Premiera personalinitierade strategier för kompetensutveckling i ny IT
Arbetsmiljö 16 Maj, 2016

Premiera personalinitierade strategier för kompetensutveckling i ny IT

Av: Anette Andersson

Kompetensutveckling i nya eller uppgraderade IT-system är mycket viktigt för att användningen ska upplevas positiv, och för att det ska vara effektivt. Ändå visar Unionens undersökning av tjänstemäns IT-miljö att hälften inte får nödvändig information och utbildning för att använda systemet på ett effektivt sätt.

När arbetsgivaren inte tar ansvar för kompetensutvecklingen händer det att tjänstemännen själva tar initiativ till detta. Unionen anser att sådana initiativ ska uppmärksammas och premieras av arbetsgivaren.

Personalinitierade strategier ska premieras av arbetsgivare

Det var vid en intervju med en medlem i Unionen som en administratör berättade om hur införandet av ett nytt IT-system inte fungerade alls. Vi kallar henne Petra. Hon säger att:

När vi gick in vårt nya reseräkningssystem fanns det ingen support överhuvudtaget att få och systemen, alltså vi hade ju ett system för Sverige, medan övriga världen… ja alla länder har väl sina egna system antar jag. Då bildade vi administratörer på eget bevåg en grupp som lärde oss det här systemet själva.

Vi gick ingen utbildning, utan vi fick sitta själva och traggla och lära oss av varandra och försöka till varje pris hitta nån liten krok, nån som man kunde fråga nånstans ute i världen för att komma vidare. Så nu har vi den gruppen här i Sverige, men det är inget uppdrag som vi har fått av nån. Vi bara såg ett behov, att vi verkligen behöver en grupp som supportar hela arbetsplatsen med det här systemet.

Petra beskriver ett arbetssätt och ett engagemang som är till stor nytta för företaget. Utan hennes och kollegornas handlingskraft skulle kostnaderna öka och resultaten försämras.

Det finns alltså ett arbetsgivarintresse av sådana här initiativ. Därför är det rimligt att förvänta sig att dessa medarbetare premieras för sitt arbete. Så sker dock inte på företaget där Petra jobbar.

Det är snarare tvärt om, för i hennes fall blir följden att hon har ytterligare ett arbetsmoment utöver en redan fylld arbetsvardag. För att hinna med detta använder hon sin lunchtimme (läs fritid) till att driva det beskrivna kompetensutvecklingsarbetet framåt.

På frågan om hon har fått någon respons för sin extra insats från sin chef svarar hon: ”Nej, ingen, överhuvudtaget ingen. Det är jag lite besviken över. Ingen respons överhuvudtaget”.

Ingen respons från chefen

Petras erfarenhet väckte frågan om liknande initiativ är vanligt förekommande. Därför ställdes en öppen fråga om det i en nyligen genomförd undersökning, som Unionen har genomfört i samarbete med undersökningsföretaget Ipsos, och som kommer att presenteras under 2016. 1410 personer besvarade följande fråga.

En medarbetare har i en djupintervju berättat att hon på eget initiativ (utan chefens inblandning) tog tag i lärandet av ett nytt IT-system. Sedan spred hon sin kunskap till andra på arbetsplatsen. Har du eller någon kollega på din arbetsplats erfarenhet av liknande initiativ? Kan du berätta om det i så fall?

Resultatet visar att liknande initiativ är tämligen vanligt förekommande. Det framgår också att IT-systemen och organisationen både uppmuntrar till och hindrar medarbetare att initiera kompetensutveckling.

Nej, vi sitter fast med våra IT-system och det är svårt att skjuta in idéer från sidan.

Inom IT finns det alltid någon kollega som kan mer än andra, vilken man då vänder sig till.

Har själv tagit initiativ i nytt dataprogram då arbetsgivaren inte ansågs ha tid för detta

Ja, i samband med att vi investerade i nytt CAD-system tog jag själv tag i att ordna utbildning/kurs.

Ja, jag har själv gjort något liknande. Lärde mig systemet, organiserade och höll därefter “utbildningsträffar”.

Jag själv har gjort exakt som exemplet i frågan.

Omkring hälften svarar ett rakt nej. De har ingen erfarenhet av liknande initiativ.

Några få personers svar sticker ut på ett sätt som synliggör en destruktiv arbetsplatskultur. De menar att liknande initiativ skulle leda till regelrätt bestraffning.

Nej, om någon gjorde så på min arbetsplats så ges det en varning.

Nej, på min arbetsplats är det lika med hot om uppsägning för då har jag överskridit mina befogenheter.

Jag har försökt lära en praktikant saker, men då får denne skäll av chefen för att hen stör mig och jag måste arbeta

Det går inte att ta initiativ på min arbetsplats. Då blir man utfryst.

Organisationen kan både uppmuntra och hindra tjänstemäns initiativ för kompetensutveckling

Andra svar belyser hur arbetsplatskultur och faktiska omständigheter kan hindra medarbetare att initiera kompetensutvecklingsinsatser.

Ingen möjlighet. Vi är för få och får inte tid över.

Naturligtvis så fungerar det för det mesta. Arbetsgivaren ser helst inte att man kompetensutvecklar sig för det kan innebära att man passerar arbetsgivaren kompetensmässigt, och då känner hen sig hotad i sin roll.

Nej det hade inte funkat på min arbetsplats. Där ska allt styras uppifrån

Nix, alla behåller sin kunskap för att försöka bli oersättlig !!

En destruktiv arbetsplatskultur hindrar personalinitierad strategi

Det finns också svarande som uttrycker uppskattning av initiativet som beskrivs i frågeställningen.

Bra initiativ! Ja, en kollega till mig tröttnade på vårt dåliga bokningssystem och lärde sig ett nytt, byggde ett bokningssystem för vår organisation med hjälp av det och lärde sedan ut det till all berörd personal. Imponerad av hennes insats.

Nej, det låter fantastiskt. Ge henne mina lyckönskningar.

Sammantaget ser Unionen att personalinitierad strategi för kompetensutveckling i nya IT-system är tämligen vanligt förekommande. Vikten av en tillåtande arbetsplatskultur, ledarskap, organisation och kommunikation framgår också. Dessa faktorer påverkar hur medarbetare engagerar sig i, lär sig och förmedlar kunskap om och i IT-systemen.

Personalinitierad strategi för kompetensutveckling är vanligt förekommande

Det är arbetsgivarens ansvar att användarna kompetensutvecklas när ny IT införs. I intervjuexemplet ovan har detta inte fungerat, men det räddades av en enskild medarbetare.

Arbetsgivaren ansvarar för att kompetensutveckla medarbetare i nya IT-system

 

Comments are closed.