Regionalisering – inte privatisering
Arbetsmarknad 24 April, 2018

Regionalisering – inte privatisering

Av: Annakarin Wall

Arbetsmarknadspolitiken har blivit en stridsfråga inför valet där bevarandet av Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form ställs mot att privatisera stora delar av myndighetens verksamhet. Men varken bevarandet eller privatiserandet är lösningen. Det finns en tredje väg.

 

Arbetsmarknaden är i förändring på grund av globalisering, digitalisering, migration och en åldrande befolkning. Dessa långsiktiga trender återspeglas i en ökad tudelning på arbetsmarknaden, och en omställning som sker allt snabbare.

 

Över 75 procent av de personer som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen tillhör idag grupper som anses stå långt från arbetsmarknaden och som har stora behov av arbetsmarknadspolitiska insatser för att inte riskera drabbas av långvarig eller ofta återkommande arbetslöshet.

 

Strukturomvandlingen gör att kompetenskraven i arbetslivet snabbt förändras, jobb försvinner och nya tillkommer samtidigt som arbetsuppgifter inom befintliga arbeten förändras. Strukturomvandling är inget nytt fenomen, men den går allt snabbare.

 

Dessa utmaningar klarar inte dagens arbetsmarknadspolitik av att möta fullt ut. Men det är inte Arbetsförmedlingens fel, utan den politiska styrningen av myndigheten.

 

Olika regeringar vill sätta sin prägel på arbetsmarknadspolitiken när de tar makten. Problemet är att politiska förslag ofta formuleras i opposition och när ett parti tar makten över Arbetsmarknadsdepartement är kanske förslagen som partiet gick till val på inte alls svar på de rådande utmaningar som finns på arbetsmarknaden.

 

Ett exempel på det är Socialdemokraternas förslag gällande 90-dagarsgarantin för ungdomar, som formulerades i opposition när det var hög ungdomsarbetslöshet. I regeringsställning drevs sedan reformen igenom. Problemet var bara att när 90-dagarsgarantin väl var sjösatt, efter att ha manglats genom regeringskansliet och processats i Arbetsförmedlingen, var ungdomsarbetslösheten i Sverige den lägsta på över tio år. Det här är självklart inget unikt för Socialdemokraterna och den nuvarande regeringen. Motsvarande hände även när de borgerliga partierna satt vid makten. Ta bara FAS 3, som sedan blev sysselsättningsfasen och nu är ersatt av extratjänster.

 

Exemplen visar på att arbetsmarknaden är i ständig förändring och hur svårt det är för politiska förslag att träffa rätt.

 

Arbetsförmedlingen är också en enorm myndighet med över 14 000 anställda med flera tunga uppdrag som att bland annat förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring, främja nyanländas etablering. Det gör myndigheten trög att styra.

 

De arbetsmarknadspolitiska insatserna upplevs därför som för toppstyrda och tröga att genomföra. Det gör det svårt att på lokal och regional nivå ta viktiga initiativ i syfte att förbättra matchningen, lösa de lokala kompetensbehoven och hjälpa arbetslösa tillbaka till arbete.

 

En fungerande arbetsmarknadspolitik är en statlig och nationell angelägenhet, men arbetsmarknaden är i hög grad en regional och lokal fråga, och bör därför kunna styras utifrån detta perspektiv. I och med avskaffandet av Länsarbetsnämnderna 2008 försvann den regionala förankringen av arbetsmarknadspolitiken utan att egentligen ersättas av någon ny.

 

Alldeles avsett hur en regionala styrning av arbetsmarknadspolitiken utformas är det avgörande att aktörer som också bidrar till en fungerande arbetsmarknadspolitik finns närvarande. På så sätt kan också arbetsmarknadens parter skaffa sig ett större inflytande över utformningen av den statliga arbetsmarknadspolitiken. Och med en ökad regional styrning där kommuner och utbildningsväsendet finns närvarande kan resurser och insatser användas effektivare och bli mer träffsäkra.

 

Unionen anser att den statliga arbetsmarknadspolitiken har en fortsatt viktig roll att fylla, men för att klara av att möta dagens såväl som morgondagens utmaningar på arbetsmarknaden behöver:

 

  • Styrningen av Arbetsförmedlingen och de arbetsmarknadspolitiska insatserna reformeras i grunden. Arbetsmarknadspolitiken är en statlig och nationell angelägenhet, men arbetsmarknaden är i hög utsträckningen en regional och lokal fråga och bör därför kunna styras utifrån detta perspektiv.
  • Ge arbetsmarknadens parter ett större inflytande över utformningen av arbetsmarknadspolitiken på lokal och regional nivå.

 

Läs mer om vad Unionen tycker om hur Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken måste reformeras:

https://www.unionen.se/filer/rapport/omstallning-kompetensforsorjning-och-matchning

https://www.dn.se/debatt/repliker/alliansen-missar-att-arbetsmarknaden-ar-regional/

 

Comments are closed.