggande servicesektorn. De står också för stora och viktiga exportintäkter, och är ofta viktiga arbetsgivare på mindre orter. Därför är det glädjande att basindustrin på det stora hela utvecklas positivt. Konkurrensen är dock ofta knivskarp och företagen måste kunna konkurrera med innovationer och bättre produkter. Därför är planerna att satsa mer på FoU och kompetensutveckling på sikt väldigt viktiga.

Handeln anställer fler tjänstemän

Klubbarnas svar visar att konjunkturen inom handeln har stärks och förväntningarna skruvats upp sedan i våras. Det gäller framför allt förväntningarna på orderingång och investeringar. Företagen inom handeln drar sannolikt nytta av att hushållen konsumerat i god takt och den allmänt rätt starka konjunkturutvecklingen under 2017.

För tredje undersökningen i rad anser företagen inom handeln att de kommer anställda tjänstemän i högre utsträckning än arbetare under det kommande halvåret. Det är en spännande trend som sannolikt är ett resultat av att e-handeln ställer nya krav på företagen. Handeln fortsätter också att öka sina investeringar i forskning och utveckling snabbare än näringslivet som helhet. Handeln verkar också dra nytta av den starkare konjunkturutvecklingen i vår omvärld och har ökat exportförväntningarna något jämfört med i våras.

Hela prognosrapporten finns att läsa här.

 

Comments are closed.